ვაკანსია – მენეჯერები იურიდიული პორტალისათვის

ვაკანსიები: 1. იურიდიული პორტალის რედაქტორი, სტუდენტი იურისტი 2. მენეჯერი იურიდიული პორტალისათვის 3. სარეკლამო მენეჯერი იურიდიული პორტალისათვის დაგვიკავშირდით: Caumednet@gmail.com 1. ვაკანსია იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის იურიდიული საიტისათვის გვჭირდება რედაქტორებად იურიდიული ფაკულტეტების სტუდენტები. თავდაპირველად მიიღებთ შედარებით მარტივ დავალებებს. განსაზღვრული იქნება კონკრეტულად რა თანხას Read More …

ინფორმაციების განთავსება იურიდიულ პორტალზე

იურიდიული ფირმებსა და ცალკეულ ადვოკატებს! თქვენს ბიოგრაფიას, თქვენს სტატიებსა თუ საქმიან განცხადებებს სპეციალიზებულ იურიდიულ პორტალზე www.gen.ge  ეყოლება  მრავალი მიზნობრივი მკითხველი, თქვენი პოტენციური კლიენტი. ქართულად ბევრი კარგი იურიდიული საიტი და ფეის-გვერდი არსებობს, მაგრამ ისინი მეპატრონეებს იშვიათად აძლევენ ფარდ შედეგს, რადგან არ ყავთ Read More …

სამართალმცოდნეობა

  შესავალი სამართალმცოდნეობაში სამართლის ნორმის ცნება, სტრუქტურა და სახეები წესრიგის ფუნქცია ლეგიტიმურობა და ლეგალურობა სამართალი განსხვავებულ კულტურებში სამართალი როგორც კულტურის ფენომენი როულზი სამართლიანობის შესახებ სამართლიანობის თეორიები სამართლიანობა და თანასწორობა ________________________________________ გადასვლა >>> ჟურნალი ,,იურიდიული დიალოგები” .

პროფესიული ეთიკა

  ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი ს.ს.ი.პ. “საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია” დამტკიცებულია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრების მიერ 15 აპრილი, 2006 თბილისი ცვლილებები და დამატებები მიღებულია 2012 წლის 8 დეკემბრის საერთო კრებაზე 2 ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი განსაზღვრავს ადვოკატთა პროფესიულ ეთიკის ნორმებს Read More …

შრომის სამართალი

  შრომის ხელშეკრულების ცნება და მისი ფორმა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია E. labour laws/ legislation სამართლებრივი ნორმების ერთობლიობა, რომელიც აწესრიგებს მუშაკთა შრომით ურთიერთობებს საწარმოსთან, დაწესებულებასთან ან ორგანიზაციასთან, მიუხედავად მათი საკუთრებისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმისა. შრომის სამართალი ადგენს შრომის ხელშეკრულების დადებისა და მოშლის, Read More …

ადმინისტრაციული სამართალი

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოქმედების სფერო დისკრეციული უფლებამოსილება ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ცნება საჯარო დაწესებულებიდან საჯარო ინფორმაციის მიღება ადმინისტრაციული წარმოების სახეები ადმინისტრაციული წარმოება ადმინისტრაციულ საჩივართან დაკავშირებით ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გაუქმება ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ცნება კანონიერი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი რა გველის ლუდის ბოთლით Read More …

ადამიანის უფლებები

პატიმარ ქალთა უფლებები… ჰომოფობია აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლება პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლება წამების აკრძალვა ადამიანის უფლებები E. Human rights ა.უ-ის კონცეფცია ბუნებითი კონცეფციის დოქტრინიდან გამომდინარეობს, რომლისთვისაც ძირითადია განუყოფელი, დაბადებითი ადამიანური ღირსების ცნება. ამ კონცეფციის მიხედვით საზოგადოების Read More …

იურიდიული დიალოგები

. აბორტი+ ადამიანის უფლებები+ ადმინისტრაციული სამართალი+ ამნისტია+ ანდერძი+ აღნაგობის უფლება+ გარიგებითი სამართალი+ გაუპატიურება+ გირავნობა+ გონივრული ეჭვი+ დაზღვევა+ დედის მიერ ახალშობილის მკვლელობა+ ვალდებულებითი სამართალი+ თანამონაწილეობა+ ინტელექტუალური საკუთრების  სამართალი+ იპოთეკა+ კაზუსები+ მედიაცია+ მიწის რეგისტრაცია+ მრავალბინიანი სახლები, სამეზობლო+ ორგანიზაციების რეგისტრაცია+ პარლამენტი, კანონშემოქმედება+ პრივატიზაცია+ Read More …

იურიდიული მომსახურება

  იურიდიული მომსახურების ფირმებს აქ შეუძლიათ აქ განათავსონ თავიანთი ან საკოორდინატო  გვერდები. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ, რომ თქვენს გვერდებს ყავდეს მაქსიმალური რაოდენობის მკითხველი. მოგვმართეთ: Caumednet@gmail.com, 577 235 400

სამართალი და სამართლიანობა

სამართალი და სამართლიანობა ავტორი – მარიამ ლაბაძე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,  იურიდიული ფაკულტეტის 1-ლი კურსის სტუდენტი. სანამ დავიწყებდე მსჯელობას ზოგადად სამართლიანობასა და სამართალს შორის ურთიერკავშირზე, მინდა მოკლედ ვისაუბრო სამართლის არსსა და მნიშვნელობაზე, რათა უკეთ მოვახდინოთ მისი ასოციაცია სამართლიანობის Read More …