საგრანტო საკრედიტო სალიზინგო კონსულტაციები 577 235 400

საგრანტო საკრედიტო სალიზინგო კონსულტაციები 577 235 400 ,

======================================================================
ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :


● თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა

● ინფორმაცია საგრანტო კონკურესების შესახებ
● საგრანტო განაცხადების შევსება
● საგრანტო,სალიზინგო, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება

და საჭიროების შემთხვევაში, შეუკვეთოთ ბიზნეს-გეგმის მომზადება .
გრანტებთან და ბიზნეს- გეგმებთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაციები განთავსებულია ჩვენს საიტზე აქ https://biznes-gegma.medgeo.net/ .

======================================================================

საგრანტო, საკრედიტო,სალიზინგო კონსულტაციები

სამუშაო ბიზნეს გეგმების შესადგენად , თქვენი პირობებისათვის ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი იდეის  , მიდგომის არჩევით იწყება .  577 235 400

ნებისმიერი შემოთავაზებული ბიზნეს გეგმის ფორმა იძლევა მხოლოდ ზოგად წარმოდგენას . ყოველ ბიზნესს კი აქვს თავისებურებანი. აქედან გამომდინარე, არ შეიძლება არსებობდეს ყოველი შემთხვევისათვის გამოსადეგი რაღაც სტანდარტული გეგმა.

ბიზნეს გეგმის შექმნის დაწყებამდე ზუსტად უნდა შეარჩიოთ ფონდი , ბანკი ან ინვესტორი რომელსაც გეგმას წარუდგენთ. კონსულტაციები მიმდინარე კონკურსებისა და პირობების შესახებ 577 235 400

საქართველოში მრავალი პროექტი საერთაშორისო და სამთავრობო პროექტი მუშაობს, რომლებიც ეხმარებიან ბიზნესს. არსებობს საკრედიტო სპეციალური პროგრამებიც.  ცხადია, შეიძლება კარგი პროექტისათვის ინვესტორებიც მოიძებნოს. თავიდანვე სწორად უნდა განსაზღვროთ – ვის წარუდგენთ პროექტს. ამიტომაა მნიშვნელოვანი საგრანტო საკრედიტო სალიზინგო კონსულტაციები -ს მიღება

კონსულტაციები ბიზნეს გეგმის მომზადებისას 577 235 400

არსებობს ნებისმიერი ბიზნეს გეგმის შედგენის ერთი პრინციპი: ის ყოველთვის უნდა იყოს მოკლე. მართალია, ზოგჯერ პრობლემის ადეკვატურად ასახსნელად საჭიროა, უფრო ვრცელი მასალა, მაგრამ ამავე დროს მკითხველს არ უნდა შეუნელდეს ინტერესი, არ უნდა იყოს ზედმეტად გადატვირთული. წარმოდგენილი ბიზნეს გეგმის შინაარსი არის მხოლოდ სქემა, ამიტომ საკუთარი ბიზნეს გეგმის შედგენისას ის თქვენი შეხედულებისამებრ შეგიძლიათ გამოიყენოთ. თუმცა ყველა მთავარი მომენტი მაინც უნდა აისახოს. ამიტომ მის შედგენას სათანადო ყურადღებით მოეკიდეთ.

ყველა ბიზნეს-გეგმოის სტრუქტურა ინდივიდიალურია. ქვემოთ მოცემულია ბიზნეს-გეგმის შინაარსის ერთ-ერთი შესაძლო ვარიანტი

1. რეზიუმე

1.1 გეგმის მიზანი;
1.2 ფინანსირების საჭიროება, მისი დანიშნულება და მიზანი;
1.3  ბიზნესის და მისი სამიზნე მომხმარებლის მოკლე აღწერა;
რით განსხვავდება თქვენი ბიზნესი კონკურენტებისგან; კონკრეტულად რამ უნდა აღძრას ნდობა თქვენი ბიზნესისადმი (საანგარიშო მასალები, ხელმძღვანელის კვალიფიციურობა და ა.შ.);
ამონარიდები ძირითადი ფინანსური მონაცემებიდან.

2. მიზნები და ამოცანები.

2.1 იდეის ანალიზი2.2 საქმიანობის ძირითადი მამართულებები და მიზნები;
2.3 წარმოების დარგების დახასიათება.

3. პროდუქტი (მომსახურება)

3.1  პროდუქციის (მომსახურების ) აღწერა და გამოყენება;
3.2 განმასხვავებელი ნიშან-თვისებები და უნიკალობა;
3.3 თქვენი ბიზნესისათვის საჭირო ტექნოლოგია და კვალიფიკაცია; ლიცენზია/ საპატენტო უფლებები;
3.4 პოტენციალი.

4. ბაზრის ანალიზი

4.1 მყიდველი;
4.2 კონკურენტები (მათი ძლიერი და სუსტი მხარეები);
4.3 ბაზრის სეგმენტები;
4.4 ბაზრის ტევადობა და მისი ზრდის შესაძლებლობა;
4.5 შეფასებითი დონე ბაზარზე;
4.6თქვენი კლიენტურის შემადგენლობა;
4.7 კონკურენციის გავლენა

5. მარკეტინგული გეგმა

5.1 მარკეტინგული განლაგება (პროდუქციის /მომსახურების კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა)- პროდუქციის /მომსახურების ძირითადი მაჩვენებლების შედარება
კონკურენტებისაზე?
5.2 ფასწარმოქმნა;
5.3 საქონლის გავრცელების სქემა;
5.4 გაყიდვების სტიმულირების მეთოდები.

6.წარმოების გეგმა

6.1 სათავსოების და ფართების განლაგება;
6.2 აღჭურვილობა;
6.3 ძირითადი მასალებისა და აღჭურვილობების მოწოდებისწყაროები;
6.4 ქვემოიჯარეების გამოყენება.

7. მმართველი პერსონალი

7.1 ძირითადი ხელმძღვანელი გუნდი;
7.2 მმართველი გუნდის ანაზღაურება /წახალისება;
7.3. პერსონალის შემადგენლობის რაოდენობის განსაზღრვის დასაბუთება.

8. საჭირო სახსრების მოცულობა და მიღების მოსალოდნელი წყარო

8.1 საჭირო სახსრების მოცულობა;
8.2 საიდან ვარაუდობთ ამ თანხის მიღებას, რა ფორმით და რა ვადებში;
8.3   თანხების დაბრუნების ვადები.

9. ფინანსური გეგმის ძირითადი პუნქტები და რისკების შეფასება.

9.1 გაყიდვების მოცულობა, მოგება, თვითღირებულება და ა.შ.
9.2 რისკი და მისი თავიდან აცილების ხერხები.

10. დეტალური ფინანსური გეგმა (ბიუჯეტი)

10.1 გაყიდვების მოცულობის პროგნოზი;
10.2  შემოსავლისა და ზარალის შეფასება;
10.3  ნაღდი ფულის მოძრაობის ანალიზი (პირველ წელს-ყოველთვიური,შემდგომში-ყოველკვარტალური);
10.4 წლიური საბალანსო უწყისი.

 თეზაურუსი 

ბიზნეს-გეგმის დაწერა ; ბიზნეს-გეგმის ;ბიზნეს-გეგმის ; ბიზნეს-გეგმის ;ბიზნეს-გეგმის ; ბიზნეს-გეგმის ;ბიზნეს გეგმის დაწერა ; ბიზნეს გეგმის დაწერა ;ბიზნეს გეგმის დაწერა ; ბიზნეს გეგმის დაწერა ; ბიზნეს გეგმის დაწერა ;ბიზნეს-გეგმის შედგენა ; ბიზნეს-გეგმის შედგენა ; ბიზნეს გეგმის შედგენა ; ბიზნეს გეგმის შედგენა ; ბიზნეს გეგმის შეკვეთა ; ბიზნეს-გეგმის შეკვეთა ; ბიზნეს-გეგმის შეკვეთა ; ბიზნეს-გეგმა ; ბიზნეს-გეგმა ;