საქართველოს კანონი საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ

საქართველოს კანონი საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ

E. Georgian Law on Private International Law

მიღებულია 29.IV.1998, ხოლო ძალაში შევიდა 1.X.1998. აღნიშნული კანონი განსაზღვრავს თუ რომელი სამართლებრივი წესები გამოიყენება უცხო ქვეყნის სამართალთან დაკავშირებული საქმის ფაქტობრივ გარემოებათა არსებობისას, განსაზღვრავს აგრეთე საპროცესო სამართლის იმ ნორმებს, რომლებიც გამოიყენება ასეთი საქმის წარმოებისას (1-ლი მუხ.). ამ კანონით განსაზღვრულ წესებთან შედარებით საქართველოს საერთაშორისო ხელშკრულებით გათვალისწინებულ წესებს უპირატესი ძალა აქვთ. ამავე კანონით დადგენილია, რომ საქართველოში უცხო ქვეყნის სამართლის ნორმები არ გამოიყენება, თუ ისინი ეწინააღმდეგებიან საქართვლოს ძირითად სამართლებრივ პრინციპებს (მე-5 მუხ.). კანონი არგულირებს იმ საერთაშორისო კერძოსამართლბრივ საკითხებს, რომლებიც დაკავშირებულულია საქართველოს სასმართლოების საერთაშორისო კომპეტენციასთან, პირებთან, გარიგებებთან, და სამემკვიდრეო სამართალთან, საპროცესო ნორმებთან.

Source: ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი : ლექსიკონი-ცნობარი / [ავტ.: ლ. ალექსიძე (რედ.), ლ. გიორგაძე, მ. კვაჭაძე და სხვ.] – თბ., 2005 – 283გვ. ; 23სმ. – ISBN 99940-0-877-3 : [ფ.ა.]

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……