სიითი პროპორციული წარმომადგენლობა

სიითი პროპორციული წარმომადგენლობა – List Proportinal Representation (List PR)  – სითი პროპორციული წარმომადგენლობის სისტემის დროს იქმნება ერთი მრავალმანდატიანი ოლქი (ქვეყნის მასშტაბით); ამომრჩეველი ხმას აძლევს ერთ პარტიულ სიას (პარტიას). გამარჯვებულად ითვლება ის პარტია/პარტიები, რომლებიც გადალახავენ საარჩევნო ბარიერს. ბარიერგადალახული პარტიები მიიღებენ მანდატებს მიღებულ ხმათა პროცენტების პროპორციულად. პარტიული სიიდან მანდატების მინიჭება ხდება პარტიულ სიებში მათი რიგითობის შესაბამისად. მანდატების რაოდენობა = პარტიის ხმები X მანდატების რაოდენობაზე ÷ გამარჯვებული პარტიების საერთო ხმებზე.    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……