სიკვდილით დასჯა

სიკვდილით დასჯა

E. Death penalty, Capital punishment

სასჯელის უმაღლესი ზომა. საერთაშორისო სამართალში სიკვდილით დასჯის საკითხებს და სიკვდილმისჯილთა უფლებების დაცვას რამდენიმე საერთაშორისო ხელშეკრულება არეგულირბს. მათგან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია საერთაშოისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიიკურ უფლებათა შესახებ (1966), რომლის მე-6 მუხლი ადგენს, რომ სასიკვდილო განაჩენი შიძლება გამოტანილ იქნეს მხოლოდ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის ასეთი დანაშაულის ჩადენისას მოქმედი კანონის შესაბამისად, რომელიც არ ეწინააღმდეგება ამ პაქტის დებულებებს (მე-2 პუნქტ.), ამასთან ნებისმიერ სიკვდილმისჯილს უფლება აქვს, ითხოვოს შეწყალება ან სასჯელის შემსუბუქება (მ-4 პუნქ.). პაქტით ასევე გათვალისწინებულია, რომ სასიკვდილო განაჩენი არ შიძლება გამოტანილ იქნეს 18 წელს მიღწეული პირებისა და ორსული ქალების მიმართ (დღემდე აშშ-ის ზოგიერთ შტატში სიკვდილით სჯიან უფრო ნაკლბი ასაკის დამნაშავეებსაც). სიკვდილით დასჯა აკრძალულია სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტის მეორე ფაკულტატიური ოქმით, ევროპის კონვენციის ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მეექვსე და მეცამეტე ოქმებით. 1998 წლიდან სიკვდილით დასჯა საქართველოში გაუქმებულია.

Source: ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი : ლექსიკონი-ცნობარი / [ავტ.: ლ. ალექსიძე (რედ.), ლ. გიორგაძე, მ. კვაჭაძე და სხვ.] – თბ., 2005 – 283გვ. ; 23სმ. – ISBN 99940-0-877-3 : [ფ.ა.]

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……