ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ცნება

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ადმინისტრაციული  ორგანოს  საქმიანობის  საჯარო  სამართლებრივი  ფორმებიდან  გამოიყოფა  მოწესრიგება  და  უბრალო  მმართველობითი  საქმიანობა  (რეალაქტი).  ცალმხრივი  მოწესრიგების  ერთ-ერთს  სახეს  კი  წარმოადგენს  ინდივიდუალური  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი  აქტი.    ინდივიდუალური  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი  აქტი  წარმოადგენს  ადმინისტრაციული  ორგანოს  საჯარო  სამართლებრივი  საქმიანობის  ერთ-ერთ  ფორმას.  ინდივიდუალური  Read More …

კანონიერი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ბლოგზე  უკვე  განხილული  გვაქვს  ინდივიდუალური  ადმინისტრაციული-სამართლებრივი  აქტის        ცნება  და  ამჯერად  განვიხილოთ  კანონიერი  ინდ.აქტი. ინდივიდუალური  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი  აქტის  კანონიერების  წინაპირობა  პირველ  რიგში,  ამ  აქტის  გამომცემი  ადმინისტრაციული  ორგანოს  უფლებამოსილებაა,  მოაწესრიგოს  კონკრეტული  სამართლებრივი  ურთიერთობა  ინდივიდუალური  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი  აქტის  გამოცემის  Read More …