მოწვევა ოფერტზე – ანუ შეთავაზების სწორი ფორმა

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com გუშინ  ერთ-ერთ  საკმაოდ  ცნობილ  კვების  ობიექტში  ყოფნისას  არჩევანის  წინაშე  დავდექი:  მიმეცა  თანხმობა  გაუფრთხილებლად  დაწესებულ  პირობებზე  ,  ან  მესარგებლა  შეზღუდული  მომსახურებით.  საქმე  იმაშია,  რომ  ელვისში  ყოველთვის  ავდივარ  მეორე  სართულზე  და  ვუკვეთავ  კონკრეტული  რაოდენობის  და  ღირებულების  Read More …

შემთხვევა – ქმედუნარიანობის შეზღუდვა გარიგებით

შემთხვევა: დედის  გარდაცვალების  შემდეგ  ქეთევანმა  მიიღო  მემკვიდრეობით  სახლი.  მემკვიდრეობის  მიღების  შემდეგ  ქეთევანმა  სახლის  გაყიდვა  გადაწყვიტა,  თუმცა  ქმარმა  ცოლისგან  მიიღო  ხელწერილი,  რომლითაც  ცოლი  ვალდებულებას  ღებულებდა  სახლი  გაეყიდა  მხოლოდ  ქმრის  თანხმობით.ქმარი  მივლინებაში  წავიდა  და  ამ  დროს  ქეთევანმა  სახლი  მიჰყიდა  შალვა  წიკლაურს.  ქმარმა  Read More …

პირგასამტეხლო

ალბათ  ყველას  ხშირად  გვესმის  სიტყვა  პირგასამტეხლო,  თუმცა  მისი  სრული  იურიდიული  მნიშვნელობა  ბევრმა  არ  იცის. პირგასამტეხლო  წარმოადგენს  ვალდებულების  უზრუნველყოფის  დამატებით  საშუალებას.  ის  ერთგვარი  სტიმულია  ვალდებულების  შესრულებისთვის,  რადგან  ურთიერთობის  მონაწილემ  იცის,  რომ  თუ  არ  შეასრულებს  დაკისრებულ  მოვალეობას,  მას  მოუწევს  გარკვეული  ფულადი  თანხის  Read More …

გარიგებანი – ზოგადი ნორმები

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com გარიგება არის ცალმხრივი,  ორმხრივი ან მრავალმხრივი ნების გამოვლენა, რომელიც მიმართულია სამართლებრივი ურთიერთობის წარმოშობის,შეცვლის ან შეწყვეტისაკენ. გარიგება  მხოლოდ  ისეთი  ნების  გამოვლენაა,  რომელიც  იწვევს  იურიდიულ  შედეგებს.  კერძოდ,  სამართლებრივი  ურთიერთობის  წარმოშობას,  შეცვლას,  ან  შეწყვეტას.  მაგალითად,  ვინმეს  დაპატიჟება  კინოში,  ფეხბურთის  სანახავად,  ანდა  წვეულებაზე,  ნების  გამოვლენაა,  მაგრამ  ისინი  არ  უკავშირდებიან  სამართლებრივ  შედეგებს  Read More …

გარიგების ფორმა

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com გარიგების  ფორმა  ნების  გამოვლენის  ფორმაა.  სამოქალაქო  კოდექსი  ამკვიდრებს  ფორმის  არჩევის  თავისუფლებას.  თვითონ  მხარეები  თანხმდებიან  გარიგების  ფორმაზე,  თუ  კანონით  არაა  იგი  განსაზღვრული.  ესა  თუ  ის  ფორმა  ყველა  შემთხვევაშია  აუცილებელი,  თუმცა  ზოგჯერ  კანონითა  თუ  მხარეთა  შეთანხმებით  Read More …

ბე

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ბეს  ცნება  ქართული  სამოქალაქო  სამართლისთვის  უცხო  არ  არის  და  მისი  გამოყენება  ნებისმიერ  ჩვენგანს  შესაძლოა  მოუწიოს.  ამიტომ  გადავწყვიტე  მესაუბრა  ამის  შესახებ. ბედ  მიიჩნევა  ფულადი  თანხა,  რომელსაც  ხელშეკრულების  ერთი  მხარე  აძლევს  მეორე  მხარეს  და  ამით  დასტურდება  Read More …

ვალდებულებითი სამართალი – კაზუსი

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ვაგრძელებ  კაზუსების  თემას  და  ამჯერად  შემოგთავაზებთ  კაზუსს  ვალდებულებითი  სამართლიდან,  თავისი  ამოხსნით. კაზუსი: რესტორანი  “სამწვადე“  უგემრიელესი  საფირმო  კერძების  დამზადებით  არის  სახელგანთქმული.  რესტორანი  კლიენტებს  განსაკუთრებული  ღვინოების  დიდ  არჩევანს  სთავაზობს,  რომელსაც  იგი  კახეთში,  ღვინის  მწარმოებელი  კომპანია  “ვაზის  Read More …

სანივთო და ვალდებულებითი უფლებების გამიჯვნა

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com სანივთო  და  ვალდებულებითი  სამართალი  მრავალი  ნიშნით  განსხვავდებიან.  ამ  განსხვავებას  საფუძველი  ჯერ  კიდევ  რომის  სამართალში  ჩაეყარა  სანივთო  და  ვალდებულებითი  უფლებების  დაცვის  საშუალებათა  ერთმანეთისაგან  გამიჯვნით.  რომაელი  იურისტები  განმარტავდნენ,  რომ  სანივთო  უფლება  წარმოადგენს  ნივთის  მიმართ  უშუალო  ბატონობის  Read More …

სესხები, სასესხო სამართალი

ონლაინ სესხები სესხებთან დაკავშირებით სესხი  სესხი სესხი  საბანკო სესხი ხელშეკრულება სესხის უიმედო სესხი ხელშეკრულება საბანკო კრედიტის ცესიონერი ტრანში  ტრანში . .