უდანაშაულობისა პრეზუმფცია

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com უდანაშაულობის  პრეზუმფცია,  როგორც  უმნიშვნელოვანესი  საპროცესო  გარანტია  ეფუძნება  აგრეთვე  სამართლებრივი  სახელმწიფოს  პრინციპს.  საქართველოს  კონსტიტუციის  მე-40  მუხლის  პირველ  პუნქტში  აღნიშნულია,  რომ  ადამიანი  უდანაშაულოდ  ითვლება,  ვიდრე  მისი  დამნაშავეობა  არ  დამტკიცდება  კანონით  დადგენილი  წესით  და  კანონიერ  ძალაში  შესული  Read More …