თანამონაწილეობის ცნება და ფორმები

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com დანაშაულში  თანამონაწილეობა  ნიშნავს  ორი  ან  მეტი  პირის  განზრახ  ერთობლივ  მონაწილეობას  განზარხი  დანაშაულის  ჩადენაში.  თანამონაწილეობის  სუბიექტებია  (ფორმებია)    :  ორგანიზარორი,  წამქეზებელი  და  დამხმარე.  თუ  დანაშაულის  ჩადენაში  მონაწილეობდა  ამდენიმე  პირი,  თავდაპირველად  უნდა  განისაზღვროს  თუ  ვინ  ჩაიდინა  ძირითადი  Read More …