ინტერესთა თანაფარდობა წარმომადგენლობისას

კონსპეტი. აღებულია: Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 წარმომადგენლის მეშვეობით დადებული გარიგებისას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თავისებურება ინტერესთა სიმრავლეა. მასში  სულ ცოტა  სამი პირი მაინც მონაწილეობს: წარმომადგენელი, წარმოდგენილი პირი და მესამე პირი  რომელთანაც უნდა დადოს წარმომადგენელმა გარიგება. აქედან Read More …

ვადების ცნება და სახეები სამოქალაქო სამართალში

კონსპეტი. აღებულია: Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 სამოქალაქო სამართალში ვადა ეწოდება დროის მონაკვეთს, რომლის დადგომას  თუ გასვლას მოჰყვება გარკვეული სამართლებრივი შედეგები. ვადების კლასიფიკაცია სხვადასხვა საფუძვლით ხდება. იმის მიხედვით თუ ვის მიერ არის განსაძღვრული სამოქალაქო უფლებების Read More …

ხანდაზმულობა, ვადის შეჩერება და შეწყვეტა

კონსპეტი. აღებულია: Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 ხანდაზმულობა არის დრო, პერიოდი, რომლის განმავლობაში პირს უფლება აქვს მოითხოვოს სხვა პირისაგან რაიმე მოქმედების შესრულება ან მოქმედებისაგან თავის შეკავება. ხანდაზმულობის ვადა ძირითადად უწყვეტად მიმდინარეობს, მაგრამ რეალურად არის კანონით Read More …

სამართლიანობა და თანასწორობა

კონსპეტი. აღებულია: Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 თანასწორობა რეალურ სინამდვილეში არ არსებობს – სრული თანასწორობის ცნება შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ ჰიპოთეტურად. იურიდიული ცნებები აბსტრაქტულია იმიტომ, რომ ნორმა მოქმედებს ყველა ერთგვაროვანი და მსგავსი ურთიერთობების მიმართ. თანასწორობის პრინციპი დასაბამს Read More …

სამართლიანობის თეორიები

კონსპეტი. აღებულია: Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 განასხვავებენ სამართლიანობის ანალიტიკურ, ემპირიულ და ნორმატიულ თეორიებს. სამართლიანობის ანალიტიკური თეორია აანალიზებს სამართლიანობის ცნების ლოგიკურ სტრუქტურასა და ლინგვისტურ (ენობრივ) შინაარსს. ანალიტიკური თეორია სამართლიანობის ემპირიული ან ნორმატიული თეორიების ნაწილის წარმოადგენს. Read More …

როულზი სამართლიანობის შესახებ

კონსპეტი. აღებულია: Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 როულზმა ჩამოაყალიბა სამართლიანობის თანამედროვე თეორია. მან სოციალური ხელშეკრულების საფუძველზე განავითარა შეხედულებები. როულზი თავის თეორიას უწოდებს კატეგორიული იმპერატივის „პროცედურულ’’ ინტერპრეტაციას. როულზი აყალიბებს იმას, რომ ინდივიდმა უნდა განსაზღვროს მომავალი საზოგადოებრივი Read More …

სამართალი როგორც კულტურის ფენომენი

კონსპეტი. აღებულია: Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 სამართალი ყალიბდება და ვითარდება კულტურასთან ერთად. სამართლის როლი განსხვავებულია სხვადასხვა კულტურებში. ანტიკურ რომში სამართალი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა, ვიდრე მაგალითად საბერძნეთში. აღსანიშნავია, რომ ცნობილ იურისტთა მთელი ფენა Read More …

სამართალი განსხვავებულ კულტურებში

კონსპეტი. აღებულია: Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 კლასიკური რომის იურიდიული აზროვნება კონცენტრირებული იყო დავის სამართლებრივ გადაწყვეტაზე და ნაკლებად ეხებოდა ზოგად წესებსა და პრინციპებს. ასევე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა ცალკეულ საკითხებზე მიღებულ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებსა და იურისტთა შეხედულებებს. Read More …

ლეგიტიმურობა და ლეგალურობა

კონსპეტი. აღებულია : Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 სამართალი ლეგიტიმურია, რამდენადაც : 1) სამართლის ნორმა არის შესასრულებლად სავალდებულო ქცევის წესი; 2) სამართალი ეფუძნება ნორმის ადრესატების განსაზღვრული ნაწილის რწმენას, რომ ნორმა ლეგიტიმურია და , მაშასადამე, სავალდებულოა Read More …

წესრიგის ფუნქცია

კონსპეტი. აღებულია: Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 წესრიგი სამართლის უმნიშვნელოვანესი ფუნქციაა. წესრიგი ახასიათებს როგორც ადამიანთა საზოგადოებას, ასევე ორგანულ და არაორგანულ ბუნებასაც. სამართლით დადგენილი წესრიგი უნდა იყოს ცვალებადი ე.ი. ღია. წესრიგის ძირითადი ელემენტია ადამიანი. წესრიგი არის Read More …

სამართლის ნორმის ცნება, სტრუქტურა და სახეები

კონსპეტი. აღებულია: Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 სამართლის ნორმის ცნება სამართალი შედგება მხოლოდ ნორმებისგან. სამართკუს ნორმები მართლწესრიგის „ელემენტარული ნაწილებია“. მართლწესრიგი არის სამართლის ნორმათა ერთობლიობა. ნორმა არის პრესკრიფციული წინადადება. ნორმა განსხვავდება დესკრიფციული წინადადებისგან, რომელიც მხოლოდ ფაქტებს აღწერს. დესკრიფციული Read More …