ქმედითუნარიანობა

შემთხვევა – ქმედუნარიანობის შეზღუდვა გარიგებით ქმედუნარიანობა, როგორც გარიგების ნამდვილობის პირობა . .