ადამიანის განვითარების ინდექსი

ადამიანის განვითარების ინდექსი E. Human development index

ინდექსი, რომელსაც გაეროს კვლევითი პროგრამა ადამიანის პროგრესის განსაზღვრისათვის იყენებს, ა.გ.ი სამ ძირითად ელემენტს ეყრდნობა: ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობა, ცხოვრების ღირსეული დონის ცოვნა და სტანდარტები. ა.გ.ი. შედგება სამი მახასიათებლისაგან; ბავშვთა სიკვდილიანობა, მოზრდილი მოსახელობის განათლების დონე და ერთ სულ მოსახლეზე რეალური ერთობლივი ეროვნული პროდუქტის მსყიდველობითუნარიანობა. ინდექსის გამოსაყვანად მინიმალური ღირებულება (სიღარიბის ზღვარის მაქსიმალური მაჩვენებელი ერთის ტოლია) და სასურველი, ანუ ადეკვატური ღირებულება (სირარიბის არარსებობა ნულის ტოლია) სამივე ელემენტისათვის უნდა დავიანგაირშოთ. მინიმალური და სასურველი ღირებულებანი ათვლის წერტილებია სკალისათვის, ომლის მნიშვნელობები თითეოული მაჩვენებლისათვის ნულიდან ერთს შეადგენს. ქვეყნის მონაცემების შესაბამის სკალაზე განთავსებისას და სამი სკალის საშუალო მაჩვენებლის მიღებისას, შეიძლება გამოვიანგარიშოთ სიღარიბის საშუალო ინდექსი. შესაბამისად, ერთს გამოკლებული სიღარიბის საშუალო ინდექსი არის ა.გ.ი.

Source: ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი / [შეადგინა ფრიდონ საყვარელიძემ ; რედ.: ანა ჭაბაშვილი] – თბ. : დასი, 1999 – 128გვ

ბმები: 1. კორპორაციული ტიპური დოკუმენტები; 2. ორგანიზაციების იურიდიული, საბუღალტრო და საკონსულტაციო მომსახურება; 3. დისტანციური იურიდიული კონსულტაციები; 4. ბიზნეს გეგმების მომზადება; 5. მზა ტიპური ბიზნეს-გეგმები (შაბლონი)