ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო – Local Self-Governing Body  – ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების მიზნით შექმნილი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები.    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

ბმები: 1. კორპორაციული ტიპური დოკუმენტები; 2. ორგანიზაციების იურიდიული, საბუღალტრო და საკონსულტაციო მომსახურება; 3. დისტანციური იურიდიული კონსულტაციები; 4. ბიზნეს გეგმების მომზადება; 5. მზა ტიპური ბიზნეს-გეგმები (შაბლონი)