ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება – Abuse of Administrative Resources  – სამთავრობო სტრუქტურებისა და საჯარო მოხელეების არარეგლამენტირებული ჩარევა არჩევნების ორგანიზაციისა და ჩატარების სფეროში, რაც შეიძლება გამოიხატებოდეს საარჩევნო პერიოდში საბიუჯეტო სახსრებისა და სახელმწიფო ქონების არამართებულად გამოყენებაში.    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

ბმები: 1. კორპორაციული ტიპური დოკუმენტები; 2. ორგანიზაციების იურიდიული, საბუღალტრო და საკონსულტაციო მომსახურება; 3. დისტანციური იურიდიული კონსულტაციები; 4. ბიზნეს გეგმების მომზადება; 5. მზა ტიპური ბიზნეს-გეგმები (შაბლონი)