გადასახადი საერთო-სახელმწიფოებრივი

გადასახადი საერთო-სახელმწიფოებრივი

E. national tax

ბიუჯეტებსა და სპეციალურ სახელმწიფო ფონდებში სავალდებულო შენატანი, რომლის განაწილების წესი საქართველოს ცენტრალურ ბიუჯეტს, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და საქართველოს სხვა ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებს შორის განისაზღვრება „საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახადებისაგან აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და საქართველოს სხვა ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში ანარიცხების გრძელვადიანი ეკონომიკური ნორმატივების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და სხვა კანონებით. საერთო-სახელმწიფოებრივ გადასახადებს განეკუთვნება: საშემოსავლო; მოგების; დამატებული ღირებულების გადასახადი; აქციზი; ქონების; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მესაკუთრეთა; ქონების გადაცემისათვის; სოციალური დაზღვევის; ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის; მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლისა და ზენორმატიული დატვირთისათვის; ფიქსირებული; მცირე ბიზნესის გადასახადი (საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, მუხლი 6).

Source: მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია და სხვ.; რედ.: ვაჟა გურგენიძე] – თბ., 2004 – 483გვ.: ცხრ.; 24სმ. – (საჯარო მოსამსახურის ბ-კა). – ISBN 99940-0-063-2: [ფ.ა.]

….

…..

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……