დაზღვევა-ნაწილი პირველი

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com

დაზღვევა  –  ურთიერთობა,  რომელიც  მყარდება  ფიზიკური  და  იურიდიული    პირების  პირადი  და  ქონებრივი  ინტერესების  დასაცავად  სადაზღვევო  შენატანებით(სადაზღვევო  პრემიით)  ფორმირებული  ფულადი  ფონდებისა  და  კანონმდებლობით  ნებადართული  სხვა  წყაროების  ხარჯზე,  გარკვეული  გარემოებების  (სადაზღვევოშემთხვევების)  დადგომისას.

დაზღვევის  ობიექტი  შეიძლება  იყოს  ნებისმიერი  ქონებრივი  ან  პირადი  არაქონებრივი  ინტერესი,  რომელიც  არ  ეწინააღმდეგება  საქართველოს  კანონმდებლობას,  მათ  შორის:

ა)  დაზღვევა,  დაკავშირებული  დაზღვეულის  სიცოცხლესთან,ჯანმრთელობასთან,  შრომისუნარიანობასთან,  საპენსიო  უზრუნველყოფასთან  დასხვა  პირად  ინტერესებთან  (პირადი  დაზღვევა);

ბ)  დაზღვევა,  დაკავშირებული  ქონების  ფლობასთან,  განკარგვასთან  დაქონებით  სარგებლობასთან  (ქონების  დაზღვევა);

გ)  დაზღვევა,  დაკავშირებული  დაზღვეულის  მიერ  მესამე  (ფიზიკური  ანიურიდიული)  პირისათვის  ან  მისი  ქონებისათვის  მიყენებულ  ზიანთან(პასუხისმგებლობის  დაზღვევა).

დაზღვევა  ხორციელდება  ნებაყოფლობითი  და  სავალდებულო  ფორმებით.

ნებაყოფლობითი  დაზღვევა  ხორციელდება  მზღვეველსა  და  დამზღვევს  შორის  დადებული  ხელშეკრულების  საფუძველზე.  ნებაყოფლობითი  დაზღვევის  სახეობები,  პირობები  და  განხორციელების  წესი  დგინდება  მზღვეველსა  და  დამზღვევს  შორის  დადებული  ხელშეკრულებით  და  ფორმდება  ნებისმიერ  სადაზღვეო  კომპანიაში.

სავალდებულო  დაზღვევა  არის  დაზღვევის  ისეთი  ფორმა,  რომლის  დროსაც  დაზღვევის  ობიექტი,  სახეობები  და  განხორციელების  წესი  განისაზღვრება  შესაბამისი  კანონით  სავალდებულო  დაზღვევის  შესახებ.

სავალდებულო  დაზღვევისას  მზღვეველი  ვალდებულია  დადოს  ხელშეკრულება  დამზღვევთან  კანონით  განსაზღვრული  პირობებით.  მზღვეველს  უფლება  აქვს  შესთავაზოს  დამზღვევს  ამ  უკანასკნელისათვის  კანონით  დადგენილზე  უფრო  ხელსაყრელი  პირობები.

უცხოელი  მოქალაქე,  მოქალაქეობის  არმქონე  პირი,  საქართველოს  ტერიტორიაზე  უცხოური  კაპიტალით  შექმნილი  იურიდიული  პირი,  უცხოური  იურიდიული  პირის  ფილიალი  და  წარმომადგენლობა,  რომლებიც  თავიანთ  საქმიანობას  ახორციელებენ  საქართველოს  ტერიტორიაზე,  აწარმოებენ  დაზღვევას  საქართველოს  სადაზღვევო  ორგანიზაციებში  საქართველოს  კანონმდებლობის  შესაბამისად.

დასახელებულ  პირებს  საქართველოს  ტერიტორიაზე  დაზღვევის  სფეროში  აქვთ  ყველა  ის  უფლება  და  ეკისრებათ  ყველა  ის  ვალდებულება,  რაც  საქართველოს  მოქალაქეებს  და  იურიდიულ  პირებს.

რაც  შეეხება  უშუალოდ  ურთიერთობებს  მზღვეველსა  და  დაზღვეულს  შორის,  ამის  შესახებ  პოსტის  შემდეგ  ნაწილში  მოგითხრობთ.