დამნაშავეთა გადაცემა და თავშესაფრის უფლება

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com

დამნაშავეთა გადაცემა  სამართლებრივი  დახმარების  ერთ-ერთი  სახეა.  სახელმწიფო  რომლის  ტერიტორიაზეც  იმყოფება  დამნაშავე  გადაცემს  მას  მეორე  სახელმწიფოს,  რომელიც  ითხოვა  ამ  პირის  სისხლის  სამართალში  მიცემის  ან  გამოტანილი  განაჩენის  აღსრულებას.  სახელმწიფოები  იყოფა  ორ  ჯგუფად:  ერთნი  გადასცემენ  დამნაშავეს  მხოლოდ  იმ  შემთხვევაში  თუ  მათ  აქვთ  დადებული  ხელშეკრულება  ამ  სახელმწიფოსთან  გადაცემის  შესახებ  (რომელიც  ჩამოთვლის  რა  სახის  დანაშაული  ექვემდებარება  გადაცემას),  ხოლო  სახელმწიფოთა  მეორე  ჯგუფი  არ  თვლის  საჭიროდ  ხელშეკრულების  დადებას  გადაცემის  თაობაზე  და  გადასცემს  დამნაშავეს  თავისი  კანონმდებლობის  საფუძველზე.

საერთაშორისო  სამართალში  ჩამოყალიბდა  ძირითადი  წესები,  რომლებსაც  იცავს  ყველა  სახელმწიფო,  მაგალითად:    სხვა  სახელმწიფოს  არ  გადაეცემა  საკუთარი  მოქალაქე  და  ასევე  პოლიტიკური  დამნაშავე,  რომელიც  სარგებლობს  თავშესაფრის  უფლებით.  გადაცემის  თაობაზე  მოლაპარაკება  დიპლომატიური  ან  საუწყებო  არხებით  ხორციელდება.

თავშესაფრისუფლების  ქვეშ  იგულისხმება  თავის  ქვეყანაში  პოლიტიკური  საქმიანობისათვის  დევნილი  უცხოელის  უფლება,  შეაფაროს  თავი  სხვა  სახელმწიფოს  და  არ  იქნეს  დაბრუნებული  თავის  სამშობლოში.  ამ  უფლებით  მხოლოდ  პოლიტიკური  ემიგრანტები  სარგებლობენ.  ყოველი  სახელმწიფო  თვითონ  წყვეტს  ვის  და  როგორ  მიეცემა  თავშესაფრის  უფლება.  ეს  მათ  შინაგან  კომპეტენციაში  შედის  მაგრამ  ზოგი  მათგანი    მიმართვას  საერთაშორისო  შეთანხმებებსაც.

საერთაშორისო-სამართლებრივ  პრაქტიკაში  განასხვავებენ  თავშესაფრის  ორ  ფორმას:  ტეროტორიულდადიპლომატიურთავშესაფარსპირველი  ფორმა  შეადგენს  პირის  უფლებას  მოითხოვოს  უცხოეთის  სახელმწიფოში  თავშესაფარი.  საერთაშორისო  სამართალი  კრძალავს  თავშესაფრის  მინიჭებას  დამნაშავისათვის  ვის  მიმართაც  არსებობს  სერიოზული  საფუძველი  ჩათვალონ  ის  სამხედრო  დანაშაულისა  და  კაცობრიობის  წინააღმდეგ  ჩამდენ  პირებად.  დიპლომატიურითავშესაფრისქვეშ  იგულისხმება  თავშესაფრის  მიცემა  პირისათვის  დიპლომატიურ  ან  საკონსულო  წარმომადგენლობის  ტერიტორიაზე,  სამხედრო,  საზღვაო  ან  საჰაერო  ან  სამხედრო  ბაზის  ტერიტორიაზე.

დღეს  შეიძლება  განვასხვავოთ  სახელმწიფოთა  ოთხი  ჯგუფი:

ა)სახელმწიფოები  რომლებიც  არ  ცნობენ  ამ  ინსტიტუტს.

ბ)სახელმწიფოები  რომლებიც  კრძალავენ  დიპლომატიურ  თავშესაფარს  თავის  ტერიტორიაზე,  მაგრამ  ანიჭებენ  ამ  უფლებას  თავის  დიპოლმატიურ  ან  საკონსულო  წარმომადგენლებს.

გ)სახელმწიფოები  რომლებიც  აძლევენ  დიპლომატიურ  თავშესაფარს  თავის  დაწესებულებებში  და  აღიარებენ  მათ  უფლებას  მათ  ტერიტორიაზე.

დ)სახელმწიფოები  რომლებიც  თვითონ  არ  ანიჭებენ  მაგარამ  აღიარებენ  ასეთ  უფლებას  მათ  ტერიტორიაზე.