თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადება

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com

თბილისის  საქალაქო  სასამართლო  შეშფოთებას  გამოთქვამს  და  გმობს  იმ  ცილისმწამებლურ  კამპანიას,  რომელიც  უკანასკნელი  დღეების  განმავლობაში  მიმდინარეობს  თბილისის  საქალაქო  სასამართლოს  მოსამართლე  ლაშა  ქოჩიაშვილის  მისამართით.    სხვადასხვა  საინფორმაციო  პორტალებსა  და  საიტებზე,  ასევე  პერსონალურ  ბლოგებში  მიზანმიმართულად  ხდება  სრული  დეზინფორმაციის  გავრცელება.  თბილისის  საქალაქო  სასამართლო  სრული  პასუხისმგებლობით  აცხადებს,  რომ  გამოქვეყნებული  ე.წ  ’’კომპრომატები’’  აბსურდია,  კერძოდ,  ერთ-ერთ  სტატიაში  ნახსენებია  თითქოსდა  მოსამართლე  ქოჩიაშვილი  ”ზედამხედველობდა”    ”ქართული  ფოლადის”  ’’გადახდისუუნაროდ  მიჩნევისა  და  მისი  აქტივების  პატარკაციშვილების  ოჯახის  მიერ  ხელმეორედ  შეძენის  პროცესს’’.  სასამართლო  განმარტავს,  რომ  ს.ს.  ,,ქართული  ფოლადი”-ს  მიმართ  მიმდინარეობს  რეაბილიტაციის  პროცესი,  აღნიშნული  საქმე  არის  მოსამართლე  ლაშა  ქოჩიაშვილის  წარმოებაში,  სასამართლოს  გადაწყვეტილებით  ბათილად  იქნა  ცნობილი  რეაბილიტაციის  პროცესში  შ.პ.ს.  ,,რუსთავის  ფოლადზე”  გასხვისებული  მოვალის  ძირითადი  აქტივების  ნასყიდობის  ხელშეკრულება  და  აღნიშნული  საქმის  მხარეები  არ  არიან  ჯოზეფ  კეი  და  პატარკაციშვილების  ოჯახი.

გარდა  ამისა,  ლაშა  ქოჩიაშვილი  მოხსენებულია  როგორც  ბიძინა  ივანიშვილისათვის  მოქალაქეობის  მინიჭების  საქმის  განმხილველი  მოსამართლე.  ამა  თუ  იმ  პირისათვის  მოქალაქეობის  მინიჭების  საკითხთან  დაკავშირებული  დავა  წარმოადგენს  ადმინისტრაციულ  სამართალწარმოების  წესით  განსახილველს,  ხოლო  მოსამართლე  ქოჩიაშვილი  არ  იხილავს  ადმინისტრაციულ  დავებს,  აქედან  გამომდინარე  აბსურდია  აღნიშნული  მოსამართლის  ამ  საქმესთან  დაკავშირება.

რაც  შეეხება  სტატიაში  მოყვანილ  მესამე  საქმეს,  თითქოს  ქუთაისის  სააპელაციო  სასამართლოს  მოსამართლე  ლაშა  ქოჩიაშვილმა  ”დამნაშავედ  გამოაცხადა”  მოქალაქე  ნელი  მჭედლიძე  (ზოგ  შემთხვევაში  მითითებულია  ,,ნელი  მჟავანაძე”)  და  ”გადაწყვიტა  მისთვის  ბრალის  წარდგენის  საკითხი”,  არასწორია,  რადგან  ლაშა  ქოჩიაშვილი  თბილისის  საქალაქო  სასამართლოში  მოსამართლის  უფლებამოსილებას  ახორციელებს  2009  წლის  ნოემბრის  თვიდან,  ნელი  მჭედლიძის  მიმართ  კი  საპროცესო  შეთანხმება  დამტკიცდა  ქუთაისის  საქალაქო  სასამართლოს  2010  წლის  13  ივლისის  განაჩენით  და  ამავე  განაჩენით  გაუქმდა  ნელი  მჭედლიძის  მიმართ  შეფარდებული  აღკვეთის  ღონისძიება    _    პირადი  თავდებობა.  მოსამართლე  ლაშა  ქოჩიაშვილს  ქუთაისის  საქალაქო  სასამართლოში  მოსამართლის  უფლებამოსილების  განხორციელების  დროს  ნელი  მჭედლიძის  მიმართ  გამოყენებული  აქვს  არასაპატიმრო  აღკვეთის  ღონისძიება,  აღკვეთის  ღონისძიების  გამოყენება  კი  არ  წარმოადგენს  პირის  ბრალეულობის  დადასტურებას  წარდგენილ  ბრალდებაში.

საქართველოს  კონსტიტუციის  მე-19  მუხლის  თანახმად,  ყველა  ადამიანს  აქვს  სიტყვისა  და  აზრის  თავისუფლება,  თუმცა  იმავე  მუხლის  მესამე  ნაწილი  აწესებს  შეზღუდვას-  როდესაც  აღნიშნული  თავისუფლება  არღვევს  სხვათა  უფლებებს.  აქედან  გამომდინარე,  სასამართლო  მოუწოდებს  მსგავსი  ცილისმწამებლური  კამპანიის  ავტორებს,  სიფრთხილით  მოეკიდონ  მოსამართლის  ღირსებისა  და  საქმიანი  რეპუტაციის  შელახვას,  რადგან  თავიდან  იქნას  აცილებული  მათი  მხრიდან  კანონსაწინააღმდეგო  ქმედება.