იპოთეკის რეგისტრაცია

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com

იპოთეკა  უძრავ  ნივთზე  არსებული  სანივთ  უფლებაა.  გირავნობისგან  განსხვავებით,  იპოთეკა  წარმოიშობა  საჯარო  რეესტრში  რეგისტრაციის  შედეგად:  მესაკუთრისა  და  იპოთეკარის  მიერ  სანოტარო  წესით  დამოწმებული  საბუთების  წარდგენით  ხდება  რეგისტრაცია.  საბუთებში  აღინიშნება  ნივთის  მესაკუთრის,  იპოთეკარის  ვინაობა.  ასევე  სავარაუდო  მოვალე  მესამე  პირი,  უზრუნველყოფილი  მოთხოვნის  სიდიდე(ანუ  არა  იპოთეკით  დატვირთული  ნივთის  ფასი,  არამედ  ნაკისრი  ვალდებულების  ღირებულება),  სარგებელი  და  შესრულების  ვადა.

ნოტარიუსი  ამოწმებს  ამ  საბუთებს  და  შემდეგ  ხდება  რეგისტრაცია  საჯარო  რეესტრში,  სპეციალურ  ფურცელში.

არსებობს  საგარანტიო  და  ჩვეულებრივი  იპოთეკა.  განვიხილოთ  თითოეული  მათგანი  ცალ-ცალკე:

საგარანტიო  იპოთეკა,  როგორც  წესი  მიზნად  ისახავს  მოკლევადიანი  სესხების  უზრუნველყოფას  და  მოვალის  იძულებას,  რომ  მან  დროულად  დააბრუნოს  სესხი.  მიუხედავად  იმისა,  იპოთეკა  სწორად  არის  თუ  არა  რეგისტრირებული,  იპოთეკარს  ყოველთვის  აქვს  უფლება  დაიკმაყოფილოს  თავისი  მოთხოვნა.

რაც  შეეხება  ჩვეულებრივ  იპოთეკას,  იპოთეკარის  უფლებები  საჯარო  რეესტრის  მონაცემებზეა  დამოკიდებული  და  აუცილებელია  სწორად  იყოს  რეგისტრირებული  იპოთეკა,  რომ  მან  დაიკმაყოფილოს  თავისი  მოთხოვნა.

ანუ,  მთავარი  განმასხვავებელი  საგარანტიო  და  ჩვეულებრივ  იპოთეკებს  შორის  არის  ის,  ჩვეულებრივი  იპოთეკისგან  განსხვავებით  მნიშვნელობა  ენიჭება  მოთხვნის  არსებობას  და  მის  ნამდვილობას  და  არა  რეგისტრაციას  საჯარო  რეესტრში.
ამასთანავე,  საგარანტიო  იპოთეკისას  საჯარო  რეესტრში  ზუსტად  უნდა  აღინიშნოს  ,  რომ  მოცემული  იპოთეკა  არის  საგარანტიო.  წინააღმდეგ  შემთხვევაში  იპოთეკა  არ  მიიჩნევა  საგარანტიო  იპოთეკად,  თუმცა  ეს  უკანასკნელი  იშვიათად  გამოიყენება.

უძრავი  ნივთი  შეიძლება  რამდენჯერმე  დაიტვირთოს  იპოთეკით.  რიგითობას  განსაზღვრავს  იპოთეკით  დატვირთვის  დრო.