იურიდიული ენციკლოპედია (ი)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. იარაღი
 2. იარაღი გაზის
 3. იარაღი ელექტროშოკური
 4. იარაღი პნევმატური
 5. იარაღი საკოლექციო
 6. იარაღი სამოქალაქო
 7. იარაღი სამსახურებრივ-საშტატო
 8. იარაღი სამხედრო-საბრძოლო
 9. იარაღი საფანტის
 10. იარაღი ცივი
 11. იარაღი ცივი სასროლი
 12. იარაღი ჯილდოდ მიღებული
 13. იარაღით მოსარგებლე
 14. იარაღის ბრუნვა
 15. იარაღის ბრუნვა
 16. იარაღის დამამზადებელი
 17. იარაღის მესაკუთრე
 18. იარაღის საკომისიო წესით ჩაბარების ცნობა
 19. იარლიყების “მიკერების” თეორია
 20. იდეა
 21. იდეალი
 22. იდეალიზმი
 23. იდეალური ტიპი
 24. იდეაფიქსი
 25. იდენტიფიკაცია
 26. იდენტობა
 27. იდენტური
 28. იდენტური საქონელი
 29. იდეოლოგია
 30. იდილია
 31. იდიოგრაფიული და ნომოთეტური მეთოდი
 32. იდიომატური
 33. იდიში
 34. იეზუიტი
 35. იერარქია
 36. იერარქია საერთაშორისო სამართლის ნორმებში
 37. იეღოველები
 38. ივრითი
 39. იზოლაცია
 40. იზოლაციონიზმი
 41. ილუზია
 42. ილუსტრაცია
 43. იმავე კლასის ან ტიპის საქონელი
 44. იმანენტური
 45. იმეილი
 46. იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია
 47. იმიგრანტი
 48. იმიგრაცია
 49. იმიტაცია
 50. იმიჯი
 51. იმიჯმეიკერი
 52. იმპერატივი
 53. იმპერატიული
 54. იმპერატიული ნორმა
 55. იმპერატიული ნორმები
 56. იმპერატორი
 57. იმპერიალიზმი
 58. იმპერიალის კვოტა
 59. იმპიჩმენტი
 60. იმპლემენტაცია
 61. იმპლიკაცია
 62. იმპოზანტური
 63. იმპორტი
 64. იმპორტი ირიბი
 65. იმპორტი პირდაპირი
 66. იმპრესიონიზმი
 67. იმპროვიზაცია
 68. იმპულსი
 69. იმუნიტეტი
 70. იმუნიტეტი
 71. იმუნო…
 72. იმუნობიოლოგიური პრეპარატი
 73. ინაუგურაცია
 74. ინგრედიენტი
 75. ინდემნიტეტი
 76. ინდექსაცია
 77. ინდექსი
 78. ინდექსი საბირჟო
 79. ინდექსირება
 80. ინდივიდი
 81. ინდივიდი
 82. ინდივიდუალიზაცია
 83. ინდივიდუალიზმი
 84. ინდივიდუალური
 85. ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
 86. ინდივიდუალური აქტი
 87. ინდივიდუალური მეწარმე
 88. ინდივიდუალური საკუთრება
 89. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
 90. ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამა
 91. ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა ამხანაგობა
 92. ინდივიდუალური საწარმო
 93. ინდივიდუალური საწარმოს რეგისტრაციის პირობები
 94. ინდივიდუალური საწარმოს საფირმო სახელწოდება
 95. ინდივიდუალური საწარმოს საწესდებო კაპიტალი
 96. ინდივიდუალური საწარმოს წევრთა რაოდენობა
 97. ინდივიდუალური საწარმოს ხელმძღვანელობა
 98. ინდივიდუალური სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა
 99. ინდივიდუუმი
 100. ინდიკატორი
 101. ინდიფერენტული
 102. ინდმეწარმე (ინდივიდუალური მეწარმე)
 103. ინდოსამენტი
 104. ინდოსანტი
 105. ინდუიზმი
 106. ინდუსტრია
 107. ინდუსტრიალიზაცია
 108. ინდუსტრიული საზოგადოება
 109. ინდუქცია
 110. ინეროლოგია
 111. ინერტული
 112. ინვაზია
 113. ინვალიდი
 114. ინვენტარი
 115. ინვენტარიზაცია
 116. ინვესტირება
 117. ინვესტიცია
 118. ინვესტიცია არასაფინანსო
 119. ინვესტიცია პირდაპირი
 120. ინვესტიცია პორტფელური
 121. ინვესტიცია რეალური
 122. ინვესტორი
 123. ინვესტორი უცხოელი
 124. ინვესტორის საკომპენსაციო ნავთობი და გაზი
 125. ინიციალი
 126. ინიციატივა
 127. ინიციატივის უფლება
 128. ინიციირება
 129. ინკარნაცია
 130. ინკასატორი
 131. ინკასაცია (ინკასირება)
 132. ინკასო
 133. ინკვიზიცია
 134. ინკლუზიური განათლება
 135. ინკლუზიური სწავლება
 136. ინკოგნიტო
 137. ინკოთერმს-ი
 138. ინკომუნიკადო დაკავება
 139. ინკორპორაცია
 140. ინკრემენტალიზმი
 141. ინოვაცია
 142. ინჟირინგი
 143. ინსაიდერი
 144. ინსპექტირება სასაზღვრო გამტარ პუნქტში
 145. ინსპექტორი
 146. ინსპექცია
 147. ინსტალაცია
 148. ინსტანცია
 149. ინსტანციურობა
 150. ინსტინქტი
 151. ინსტიტუტი
 152. ინსტიტუციები
 153. ინსტიტუციონალიზაცია
 154. ინსტიტუციური წონასწორობა და დემოკრატიული ლეგიტიმურობა
 155. ინსტრუმენტალიზაცია
 156. ინსტრუმენტი სავალო
 157. ინსურგენტი
 158. ინტეგრალური
 159. ინტეგრალური მიკროსქემა (შემდგომში – იმს)
 160. ინტეგრაცია
 161. ინტეგრაციის გაღრმავება
 162. ინტელექტი
 163. ინტელექტის დარღვევა
 164. ინტელექტის კოეფიციენტი
 165. ინტელექტის ტესტები
 166. ინტელექტუალური ინტერფეისი
 167. ინტელექტუალური საკუთრება
 168. ინტელექტუალური საკუთრების მხოფლიო ორგანიზაცია
 169. ინტელექტუალური ქსელი
 170. ინტელიგენტი
 171. ინტელიგენცია
 172. ინტენსიური
 173. ინტენსიური თერაპია
 174. ინტერ…
 175. ინტერაქტიული სწავლების სტრატეგიები
 176. ინტერაქტიური საინფორმაციო სისტემა
 177. ინტერესთა კონფლიქტი
 178. ინტერესთა შეუთავსებლობა
 179. ინტერესთა ჯგუფები
 180. ინტერესი
 181. ინტერვენცია
 182. ინტერვიუ
 183. ინტერვიუერი
 184. ინტერიერი
 185. ინტერიორიზაცია
 186. ინტერნალიზაცია
 187. ინტერნაციონალიზმი
 188. ინტერნეტ – 2
 189. ინტერნეტ – ადიქცია
 190. ინტერნეტ – არჩევნები
 191. ინტერნეტ – აუქციონი
 192. ინტერნეტ – ინკუბატორი
 193. ინტერნეტ – კომპანია
 194. ინტერნეტ – კონსულტაცია
 195. ინტერნეტ – მაუწყებლობა
 196. ინტერნეტ – მაღაზია
 197. ინტერნეტ – მომსახურება
 198. ინტერნეტ – პროვაიდერი
 199. ინტერნეტ – საზოგადოება
 200. ინტერნეტ – სერვისი
 201. ინტერნეტ – ტელეფონია
 202. ინტერნეტი
 203. ინტერნეტიკა
 204. ინტერნეტიკის ობიექტი და საგანი
 205. ინტერნეტის გარე საფრთხეები
 206. ინტერნეტის იდეოლოგია
 207. ინტერნეტის ინდუსტრია
 208. ინტერნეტის კანონზომიერებანი
 209. ინტერნეტის მომხმარებელთა მოტივაცია
 210. ინტერნეტის მოწესრიგება
 211. ინტერნეტის რეგულირება
 212. ინტერნეტის სამეცნიერო მეთოდები
 213. ინტერნეტის ფუტუროლოგია
 214. ინტერნეტის შიდა საფრთხეები
 215. ინტერნირება
 216. ინტერპელაცია
 217. ინტერპერსონალური ინტელექტის მქონე ადამიანები
 218. ინტერპოლაცია
 219. ინტერპოლი
 220. ინტერპრეტაცია
 221. ინტერფეისი
 222. ინტერცესია
 223. ინტონაცია
 224. ინტრააქტიური საინფორმაციო სისტემა
 225. ინტრანეტი
 226. ინტრაპერსონალური ინტელექტის მქონე ადამიანები
 227. ინტრიგა
 228. ინტრონიზაცია
 229. ინტუიცია
 230. ინფობიზნესი
 231. ინფორმატიზაცია
 232. ინფორმატიკა
 233. ინფორმაცია
 234. ინფორმაცია ინსაიდერული
 235. ინფორმაცია საჯარო
 236. ინფორმაცია, რომელიც არ მიიჩნევა სახელმწიფო საიდუმლოებად
 237. ინფორმაცია, რომელიც შესაძლებელია სახელმწიფო საიდუმლოებად იქნეს მიჩნეული
 238. ინფორმაცია, რომლის გასაიდუმლოება დაუშვებელია
 239. ინფორმაციის განზოგადება
 240. ინფორმაციის დასაიდუმლოების ვადა
 241. ინფორმაციის დაშიფვრა
 242. ინფორმაციის დაცვის საშუალებები
 243. ინფორმაციის დაძველება
 244. ინფორმაციის ზოგადი თეორია
 245. ინფორმაციის თავისუფლება
 246. ინფორმაციის კვანტური თეორია
 247. ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების თავისუფლება
 248. ინფორმაციის მოხსნა კავშირგაბმულობის არხიდან
 249. ინფორმაციის მფლობელი
 250. ინფორმაციის ნიშნობრივი სისტემა
 251. ინფორმაციის პარამეტრები
 252. ინფორმაციის რაოდენობა
 253. ინფორმაციის საერთაშორისო ურთიერთგაცვლა
 254. ინფორმაციის უეჭველობა
 255. ინფორმაციის შეტყობინების ვალდებულება
 256. ინფორმაციის წყარო
 257. ინფორმაციის ხარისხი
 258. ინფორმაციული ანალიზი
 259. ინფორმაციული ბალანსი
 260. ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ცოდნა
 261. ინფორმაციული დამნაშავეობა
 262. ინფორმაციული ეკონომიკა
 263. ინფორმაციული ინფრასტრუქტურა
 264. ინფორმაციული კოდი
 265. ინფორმაციული კოლაფსი
 266. ინფორმაციული კულტურა
 267. ინფორმაციული მიდგომა
 268. ინფორმაციული ომი
 269. ინფორმაციული პოტენციალი
 270. ინფორმაციული პროდუქტი
 271. ინფორმაციული პროცესი
 272. ინფორმაციული რევოლუცია
 273. ინფორმაციული საზოგადოება
 274. ინფორმაციული უთანაბრობა
 275. ინფორმაციული ურთიერთქმედება
 276. ინფორმაციული უსაფრთხოება
 277. ინფორმირებული თანხმობა
 278. ინფორმოგრაფია
 279. ინფორმოდინამიკა
 280. ინფორმოლოგია
 281. ინფრა
 282. ინფრასტრუქტურა
 283. ინფრასტრუქტურა ბაზრის
 284. ინფრასტრუქტურული სფერო
 285. ინფრაქცია
 286. ინცესტი
 287. ინციდენტი
 288. ინჯგუფი
 289. იოანინას კომპრომისი
 290. იოდირებული მარილი
 291. იოდის, სხვა მიკროელემენტებისა და ვიტამინების დეფიციტით გამოწვეული დაავადებები
 292. იონმცვლელები
 293. იპოთეკა
 294. ირაციონალიზმი
 295. ირაციონალური
 296. ირედენტიზმი
 297. ირიდენტა – შემოუერთებელი
 298. ირონია
 299. ისია
 300. ისკეიპიზმი
 301. ისლამი
 302. ისლამური ფუნდამენტალიზმი
 303. ისმაილიტები
 304. ისტებლიშმენტი
 305. ისტორიზმი
 306. ისტორიის დასასრული
 307. ისტორიის სოციოლოგია
 308. ისტორიულად ჩამოყალიბებული გარემო
 309. ისტორიული განაშენიანება
 310. ისტორიული მატერიალიზმი
 311. ისტორიული მუზეუმი
 312. ისტორიულ-კულტულური ლანშაფტი
 313. ისტორიულ–კულტურული ძეგლების კონსერვაცია
 314. ისტორიციზმი
 315. იუდაიზმი
 316. იუნესკო
 317. იუნესკო და საქართველო
 318. იუნესკოს 1997 წლის საყოველთაო დეკლარაცია ადამიანის გენომისა და ადამიანის უფლებათა შესახებ
 319. იურიდიული
 320. იურიდიული დახმარება
 321. იურიდიული დახმარებით მოსარგებლე პირი
 322. იურიდიული დახმარების მიმწოდებელი (შემდგომში – მიმწოდებელი)
 323. იურიდიული ენციკლოპედია
 324. იურიდიული კონსულტაცია
 325. იურიდიული მისამართი
 326. იურიდიული მისამართი (ადგილსამყოფელი) ●
 327. იურიდიული პირი
 328. იურიდიული პირი არასამეწარმეო
 329. იურიდიული პირი კერძო სამართლის
 330. იურიდიული პირი სამეწარმეო (კომერციული)
 331. იურიდიული პირი საჯარო სამართლის
 332. იურიდიული პირის ადგილმდებარეობა
 333. იურიდიული პირის წარმომადგენელი
 334. იურიდიული სოციოლოგია
 335. იურისდიქცია
 336. იურისპრუდენცია
 337. იურისტი
 338. იუსტიცია
 339. იუსტიციის საბჭო
 340. იუსტიციის სამინისტრო
 341. იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
 342. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
 343. იღუმენი
 344. იძულება
 345. იძულებით გადაადგილებული პირი
 346. იძულებით გადასახლებული პირი
 347. იძულებითი შრომა
 348. იძულებითი შრომა
 349. იჯარა
 350. იჯარის ხელშეკრულება

____________________________