იურიდიული ენციკლოპედია (კ)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. კაბელით გადაცემა
 2. კაბელით ხელახალი გადაცემა
 3. კაბინეტი
 4. კადასტრი
 5. კადეტი
 6. კადრები
 7. კავალერი
 8. კავშირი (ასოციაცია)
 9. კავშირი სამომხმარებლო კოოპერატივების
 10. კავშირის თავმჯდომარეობა (თავმჯდომარეობის როტაცია)
 11. კაზუისტიკა
 12. კაზუსი
 13. კათარსისი
 14. კათედრა
 15. კათედრალი, კათედრალური ეკლესია
 16. კათოლიკოსი
 17. კათოლიციზმი
 18. კალეიდოსკოპი
 19. კალენდარი
 20. კალენდარული წელი
 21. კალვინიზმი
 22. კალიგრაფია
 23. კალკულაცია
 24. კამბიო
 25. კამერა
 26. კამპანია
 27. კამუფლაჟი
 28. კანალი
 29. კანდიდატი
 30. კანდიდატის რეგისტრაცია
 31. კანდიდატურის მოხსნა
 32. კანიბალიზმი
 33. კანონთა კოლიზია
 34. კანონი
 35. კანონი ზოგადი განათლების შესახებ
 36. კანონი კონსტიტუციური
 37. კანონი ორგანული
 38. კანონიერება
 39. კანონიერი ინტერესი
 40. კანონიერი ძალა
 41. კანონიერი წარმომადგენელი
 42. კანონის მოქმედება
 43. კანონის უზენაესობა
 44. კანონის უკუძალა
 45. კანონისმიერი წარმომადგენელი
 46. კანონმდებლობა
 47. კანონმდებლობა საქართველოს
 48. კანონმდებლობა ფასიანი ქაღალდების შესახებ
 49. კანონმდებლობის გადამუშავება
 50. კანონმდებლობის გამარტივება
 51. კანონმდებლობის დაახლოება / ჰარმონიზება
 52. კანონმდებლობის კონსოლიდაცია (ფორმალური/ოფიციალური და არაფორმალური/დეკლარაციული)
 53. კანტონი
 54. კანცელარია
 55. კანცლერი
 56. კაპიტალდაბანდება
 57. კაპიტალი
 58. კაპიტალიზაცია
 59. კაპიტალიზმი
 60. კაპიტალური შემოსავალი
 61. კაპიტალური ხარჯები
 62. კაპიტანი
 63. კაპიტან-ლეიტენანტი
 64. კაპიტულაცია
 65. კარანტინი
 66. კარანტინის ზომა
 67. კარდინალი
 68. კარიერა
 69. კარიკატურა
 70. კარტ-ბლანში
 71. კარტელი
 72. კარტოთეკა
 73. კასატორი
 74. კასაცია
 75. კასკო
 76. კასტა
 77. კასტინგი
 78. კატაკლიზმი
 79. კატალიზატორი
 80. კატალოგი
 81. კატასტროფა
 82. კატეგორია
 83. კატეგორიული
 84. კატეგორიული ბიულეტენი
 85. კატეხიზმო
 86. კეთებით სწავლება
 87. კეთილდღეობის საზოგადოება
 88. კეთილსინდისიერი და არაკეთილსინდისიერი მფლობელები
 89. კემპინგი
 90. კენჭისყრა
 91. კენჭისყრის დრო და ადგილი
 92. კენჭისყრის დღე
 93. კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნი
 94. კენჭისყრის კაბინა
 95. კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირი
 96. კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმები
 97. კერძო ბრალმდებელი
 98. კერძო გამოძიება
 99. კერძო განჩინება
 100. კერძო ვეტერინარული სამსახური
 101. კერძო ვეტერინარული საქმიანობა
 102. კერძო ვეტერინარული საქმიანობის სუბიექტი
 103. კერძო მაუწყებლობა
 104. კერძო პირი
 105. კერძო სამართალი
 106. კერძო საჩივარი
 107. კერძო სკოლა
 108. კვაზი
 109. კვაზი ჯგუფი
 110. კვაზიექსპერიმენტული კვლევა
 111. კვაზისახელმწიფო
 112. კვალიფიკაცია
 113. კვალიფიკაციის ამაღლება
 114. კვალიფიციური პრივილეგია
 115. კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი
 116. კვალიფიციური უმრავლესობა
 117. კვანტილური რანგი
 118. კვანტიფიკაცია
 119. კვარტალი
 120. კვიპროკვო
 121. კვლევა
 122. კვლევა და განვითარება
 123. კვლევის თვისებრივი და რაოდენობრივი მეთოდები
 124. კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები
 125. კვორუმი
 126. კვოტა
 127. კი ან არა (ჭეშმარიტი/მცდარი) კითხვები
 128. კიბერკულტურა
 129. კიბერნეტიკა
 130. კიბერფემინიზმი
 131. კიდნეფინგი
 132. კითხვა
 133. კითხვარი
 134. კითხვების დასმა გაკვეთილზე
 135. კითხვების დასმა ინტერვიუს დროს
 136. კითხვების ტიპები
 137. კილო
 138. კინემატოგრაფია (კინო)
 139. კინოარქივი
 140. კინოაღჭურვილობა
 141. კინოდარბაზი
 142. კინომასალები
 143. კინომატიანე
 144. კინოორგანიზაცია
 145. კინოპროდუქცია
 146. კიოსკი
 147. კლავიატურა
 148. კლანი
 149. კლასი
 150. კლასიკური
 151. კლასის მართვის სტრატეგიები
 152. კლასობრივი ბრძოლა
 153. კლასობრივი ინტერესები და ცნობიერება
 154. კლასობრივი სტრუქტურა
 155. კლასტერი
 156. კლასტერული ანალიზი
 157. კლაუზევიცის დოქტრინა
 158. კლაუზულა
 159. კლეპტომანია
 160. კლერიკალიზმი
 161. კლერკი
 162. კლიენტელიზმი
 163. კლიენტი
 164. კლინიკური პრაქტიკის მეთოდური რეკომენდაცია
 165. კლინიკური პრაქტიკის ნაციონალური მეთოდური რეკომენდაცია
 166. კლირიკი
 167. კლირინგი
 168. კლირინგი (საკლირინგო ხელშეკრულება)
 169. კლონი
 170. კლუბი
 171. კოალიცია
 172. კოალიცია (პოლიტიკური)
 173. კოალიციური მთავრობა
 174. კოგნიტური
 175. კოგნიტური სოციოლოგია
 176. კოგნიტური ტექნოლოგიები
 177. კოგნიცია
 178. კოდების წიგნი
 179. კოდექს ალიმენტარიუსი
 180. კოდექს ალიმენტარიუსი
 181. კოდექსი
 182. კოდი
 183. კოდირება
 184. კოდირებული სატელევიზიო არხი
 185. კოდიფიკაცია
 186. კოდიფიკაცია და კოდიფიცირება
 187. კოეფიციენტი
 188. კოლაბორაციონიზმი
 189. კოლაბორაციონისტი
 190. კოლაფსი
 191. კოლბერგის მორალურობის განვითარების თეორია
 192. კოლბის თეორია სწავლის სტილის შესახებ
 193. კოლეგა
 194. კოლეგია
 195. კოლეგიური საჯარო დაწესებულება
 196. კოლეგიური საჯარო დაწესებულების წევრი
 197. კოლეგიურობა
 198. კოლექტივი
 199. კოლექტივიზმი
 200. კოლექტიური მოქმედება
 201. კოლექტიური პასუხისმგებლობა
 202. კოლექტიური უსაფრთხოება
 203. კოლექტიური უფლებები
 204. კოლექტიური შრომითი დავა
 205. კოლექტიური ცნობიერება
 206. კოლექტიური ხელმძღვანელობა
 207. კოლექტიური ხელშეკრულება
 208. კოლექცია
 209. კოლეჯი
 210. კოლიზია
 211. კოლიზიური სამართალი
 212. კოლოკვიუმი
 213. კოლონია
 214. კოლონიალიზმი
 215. კოლოსი
 216. კომანდიტი
 217. კომანდიტური საზოგადოება
 218. კომანდიტური საზოგადოების გარდაქმნა სხვა სამართლებრივ-ორგანიზაციულ ფორმად
 219. კომანდიტური საზოგადოების ლიკვიდაციის საფუძვლები
 220. კომანდიტური საზოგადოების რეგისტრაციის პირობები
 221. კომანდიტური საზოგადოების საფირმო სახელწოდება
 222. კომანდიტური საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი
 223. კომანდიტური საზოგადოების წევრთა რაოდენობა
 224. კომანდიტური საზოგადოების წილის გასხვისება
 225. კომანდიტური საზოგადოების ხელმძღვანელობა
 226. კომანდოსი
 227. კომბატანტები
 228. კომბატანტი
 229. კომბი
 230. კომბინატი
 231. კომბინატორი
 232. კომბინაცია
 233. კომენდანტი
 234. კომენტარი
 235. კომერცია
 236. კომერციული ბანკი
 237. კომერციული რეკლამა
 238. კომერციული საიდუმლოება
 239. კომერციული ფრენა
 240. კომივოიაჟერი
 241. კომისარი
 242. კომისია
 243. კომისიის დამტკიცება
 244. კომისიის რეგულირების სფერო
 245. კომისიის შემადგენლობა
 246. კომისიის წევრი
 247. კომისიონერი
 248. კომიტენტი
 249. კომიტეტები და სამუშაო ჯგუფები
 250. კომიტეტი
 251. კომიტოლოგია
 252. კომპანია
 253. კომპანია ლიზინგური
 254. კომპანია საბროკერო
 255. კომპანია საპენსიო
 256. კომპანია სატრასტო
 257. კომპანია საფინანსო
 258. კომპაქტური
 259. კომპენსაცია
 260. კომპენსაცია ადამიანის უფლებათა დარღვევისათვის (საერთაშორისო სამართალში)
 261. კომპენსაციის მიმღები პირი
 262. კომპენსაციის პროპორციული განაწილება
 263. კომპენსაციური გადახდა
 264. კომპეტენტური ორგანო
 265. კომპეტენტური საერთაშორისო ორგანიზაციები
 266. კომპეტენტური სახელმწიფო ორგანოები
 267. კომპეტენცია
 268. კომპილაცია
 269. კომპიუტერი
 270. კომპიუტერი პერსონალური
 271. კომპიუტერიზაცია
 272. კომპიუტერული დანაშაულობანი
 273. კომპიუტერული ვირუსი
 274. კომპიუტერული თამაში
 275. კომპიუტერული იმიტაცია
 276. კომპიუტერული პროგრამა
 277. კომპიუტერული სისტემა
 278. კომპიუტერული ტომოგრაფია
 279. კომპიუტერული ქსელი
 280. კომპლექსი
 281. კომპლექსური დაცვითი ღონისძიებები
 282. კომპლექსური ურთიერთდამოკიდებულების თეორია
 283. კომპლექტი
 284. კომპოზიცია
 285. კომპონენტი
 286. კომპროდარული ბურჟუაზია
 287. კომპრომეტირება
 288. კომპრომისი
 289. კომუნა
 290. კომუნალური
 291. კომუნიზმი
 292. კომუნიკაბელური
 293. კომუნიკატივისტიკა
 294. კომუნიკაცია
 295. კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
 296. კომუნიკე
 297. კომუნიტარიზმი
 298. კომუტატორი
 299. კომფორტი
 300. კონგრეგაცია
 301. კონგრესი
 302. კონგრესი შეერთებული შტატების
 303. კონდაკი
 304. კონდემნაცია
 305. კონდიცია
 306. კონდომინატი
 307. კონდომინიუმი
 308. კონვეიერი
 309. კონვენტი
 310. კონვენცია
 311. კონვენცია მამაკაცთა და ქალთა თანაბარი შრომისათვის თანაბარი ანაზღაურების შესახებ
 312. კონვენცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ
 313. კონვენცია ქალთა დისკრიმინაციის ყოველგვარი ფორმის აღმოფხვრის შესახებ
 314. კონვენცია ქალთა პოლიტიკური უფლებების შესახებ
 315. კონვენცია ქორწინებაში მყოფი ქალის მოქალაქეობის შესახებ
 316. კონვენციები და შეთანხმებანი მონობისა და მონებით ვაჭრობის აღკვეთის შესახებ
 317. კონვენციონალიზმი
 318. კონვერგენტული ვალიდურობა
 319. კონვერგენცია
 320. კონვერგენციის თეორია
 321. კონვერსია
 322. კონვერტი
 323. კონვერტირება
 324. კონიუნქტურა
 325. კონკლავი
 326. კონკლუდენტური მოქმედება
 327. კონკორდანსი
 328. კონკორდატი
 329. კონკორდატი
 330. კონკრეტული
 331. კონკუბონატი
 332. კონკურენცია
 333. კონკურენციის წინასწარი რეგულირება
 334. კონკურირებადი ჰიპოთეზა
 335. კონკურსი
 336. კონოსამენტი
 337. კონსალტინგი
 338. კონსენსუსი
 339. კონსერვატიზმი
 340. კონსერვაცია
 341. კონსიგნანტი
 342. კონსიგნატორი
 343. კონსიგნაცია
 344. კონსოლიდაცია
 345. კონსორციუმი
 346. კონსორციუმი საბანკო დროებითი
 347. კონსორციუმი საბანკო მუდმივმოქმედი
 348. კონსპექტი
 349. კონსპირაცია
 350. კონსპირაციული ორგანიზაციის შექმნა
 351. კონსტატაცია
 352. კონსტიტუცია
 353. კონსტიტუციონალიზმი
 354. კონსტიტუციური კანონი
 355. კონსტრუქტივიზმი
 356. კონსტრუქცია
 357. კონსტრუქციული
 358. კონსტრუქციული თავშეკავება
 359. კონსული
 360. კონსულტანტი
 361. კონსულტაცია
 362. კონსულტაციის პროცედურა
 363. კონტაქტი
 364. კონტეინერი
 365. კონტენტ–ანალიზი
 366. კონტენტი
 367. კონტექსტი
 368. კონტინგენტი
 369. კონტოკორენტი
 370. კონტრ…, კონტრა
 371. კონტრაბანდა
 372. კონტრაგენტი
 373. კონტრადიქცია
 374. კონტრასტი
 375. კონტრაფაქცია
 376. კონტრაფაქციული პროდუქცია
 377. კონტრაქტი
 378. კონტრაჰენტი
 379. კონტრგადატრიალება
 380. კონტრიბუცია
 381. კონტრკულტურა
 382. კონტროლი
 383. კონტროლი სიხშირებრივ განაწილებაზე
 384. კონტროლირებადი მიწოდება
 385. კონტროლის ლოკუსი
 386. კონტროლის მექანიზმი
 387. კონტროლის პალატა
 388. კონტრტერორისტული ოპერაცია
 389. კონტრტერორისტული ოპერაციის ჩატარების ზონა
 390. კონურბაცია
 391. კონფედერალიზმი
 392. კონფედერაცია
 393. კონფერენც-დარბაზი
 394. კონფესია
 395. კონფიგურაცია
 396. კონფიდენციალური
 397. კონფიდენციალური ინფორმაცია
 398. კონფიდენციალურობა
 399. კონფირმაცია
 400. კონფისკაცია
 401. კონფლიქტების გადაწყვეტა
 402. კონფლიქტი
 403. კონფლიქტის თეორია
 404. კონფლიქტის კრიტიკული წერტილი
 405. კონფლიქტოლოგია
 406. კონფლიქტური სიტუაცია
 407. კონფორმიზმი
 408. კონფორმულობა
 409. კონფრონტაცია
 410. კონფუციანელობა
 411. კონცენტრაცია
 412. კონცეპტი
 413. კონცერნი
 414. კონცერტის სისტემა
 415. კონცესია
 416. კონცეფცია
 417. კოოპერატივი
 418. კოოპერატივი სამომხმარებლო
 419. კოოპერატივის ლიკვიდაცია
 420. კოოპერატივის რეგისტრაციის პირობები
 421. კოოპერატივის რეორგანიზაცია
 422. კოოპერატივის საერთო კრება
 423. კოოპერატივის სამეთვალყურეო საბჭო
 424. კოოპერატივის საფირმო სახელწოდება
 425. კოოპერატივის საწესდებო კაპიტალი
 426. კოოპერატივის წარმომადგენელთა კრება
 427. კოოპერატივის წევრთა რაოდენობა
 428. კოოპერატივის წილის გასხვისება
 429. კოოპერატივის ხელმძღვანელობა
 430. კოოპერაცია
 431. კოოპერაცია სამომხმარებლო
 432. კოოპტაცია
 433. კოორდინატორი
 434. კოორდინაცია
 435. კოორდინირება
 436. კოპიო
 437. კოპოფობია
 438. კორელაცია
 439. კორეპერი
 440. კორესპონდენტი ბანკი
 441. კორესპონდენცია
 442. კორესპონდირება
 443. კორეუ (საგარეო და უსაფრთხოების ერთიან პოლიტიკაში)
 444. კორექტივი
 445. კორექტული
 446. კორექტურა
 447. კორიფე
 448. კორომი
 449. კორპორაცია
 450. კორპორაციული
 451. კორპორაციული გადასახადი
 452. კორპუსი
 453. კორტეჟი
 454. კორტესი
 455. კორუფცია
 456. კორუფცია საჯარო სამსახურში
 457. კორუფციული სამართალდარღვევა
 458. კოსმოპოლიტიზმი
 459. კოტეჯი
 460. კოტირება
 461. კოტირება აქციის
 462. კოტირება ვალუტის
 463. კოტირება პირდაპირი
 464. კოტირება ფასების
 465. კოჰორტა
 466. კრახი
 467. კრეაციონიზმი
 468. კრება
 469. კრედიტი
 470. კრედიტი (ევროპული საკრედიტო სისტემა
 471. კრედიტი „მყიდველს“
 472. კრედიტი დილერის
 473. კრედიტი იპოთეკური
 474. კრედიტი კომერციული
 475. კრედიტი ლომბარდული
 476. კრედიტი მიმდინარე ანგარიშზე
 477. კრედიტი მოკლევადიანი
 478. კრედიტი ოფციური
 479. კრედიტი საბლანკო
 480. კრედიტი საერთაშორისო
 481. კრედიტი საექსპორტო
 482. კრედიტი სათამასუქო
 483. კრედიტი სამომხმარებლო
 484. კრედიტი სასაქონლო
 485. კრედიტი საშუალოვადიანი
 486. კრედიტი სახელმწიფო
 487. კრედიტი უზრუნველყოფითი
 488. კრედიტი ფინანსური
 489. კრედიტი ღია ანგარიშით
 490. კრედიტორთა გადაწყვეტილება
 491. კრედიტორი
 492. კრედიტუნარიანობა
 493. კრედო
 494. კრეოლი
 495. კრიზისი
 496. კრიმინალი
 497. კრიმინალიზაცია
 498. კრიმინალისტიკა
 499. კრიმინოგენური
 500. კრიმინოლოგია
 501. კრიპტო
 502. კრიპტოგრაფია
 503. კრიპტოგრაფია ღია გასაღებით
 504. კრიტერიუმი
 505. კრიტიკა
 506. კრიტიკული აზროვნება
 507. კრიტიკული თეორია
 508. კრიტიკული მომენტი
 509. კრიტიციზმი
 510. კრიშნაიდები
 511. კროსკურსი
 512. კრუიზი
 513. კუბიზმი
 514. კულისები
 515. კულმინაცია
 516. კულტ
 517. კულტი
 518. კულტი (პიროვნების)
 519. კულტურა
 520. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
 521. კულტურულ ფასეულობათა კოლექცია
 522. კულტურული დიფუზია
 523. კულტურული მემკვიდრეობა
 524. კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონა
 525. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა
 526. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი
 527. კულტურული ნიმუში
 528. კულტურული რელატივიზმი
 529. კულტურული უნივერსალია
 530. კულტურული უფლებები
 531. კულტურული ფასეულობა
 532. კულტურული ფასეულობის საზღვარგარეთიდან დროებით შემოტანა
 533. კულტურული ფასეულობის საზღვარგარეთიდან შემოტანა
 534. კულტურული ფასეულობის საქართველოდან გატანა
 535. კულტურული ფასეულობის საქართველოდან დროებით გატანა
 536. კულტურული ფემინიზმი
 537. კულტურული ფენა
 538. კულტურული ცვლილება
 539. კულუარი
 540. კუმულატური ვოტუმი
 541. კუმულაცია
 542. კუმულირება
 543. კუპიურა
 544. კუპონი
 545. კურატორი
 546. კურიერი
 547. კურიკულუმი
 548. კურიოზი
 549. კურორტზე არსებული სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი ობიექტი
 550. კურორტი
 551. კურსი
 552. კურსი ბირჟის
 553. კურსი ემისიური
 554. კურსი ვალუტის
 555. კურსი ობლიგაციის
 556. კურსივი
 557. კურსირება
 558. კურსორი
 559. კურტაჟი

__________________________