იურიდიული ენციკლოპედია (ნ)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა
 2. ნავთობგაზპროდუქტები
 3. ნავთობი
 4. ნავთობი და გაზი
 5. ნავთობითა და მავნე ნივთიერებებით ზღვის დაბინძურების გამომწვევი ინციდენტი
 6. ნავთობის გადამუშავება
 7. ნავთობის დამუშავებასთან დაკავშირებული საზღვაო ნავსადგურები და ობიექტები
 8. ნავთობის ეროვნული კომპანია
 9. ნავთობისა და გაზის ბუდობი
 10. ნავთობისა და გაზის ბუდობის ათვისება
 11. ნავთობისა და გაზის ბუდობის ძიება
 12. ნავთობისა და გაზის ოპერაციებზე გაწეული ხარჯები და დანახარჯები
 13. ნავთობისა და გაზის ოპერაციები
 14. ნავთობისა და გაზის რესურსები
 15. ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზია
 16. ნავთობისა და გაზის რესურსების მარეგულირებელი სახელმწიფო სააგენტო
 17. ნავთობისა და გაზის საბადო
 18. ნავთობისა და გაზის საბადოების ძებნა
 19. ნავთობპროდუქტები
 20. ნათელი და განჭვრეტადი კანონი
 21. ნათესავი
 22. ნათესავი აღმავალი შტოს
 23. ნათესავი ახლო
 24. ნათესავი დაღმავალი შტოს
 25. ნათესაური ურთიერთობები
 26. ნათესების მინდვრად ინსპექტირება (აპრობაცია)
 27. ნათლისღება
 28. ნაკადის მომწესრიგებელი
 29. ნაკლოვანება
 30. ნაკლოვანება არსებითი
 31. ნამაზი
 32. ნამატი ნავთობი და გაზი
 33. ნამდვილი ბიულეტენი
 34. ნანო…
 35. ნაპირის აბრაზია
 36. ნაპირის ეროზია
 37. ნარგაობის ინსპექტირება (აპრობაცია)
 38. ნარდობა
 39. ნარკომანია
 40. ნარკომანია
 41. ნარკომანიით დაავადებული პირი
 42. ნარკომანიული დამოკიდებულება
 43. ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლა
 44. ნარკოტიკული დანაშაული
 45. ნარკოტიკული საქმიანობის ხელშემწყობი
 46. ნარკოტიკული საშუალება
 47. ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების სიები
 48. ნარკოტიკული საშუალების ანალოგი
 49. ნარკოტიკული საშუალების გავრცელების ხელშემწყობი
 50. ნარკოტიკული საშუალების გამსაღებელი
 51. ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერების გადაზიდვა
 52. ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერების გაცემა
 53. ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერების მომზადება
 54. ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერების რეალიზაცია
 55. ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერების სახელმწიფო კვოტა
 56. ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერების სახელმწიფო კვოტა
 57. ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერების ფარმაცევტული წარმოება
 58. ნარკოტიკული საშუალების მომხმარებელი
 59. ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ მოხმარება
 60. ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ მოხმარება
 61. ნარკოტიკული საშუალების, ფსიქოტროპული ნივთიერების და პრეკურსორის ბრუნვა
 62. ნარკოტიკული საშუალების, ფსიქოტროპული ნივთიერების და პრეკურსორის გადაგზავნა
 63. ნარკოტიკული საშუალების, ფსიქოტროპული ნივთიერების და პრეკურსორის გადამუშავება
 64. ნარკოტიკული საშუალების, ფსიქოტროპული ნივთიერების და პრეკურსორის გამოყენება
 65. ნარკოტიკული საშუალების, ფსიქოტროპული ნივთიერების და პრეკურსორის ლეგალური ბრუნვა
 66. ნარკოტიკული საშუალების, ფსიქოტროპული ნივთიერების და პრეკურსორის საქართველოში შემოტანა, საქართველოდან გატანა
 67. ნარკოტიკული საშუალების, ფსიქოტროპული ნივთიერების და პრეკურსორის უკანონო ბრუნვა
 68. ნარკოტიკული საშუალების, ფსიქოტროპული ნივთიერების და პრეკურსორის შექმნა
 69. ნარკოტიკული საშუალების, ფსიქოტროპული ნივთიერების და პრეკურსორის შექმნა
 70. ნარჩენი რაოდენობა
 71. ნარცისიზმი
 72. ნასამართლობა
 73. ნასყიდობა
 74. ნატო
 75. ნატურა
 76. ნატურალიზაცია
 77. ნატურალისტური ინტელექტის მქონე ადამიანები
 78. ნატურალისტური სოციოლოგია
 79. ნაფიცი მსაჯული
 80. ნაყოფი
 81. ნაცია
 82. ნაციზმი
 83. ნაციონალიზაცია
 84. ნაციონალიზმი
 85. ნაციონალ-სოციალიზმი
 86. ნაციონალური
 87. ნაწილობრივი არჩევნები
 88. ნაწილობრივი გადაწყვეტილება
 89. ნაწილობრივი მობილიზაცია
 90. ნახევრად დახურული სია
 91. ნახევრად პროპორციული სისტემა
 92. ნახევრად სამხედრო შენაერთები
 93. ნახირი
 94. ნდობის/უნდობლობის ვოტუმი
 95. ნებართვა
 96. ნებართვის გამცემი
 97. ნებართვის მაძიებელი
 98. ნებართვის მფლობელი
 99. ნებაყოფლობითი დაზღვევა
 100. ნებაყოფლობითი სამედიცინო დაზღვევა
 101. ნეგატიური
 102. ნეგატიური უფლებები
 103. ნეგოციანტი
 104. ნედლეული
 105. ნედლი ნავთობი
 106. ნევროზი
 107. ნეიროლინგვისტური დაპროგრამება
 108. ნეირონული ქსელი
 109. ნეიტრალიზაცია
 110. ნეიტრალიზმი
 111. ნეიტრალიტეტი
 112. ნეიტრალური
 113. ნეო …
 114. ნეოიზოლაციონიზმი
 115. ნეოკოლონიალიზმი
 116. ნეოკონსერვატიული ტალღა
 117. ნეოლიბერალიზმი
 118. ნეოლოგიზმი
 119. ნეომარქსიზმი
 120. ნეორეალიზმი
 121. ნეოფაშიზმი
 122. ნეოფემინიზმი
 123. ნეოფიტი
 124. ნეოფროიდიზმი
 125. ნეოფუნქციონალიზმი
 126. ნეპოტიზმი
 127. ნეტო
 128. ნიადაგების კონსერვაცია
 129. ნიადაგი
 130. ნიადაგის ბონიტირება
 131. ნიადაგის ეროზია
 132. ნიადაგის მონიტორინგი
 133. ნიადაგის ნაყოფიერება
 134. ნიადაგის პრინციპი მოქალაქეობის შეძენისა
 135. ნიადაგის ტიპი
 136. ნიველირება
 137. ნივთი
 138. ნივთი მოძრავი
 139. ნივთი უძრავი
 140. ნივთიერი მტკიცებულება
 141. ნივთობრივად უნაკლო (~ ქონება)
 142. ნიმუში
 143. ნიუანსი
 144. ნიუ–იორკის საერთაშორისო კონვენცია მძევალთა აყვანასთან ბრძოლის შესახებ (1979 წელი)
 145. ნიურნბრეგის პროცესი
 146. ნიუსმეიკერი
 147. ნიშანდება
 148. ნიცის ხელშეკრულება
 149. ნიჰილიზმი
 150. ნოვაცია
 151. ნოზოკომიური ინფექცია
 152. ნომენკლატურა
 153. ნომერი
 154. ნომინალი
 155. ნომინალური
 156. ნომინალური მფლობელი
 157. ნომინალური ფასი
 158. ნომინალური ღირებულება
 159. ნომოკანონი
 160. ნონვალიორი
 161. ნონკონფორმიზმი
 162. ნონსენსი
 163. ნონ-სტოპი
 164. ნოოსფერო
 165. ნორმა
 166. ნორმა ბლანკეტური
 167. ნორმა და ნორმატიული
 168. ნორმა საერთაშორისოსამართლებრივი
 169. ნორმალიზაცია
 170. ნორმატივი
 171. ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
 172. ნორმატიული აქტი
 173. ნორმატიული აქტის ძალაში შესვლა
 174. ნორმატიული თეორია
 175. ნორმატიული კულტურა
 176. ნორმატიული მოქმედება
 177. ნორმატიული წესრიგი
 178. ნორმირება
 179. ნოსტრო
 180. ნოტა
 181. ნოტარიატი
 182. ნოტარიუსთა პალატა
 183. ნოტარიუსთა პალატა
 184. ნოტარიუსთა პალატის წევრი
 185. ნოტარიუსი
 186. ნოტარიუსის საქმიანობის სამსახურებრივი და სანოტარო მოქმედების შესრულების შეზღუდვა
 187. ნოტაცია
 188. ნოტიფიკაცია
 189. ნოუთბუქი
 190. ნოუ-ჰაუ
 191. ნულიფიკაცია
 192. ნუმერაცია
 193. ნუმერაციის რესურსი
 194. ნუმერაციის სისტემა
 195. ნუმიზმატიკა
 196. ნუნცი

_________________________