იურიდიული ენციკლოპედია (პ)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. პაექრობა
 2. პავილიონი
 3. პათეტიკური
 4. პათოგენური ბიოლოგიური აგენტი
 5. პათოლოგიური
 6. პათოსი
 7. პაი
 8. პაკეტების კომუტაცია
 9. პაკეტი
 10. პალატა
 11. პალატა თემთა
 12. პალატა კონტროლის
 13. პალატა სააპელაციო
 14. პალატა წარმომადგენელთა
 15. პალეტი
 16. პალიატიური მზრუნველობა
 17. პალიატიური მკურნალობა
 18. პამფლეტი
 19. პან
 20. პანაშვიდი
 21. პანაცეა
 22. პანდემია
 23. პანეგირიკი
 24. პანელი
 25. პანთეონი
 26. პანიკა
 27. პანნაციონალიზმი
 28. პანორამა
 29. პანსიონი
 30. პაპარაცი
 31. პაპი
 32. პარა
 33. პარაბოლა
 34. პარაგრაფი
 35. პარადიგმა
 36. პარადოქსი
 37. პარალელიზმი
 38. პარალელური საარჩევნო სისტემა
 39. პარალიზება
 40. პარამეტრი
 41. პარანოია
 42. პარასამკურნალო საშუალება
 43. პარაფირება
 44. პარაფრაზი
 45. პარია სახელმწიფო
 46. პარიზის კონვენცია
 47. პარიტეტი
 48. პარიტეტი (პოლიტიკური)
 49. პარიტეტი ოქროს
 50. პარიტეტი სავალუტო
 51. პარკი
 52. პარკინგი
 53. პარლამენტარი
 54. პარლამენტარიზმი
 55. პარლამენტი
 56. პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
 57. პარლამენტის მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი
 58. პარნასი
 59. პაროდია
 60. პაროლი
 61. პარტია
 62. პარტიზანები
 63. პარტიზანი
 64. პარტიზანული ომი
 65. პარტიის პროგრამა
 66. პარტიკულარიზმი
 67. პარტიული ბლოკური კენჭისყრა
 68. პარტიული ორგანიზაცია
 69. პარტიული სია
 70. პარტიული სიით წარდგენილი კანდიდატი
 71. პარტიული სისტემა
 72. პარტნიორთა კრება
 73. პარტნიორი
 74. პარტნიორობა გაწევრიანებისათვის
 75. პარტნიორობის და თანამშრომლობის შეთანხმება
 76. პასივი
 77. პასიური
 78. პასიური საარჩევნო უფლება
 79. პასკვილი
 80. პასპორტი
 81. პასუხისმგებელი პირი
 82. პასუხისმგებლობა
 83. პასუხისმგებლობა (სანქცია)
 84. პასუხისმგებლობის ასაკი
 85. პასუხისმგებლობის დაკისრება
 86. პატენტი
 87. პატენტრწმუნებული
 88. პატერნალიზმი
 89. პატიმარი
 90. პატიმრობა
 91. პატრიარქალური
 92. პატრიარქატი
 93. პატრიარქი
 94. პატრიმონიალიზმი
 95. პატრიოტიზმი
 96. პატრონაჟი
 97. პატრონი
 98. პატრონ-კლიენტური ურთიერთობები
 99. პატრული
 100. პაქტი
 101. პაციენტი
 102. პაციენტის კანონიერი წარმომადგენელი
 103. პაციენტის ნათესავი
 104. პაციენტის უფლებები
 105. პაციფიზმი
 106. პედაგოგი
 107. პედაგოგიკა
 108. პედაგოგიური პერსონალი
 109. პედაგოგიური საბჭო
 110. პედაგოგიური საქმიანობა
 111. პედანტიზმი
 112. პენალიზაცია
 113. პენიტენციარული
 114. პენსია
 115. პენტაგონი
 116. პერი
 117. პერიოდი
 118. პერიოდიკა
 119. პერიოდული
 120. პერიპეტია
 121. პერიფერია
 122. პერიფრაზი
 123. პერიფრაზირება
 124. პერკინსის თეორია სწავლის შესახებ
 125. პერმანენტული
 126. პერმანენტული რევოლუცია
 127. პერპეტუუმ-მობილე
 128. პერსონა
 129. პერსონა გრატა
 130. პერსონა ნონ გრატა
 131. პერსონალი
 132. პერსონალია
 133. პერსონალიზმი
 134. პერსონალური კომპიუტერი
 135. პერსონალური მონაცემები
 136. პერსპექტივა
 137. პერტურბაცია
 138. პესიმიზმი
 139. პესტიციდები
 140. პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ეფექტური გამოყენება
 141. პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ზღვრულად დასაშვები ნარჩენი რაოდენობა
 142. პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების სარეგისტრაციო გამოცდები
 143. პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების სახელმწიფო რეგისტრაცია
 144. პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების უსაფრთხო მოხმარება
 145. პესტიციდის მოქმედი ნივთიერება
 146. პეტერსბერგის დეკლარაცია (პეტერსბერგის ამოცანები)
 147. პეტიცია
 148. პეტიციები
 149. პიაჟეს შემეცნებითი თეორია
 150. პიარი
 151. პიკანტური
 152. პიკეტი
 153. პიკი
 154. პიკნიკი
 155. პილიგრიმი
 156. პილოტირება
 157. პილოტირება (მართვა)
 158. პიონერი
 159. პიჟონი
 160. პირადი არაქონებრივი უფლებები
 161. პირადი გასინჯვა
 162. პირადი დაზღვევა
 163. პირადი თავისუფლების უფლება
 164. პირადი ინფორმაციის დაცვის უპირატესი უფლების პროგრამა
 165. პირადი ნივთები
 166. პირადი საიდუმლოება
 167. პირადი უფლებები
 168. პირადი ცხოვრების უფლება
 169. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა
 170. პირადი ხელშეუხებლობის უფლება
 171. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
 172. პირატი
 173. პირგასამტეხლო
 174. პირგასამტეხლო
 175. პირდაპირი არჩევნები
 176. პირდაპირი დაკითხვა
 177. პირდაპირი დაშვება
 178. პირდაპირი დემოკრატია
 179. პირდაპირი დისკრიმინაცია
 180. პირდაპირი საარჩევნო უფლება
 181. პირდაპირი სახელმწიფო მმართველობა
 182. პირდაპირი ფლობა
 183. პირველადი მოწყობის ხარჯები
 184. პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაცია
 185. პირველადი რეაგირება
 186. პირველადი შეფუთვა
 187. პირველადი წარმოება
 188. პირველადი ჯგუფი
 189. პირველი თაობის ჰიბრიდი
 190. პირველი ინსტანციის სასამართლო
 191. პირველი რეპროდუქციის სერტიფიცირებული თესლი
 192. პირთა თავისუფალი გადაადგილება (ვიზები, თავშესაფარი, იმიგრაცია და სხვა)
 193. პირი
 194. პირი არასრულწლოვანი
 195. პირი იურიდიული
 196. პირი ფიზიკური არარეზიდენტი
 197. პირი ფიზიკური რეზიდენტი
 198. პირის გამოკითხვა
 199. პირის იდენტიფიკაცია
 200. პირის ოჯახი
 201. პირობითი გაშვება
 202. პირობითი ინტეგრაცია
 203. პირობითი მოთხოვნა
 204. პირობითი მსჯავრი
 205. პიროვნება
 206. პიროვნების განვითარება
 207. პიროვნების დეგრადაცია
 208. პიროვნების თვითგამორკვევა ჯგუფში
 209. პიროვნების იდენტიფიკაცია (გაიგივება)
 210. პიროვნების ინფორმაციული თავისუფლება
 211. პიროვნების მიმართულება
 212. პიროვნების მოტივაციური სტრუქტურა
 213. პიროვნების სოციოლოგიური თეორიები
 214. პიროვნული კითხვარები
 215. პლაგიატი
 216. პლაკატი
 217. პლაჟი
 218. პლატონიზმი
 219. პლატფორმა
 220. პლაცდარმი
 221. პლაცკარტი
 222. პლებისციტი
 223. პლენარული
 224. პლენუმი
 225. პლურალიზმი
 226. პლურალურ/ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა
 227. პლუტოკატია
 228. პნევმატური იარაღი
 229. პოზა
 230. პოზიტივიზმი
 231. პოზიტივისტური სოციოლოგია
 232. პოზიტიური
 233. პოზიტიური დისკრიმინაცია
 234. პოზიტიური უფლებანი
 235. პოზიცია
 236. პოლარიზაცია
 237. პოლარიზება
 238. პოლარულობა, პოლარული
 239. პოლემიკა
 240. პოლემოლოგია
 241. პოლი
 242. პოლიანდრია
 243. პოლიგამია
 244. პოლიგინია
 245. პოლიგონი
 246. პოლისი
 247. პოლისი სადაზღვევო
 248. პოლიტიზაცია
 249. პოლიტიკა
 250. პოლიტიკა ფისკალური
 251. პოლიტიკა ფულად საკრედიტო და სავალუტო
 252. პოლიტიკანი
 253. პოლიტიკური გეოგრაფია
 254. პოლიტიკური დიალოგი
 255. პოლიტიკური ეკონომია
 256. პოლიტიკური ზეწოლა
 257. პოლიტიკური თანამდებობის პირი
 258. პოლიტიკური თეორია
 259. პოლიტიკური იდეალიზმი
 260. პოლიტიკური იმიჯი
 261. პოლიტიკური კლასი
 262. პოლიტიკური კომიტეტი
 263. პოლიტიკური კულტურა
 264. პოლიტიკური მარკეტინგი
 265. პოლიტიკური მკვლელობა
 266. პოლიტიკური მონაწილეობა
 267. პოლიტიკური პარტია
 268. პოლიტიკური პასიურობა
 269. პოლიტიკური პრიორიტეტები
 270. პოლიტიკური პროპაგანდა
 271. პოლიტიკური პროცესი
 272. პოლიტიკური რეალიზმი
 273. პოლიტიკური რეჟიმი
 274. პოლიტიკური რისკები
 275. პოლიტიკური რიტუალი
 276. პოლიტიკური საზოგადოება
 277. პოლიტიკური სამართალდარღვევა
 278. პოლიტიკური სიმბოლიკა
 279. პოლიტიკური სოციალიზაცია
 280. პოლიტიკური სტაბილურობა
 281. პოლიტიკური უფლებები და თავისუფლებები
 282. პოლიტიკური ფილოსოფია
 283. პოლიტიკური ფსიქოლოგია
 284. პოლიტიკური ღირებულებები (ფასეულობები)
 285. პოლიტიკური ცნობიერება
 286. პოლიტიკური ძალა
 287. პოლიტიკური ძალადობა
 288. პოლიტიკური წყობა
 289. პოლიტიკური/წინასაარჩევნო რეკლამა
 290. პოლიტიციდი
 291. პოლიტოლოგია
 292. პოლიტპატიმარი
 293. პოლიცია
 294. პოლიციის და სასამართლო თანამშრომლობა სისხლის სამართლის საქმეებზე
 295. პოლკოვნიკი
 296. პოპ
 297. პოპულარიზაცია
 298. პოპულარული
 299. პოპულაცია
 300. პოპულიზმი
 301. პორნოგრაფია
 302. პორტალი
 303. პორტალი ვერტიკალური
 304. პორტალი ჰორიზონტალური
 305. პორტატიული
 306. პორტი
 307. პორტო
 308. პორტო-ფრანკო
 309. პორტფელი
 310. პორტფელი ფასიანი ქაღალდების
 311. პორტფოლიო (საქაღალდე)
 312. პორცია
 313. პოსტ
 314. პოსტ
 315. პოსტემპირიზმი
 316. პოსტერი
 317. პოსტი
 318. პოსტინდუსტრიული საზოგადობა
 319. პოსტინდუსტრიული საზოგადოება
 320. პოსტკოლონიალური ფემინიზმი
 321. პოსტკოლონიური სახელმწიფო
 322. პოსტკომუნიზმი
 323. პოსტმოდერნიზმი
 324. პოსტმოდერნისტული სოციოლოგია
 325. პოსტ-სკრიპტუმი
 326. პოსტსტრუქტურალიზმი
 327. პოსტულატი
 328. პოსტფაქტუმ
 329. პოსტფორდიზმი
 330. პოტენციალი
 331. პოტენციურად საშიში პროდუქცია ან/და ტვირთი
 332. პოტენციური
 333. პრაგმატიზმი
 334. პრაგმატიზმი (პოლიტიკური)
 335. პრაიმერი
 336. პრაიმ-თაიმი
 337. პრაის-ლისტი
 338. პრაქსისი
 339. პრაქტიკა
 340. პრაქტიკა (სასამართლო ~)
 341. პრაქტიკანტი
 342. პრაქტიკული
 343. პრაქტიკული საქმიანობის დაწყება
 344. პრაქტიკული ცნობიერება
 345. პრეამბულა
 346. პრევალირება
 347. პრევენცია
 348. პრევენციული დიპლომატია
 349. პრევენციული ომი
 350. პრევენციული პოლიტიკური ზომები
 351. პრევენციული შეზღუდვა
 352. პრეზენტაბელური
 353. პრეზენტაცია
 354. პრეზიდიუმი
 355. პრეზუმფცია
 356. პრეისკურანტი
 357. პრეიუდიცია
 358. პრეკურსორი
 359. პრელიმინარული
 360. პრემია
 361. პრემიერი
 362. პრემიერ-მინისტრი
 363. პრეპარატები
 364. პრეპარატი
 365. პრეროგატივა
 366. პრესა
 367. პრესატაშე
 368. პრესბიურო
 369. პრესვიტერი
 370. პრესვიტერიანები
 371. პრესინგი
 372. პრესის თავისუფლება
 373. პრესკონფერენცია
 374. პრესმდივანი
 375. პრესრელიზი
 376. პრესტიჟი
 377. პრესცენტრი
 378. პრეტენდენტი
 379. პრეტენზია
 380. პრეფერენცია
 381. პრეფერენციული რეჟიმი
 382. პრეფერენციული სისტემა
 383. პრეფერენციული შეღავათი
 384. პრეფექტი
 385. პრეფექტურა
 386. პრეცედენტი
 387. პრეცედენტული სამართალი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში
 388. პრივატიზება
 389. პრივილეგია
 390. პრივილეგირებული (შეღავათიანი) აქცია
 391. პრიზი
 392. პრიმატი
 393. პრიმიტიული
 394. პრინცესა
 395. პრინცი
 396. პრინციპალი
 397. პრინციპი
 398. პრინც-კონსორტი
 399. პრიორიტეტი
 400. პრო …
 401. პრობაცია
 402. პრობაციის სამსახური
 403. პრობლემა
 404. პრობლემის გადაჭრა
 405. პროგნოზი
 406. პროგნოზირების მეთოდები
 407. პროგრამა
 408. პროგრამა – რეპლიკანტი
 409. პროგრამა 2000
 410. პროგრამირების ენა
 411. პროგრამის შინაარსი
 412. პროგრამული უზრუნველყოფა
 413. პროგრამული უზრუნველყოფის რეპლიკაცია
 414. პროგრესი
 415. პროდიუსერი
 416. პროდუქტი
 417. პროდუქცია
 418. პროდუქცია სამრეწველო
 419. პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულება
 420. პროდუქციის ჰიგიენური სერტიფიკატი
 421. პროექტი
 422. პროვაიდერი
 423. პროვინცია
 424. პროვინციალიზმი
 425. პროვოკაცია
 426. პროზელიტიზმი
 427. პროკურა
 428. პროკურატურა
 429. პროკურატურის გამომძიებელი
 430. პროკურატურის მუშაკი
 431. პროკურორი
 432. პროკურორის სანქცია
 433. პროლეტარი
 434. პროლეტარიატი
 435. პროლოგი
 436. პროლონგაცია
 437. პრომისკუიტეტი
 438. პრომოუტერი
 439. პრომულგაცია
 440. პროპაგანდა
 441. პროპორცია
 442. პროპორციული
 443. პროპორციული სისტემა
 444. პროპორციული წარმომადგენლობა
 445. პრორექტორი
 446. პროროგაცია
 447. პროსპექტი
 448. პროსპექტი საბოლოო
 449. პროსტიტუცია
 450. პროსტრაცია
 451. პროტეჟე
 452. პროტესტანტიზმი
 453. პროტესტანტული ეთიკა და კაპიტალიზმის სულისკვეთება
 454. პროტესტი
 455. პროტექტორატი
 456. პროტექტორი
 457. პროტექცია
 458. პროტექციონიზმი
 459. პროტოკოლი
 460. პროტოკოლი (განაწესი)
 461. პროტოკოლი HTTP (ჰიპერტექსტის გადაცემის პროტოკოლი)
 462. პროტოკოლი TSP/IP (გადაცემის მართვის პროტოკოლი/ინტერნეტის პროტოკოლი)
 463. პროტოკოლი უსადენო შეერთებებისათვის
 464. პროტოპრესვიტერი
 465. პროტოტიპი
 466. პროფანაცია
 467. პროფესია
 468. პროფესიონალი
 469. პროფესიულ კვალიკიფაციათა ჩარჩო
 470. პროფესიული ასოციაცია
 471. პროფესიული გადამზადება
 472. პროფესიული განათლება
 473. პროფესიული განვითარება
 474. პროფესიული კავშირები
 475. პროფესიული კავშირების ეროვნული გაერთიანება (ასოციაცია)
 476. პროფესიული კავშირი
 477. პროფესიული ორიენტაცია
 478. პროფესიული რეაბილიტაცია
 479. პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტი
 480. პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტი
 481. პროფესიული საიდუმლოება
 482. პროფესიული სპეციფიკის პროფკავშირი
 483. პროფესიული სტანდარტი
 484. პროფესიული სტუდენტი
 485. პროფესიული სწავლების ცენტრი/პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება
 486. პროფესორი
 487. პროფილაქტიკა
 488. პროფილაქტიკური აცრა
 489. პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდარი
 490. პროფილაქტიკური მკურნალობა
 491. პროფილი
 492. პროფკავშირის კომიტეტი (პროფკომიტეტი)
 493. პროფკავშირის წევრი
 494. პროფკავშირული მუშაკი
 495. პროფკავშირული ორგანო
 496. პროცედურა
 497. პროცენტი
 498. პროცენტი მარტივი
 499. პროცენტი რთული
 500. პროცესი
 501. პროცესის მონაწილე
 502. პროცესის მწარმოებელი ორგანო
 503. პროცესორი
 504. პუბლიკა
 505. პუბლიკაცია
 506. პუბლიცისტიკა
 507. პული
 508. პულსი
 509. პულტი
 510. პუნქტი
 511. პუნქტირი
 512. პუნქტუალური
 513. პუნქტუაცია
 514. პურიტანი
 515. პუტჩი

______________________________