იურიდიული ენციკლოპედია (რ)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. რაბატი1
 2. რაბატი2
 3. რაბი
 4. რადიაქტიური დიაგნოსტიკური სამკურნალო საშუალება
 5. რადიაქტიური ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო
 6. რადიაქტიური ნარჩენების გადამუშავება
 7. რადიაქტიური ნარჩენების მართვა
 8. რადიაქტიური ნარჩენი
 9. რადიაციული დაცვა
 10. რადიაციული ობიექტი
 11. რადიკალიზმი
 12. რადიოაქტიურობა
 13. რადიონუკლიდები
 14. რაიონი
 15. რაიონული სასამართლო
 16. რამაზანი, რამადანი
 17. რამბუსი (რამბურსი)
 18. რამსარის კონვენცია
 19. რანგი
 20. რანგირებული ბიულეტენი
 21. რანდევუ
 22. რანჟირება
 23. რანჟირება აბსოლუტური ქულით/ქულებით
 24. რანჟირება კოეფიციენტებით
 25. რანტიე
 26. რანჩო
 27. რაოდენობრივი ინფორმაცია
 28. რაპორტი
 29. რასა
 30. რასიზმი
 31. რასიზმისა და ქსენოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლა
 32. რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ მიმართული ევროპული კომისია
 33. რასობრივი დისკრიმინაცია
 34. რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი
 35. რასობრივი მკვლელობა
 36. რატიფიკაცია
 37. რატუშა
 38. რაუნდი
 39. რაფინირებული
 40. რაციონალიზაცია
 41. რაციონალიზმი
 42. რაციონალობა
 43. რაციონალობის ტიპები
 44. რაციონალური
 45. რაციონალური არჩევანი
 46. რაციონალური არჩევანის თეორია
 47. რბილი სამართალი
 48. რე
 49. რეაბილიტაცია
 50. რეაგირება
 51. რეალაქტი
 52. რეალიზაცია
 53. რეალიზება
 54. რეალიზმი
 55. რეალიზმი (პოლიტიკური)
 56. რეალპოლიტიკა
 57. რეალური
 58. რეალური საქონელი
 59. რეანიმირება
 60. რეაქცია
 61. რებუსი
 62. რეგალია
 63. რეგიონალიზაცია
 64. რეგიონალიზმი
 65. რეგიონალური საერთაშორისო ორგანიზაცია
 66. რეგიონების კომიტეტი
 67. რეგიონი
 68. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
 69. რეგიონული სტანდარტი
 70. რეგიონული უსაფრთხოება
 71. რეგიონული ქსელი
 72. რეგისტრანტი
 73. რეგისტრატორი
 74. რეგისტრატორი ფასიანი ქაღალდის
 75. რეგისტრატორის ბეჭედი
 76. რეგისტრატურა
 77. რეგისტრაცია
 78. რეგისტრაცია ბინის საკუთრების
 79. რეგისტრაცია დაუზუსტებელი მახასიათებლებით
 80. რეგისტრაცია ფასიანი ქაღალდების
 81. რეგისტრაციის პირობები
 82. რეგისტრაციის პირობები ყველა საწარმოსთვის
 83. რეგისტრი
 84. რეგისტრირებული მესაკუთრე
 85. რეგისტრირებული მფლობელი
 86. რეგლამენტაცია
 87. რეგლამენტი
 88. რეგლამენტი საქართველოს პარლამენტის
 89. რეგრესი
 90. რეგრესული ანალიზი
 91. რეგულარული
 92. რეგულარული გადაყვანა
 93. რეგულარული რეისის ჩაშლა
 94. რეგულარული საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვა
 95. რეგულირება
 96. რეგულირებადი ეკონომიკური სფეროები
 97. რეგულირებადი პროფესია
 98. რეგულირებადი საგანმანათლებლო პროგრამა
 99. რეგულირების ობიექტები
 100. რეგულირების საფასური
 101. რედაქტირება
 102. რედაქცია
 103. რედემარკაცია
 104. რედუქცია
 105. რეესტრი
 106. რეესტრი კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების
 107. რეესტრი ლიცენზიებისა და ნებართვების
 108. რეესტრი მაკონტროლებელ ორგანოთა
 109. რეესტრი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების)
 110. რეესტრი ნორმატიული აქტების
 111. რეესტრი საერთაშორისო ხელშეკრულებების
 112. რეესტრი სალიცენზიო
 113. რეესტრი სამეწარმეო
 114. რეესტრი სამოქალაქო
 115. რეესტრი სანებართვო
 116. რეესტრი საჯარო
 117. რეესტრი ფასიანი ქაღალდის (აქციების)
 118. რეესტრის (სახელმწიფო) სახეები
 119. რევალვაცია
 120. რევანში
 121. რევანშიზმი
 122. რევერანსი
 123. რევერსი
 124. რევერსია
 125. რევიზია
 126. რევიზიონიზმი
 127. რევიზორი
 128. რევიუ
 129. რევოკაცია
 130. რევოლუცია
 131. რეზერვაცია
 132. რეზერვები
 133. რეზერვი
 134. რეზერვუარი
 135. რეზიდენტი
 136. რეზიდენტი
 137. რეზიდენტურა
 138. რეზიდენტურის ალტერნატიული დიპლომის შემდგომი განათლება
 139. რეზიდენცია
 140. რეზიუმე
 141. რეზოლუცია
 142. რეზონანსი
 143. რეზულტატი
 144. რეიდი
 145. რეინვესტიცია
 146. რეინტეგრაცია
 147. რეინტეგრაცია მოქალაქეობისა
 148. რეინჯერი
 149. რეიოდირება
 150. რეისი
 151. რეიტინგი
 152. რეიფიკაცია
 153. რეკაპიტულაცია
 154. რეკეტი
 155. რეკეტი
 156. რეკეტირი
 157. რეკეტული დაჯგუფება
 158. რეკეტული ქონება
 159. რეკვიზიტი
 160. რეკვიზიცია
 161. რეკლამა არაეთიკური
 162. რეკლამა არაკეთილსინდისიერი
 163. რეკლამა არასარწმუნო
 164. რეკლამა აშკარად ყალბი
 165. რეკლამაცია
 166. რეკლამაცია (პრეტენზია)
 167. რეკლამის გადასახადი
 168. რეკლამის გადასახადის გადამხდელი
 169. რეკლამის გადასახადის განაკვეთი
 170. რეკომენდაცია
 171. რეკონვერსია
 172. რეკონსტრუქცია
 173. რეკონსტრუქცია ვალის
 174. რეკონსტრუქციისა და განვითარების ევროპული ბანკი
 175. რეკორდი
 176. რეკრეაცია
 177. რეკრედიტივი
 178. რეკრუტი
 179. რეკულტივაცია
 180. რელევანტობა (შესაფერისობა)
 181. რელევანტური
 182. რელიგია
 183. რელიგიის თავისუფლება
 184. რელიგიის სოციოლოგია
 185. რელიგიური დისკრიმინაცია
 186. რელიგიური საქმიანობა
 187. რელიგიური უმცირესობა
 188. რელიგიური შეუწყნარებლობა
 189. რელიკვია
 190. რემარკა
 191. რემიზი
 192. რემინისცენცია
 193. რემისია
 194. რემიტენტი
 195. რემიტირება
 196. რემონტი
 197. რენეგატი
 198. რენესანსი
 199. რენომე
 200. რენტა
 201. რენტაბელური
 202. რეორგანიზაცია
 203. რეპარაცია
 204. რეპატრიანტი
 205. რეპატრიანტის სტატუსის მაძიებელი პირი
 206. რეპატრიაცია
 207. რეპლიკა
 208. რეპლიკაცია
 209. რეპორტაჟი
 210. რეპორტი
 211. რეპრეზენტატულობა
 212. რეპრესია
 213. რეპრესიები
 214. რეპრივატიზაცია
 215. რეპროგრაფიული გამრავლება (ასლის გადაღება)
 216. რეპროდუცირება
 217. რეპუტაცია
 218. რეჟიმი
 219. რეჟიმი კონტრ-ტერორისტული ოპერაციის ჩატარების ზონაში
 220. რესპექტაბელური
 221. რესპონდენტი
 222. რესპუბლიკა
 223. რესპუბლიკანიზმი
 224. რესტავრაცია
 225. რესტიტუცია
 226. რესტრიქცია
 227. რესტრუქტურიზაცია
 228. რესტრუქტურიზაცია საგადასახადო დავალიანების
 229. რესტრუქტურიზაცია საწარმოს
 230. რესურსების უნივერსალური ლოკატორი
 231. რესურსი
 232. რესურსცენტრი
 233. რეტრიტიზმი
 234. რეტრო
 235. რეტროგრადი
 236. რეტროსპექტივა
 237. რეფაქცია
 238. რეფერატი
 239. რეფერატული ჯგუფი
 240. რეფერენდუმი
 241. რეფერენტი
 242. რეფერენტული ჯგუფი
 243. რეფერენცია
 244. რეფინანსირება
 245. რეფლექსური მართვა
 246. რეფლექსურობა
 247. რეფორმა
 248. რეფორმიზმი
 249. რექტორი
 250. რეცენზია
 251. რეცეპტი
 252. რეცეპტი
 253. რეცესია
 254. რეცეფცია
 255. რეციდივი
 256. რეციპიენტი
 257. რიგგარეშე არჩევნები
 258. რიგითი
 259. რიგსდაგი
 260. რინგი
 261. რისკი
 262. რისკი (პოლიტიკური)
 263. რისკი სავალუტო
 264. რისკის ანალიზი
 265. რისკის კომუნიკაცია
 266. რისკის მართვა
 267. რისკის ფონდი
 268. რისკის შეფასება
 269. რიტმი
 270. რიტორიკა
 271. რიტუალი
 272. რიტუალიზმი
 273. რიქსდაგი
 274. რკინიგზა
 275. რკინიგზის ვაგზალი
 276. რკინიგზის სადგური
 277. რკინიგზის სატარიფო პოლიტიკა
 278. რკინიგზის სტრუქტურული ერთეულები
 279. რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველო
 280. როაიალიზმი
 281. რობოტი
 282. როიალტი
 283. როკ-მუსიკა
 284. როკ-ნ-როლი
 285. როკოკო
 286. როლების განაწილება
 287. როლების რეგულირება
 288. როლი
 289. როლი (ფსიქოლოგია)
 290. როლის მომზადება
 291. როლისმიერი კონფლიქტი
 292. როლისმიერი ქცევა
 293. როლოვერი
 294. როლური თამაში (სიმულაციური სიტუაცია)
 295. როლური თეორია
 296. როლური კონფლიქტი
 297. რომანტიზმი
 298. რომის ხელშეკრულებები
 299. როტაცია
 300. როტაციის წესით სამუშაო მივლინება
 301. როჯერსის გამოცდილებაზე დაფუძნებული სწავლება
 302. რუანდის თაობაზე საერთაშორისო ტრიბუნალი
 303. რუბიკონი
 304. რუბრიკა
 305. რუდიმენტი
 306. რუნეტი
 307. რუპორი
 308. რუსთავის საქალაქო სასამართლო
 309. რუტინა
 310. რწმენის თავისუფლება

___________________________________