იურიდიული ენციკლოპედია (ს) (I)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. სააბონენტო ნუმერაცია
 2. სააგენტო
 3. სააგიტაციო მასალა
 4. საავიაციო პერსონალი
 5. საავიაციო სამუშაოები
 6. საავიაციო საშუალებები
 7. საავიაციო შემადგენლობა
 8. საავტომობილო გზა
 9. საავტომობილო ტრანსპორტი
 10. საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დარღვევით წარმოებული პროდუქცია
 11. საავტორო უფლებები
 12. საავტორო ხელშეკრულება
 13. სააზროვნო უნარ-ჩვევები
 14. საათობრივი ბადე
 15. საამორტიზაციო ხარჯები
 16. საამფეთქებლო საქმე
 17. საამფეთქებლო საქმის ხელსაწყო
 18. სააპელაციო პალატა
 19. სააპელაციო სასამართლო
 20. საარსებო მინიმუმი
 21. საარჩევნო ადმინისტრაცია
 22. საარჩევნო ბლოკი
 23. საარჩევნო დოკუმენტაცია
 24. საარჩევნო თავდები (გირაო)
 25. საარჩევნო კამპანია
 26. საარჩევნო კამპანიის ფონდი
 27. საარჩევნო კვოტა
 28. საარჩევნო კომისია
 29. საარჩევნო კომისიები
 30. საარჩევნო ოლქი
 31. საარჩევნო ოლქი
 32. საარჩევნო პროცედურა
 33. საარჩევნო პროცესი
 34. საარჩევნო რეგისტრაცია
 35. საარჩევნო სამართალი
 36. საარჩევნო სისტემა
 37. საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES)
 38. საარჩევნო სუბიექტი
 39. საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი
 40. საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატი
 41. საარჩევნო უბანი
 42. საარჩევნო ურნა
 43. საარჩევნო უფლება
 44. საარჩევნო უფლება აქტიური
 45. საარჩევნო უფლება პასიური
 46. საარჩევნო უფლებები
 47. საარჩევნო ფილტრი
 48. საარჩევნო ფორმულა
 49. საარჩევნო ყუთისა და კონვერტების ზედამხედველი
 50. საარჩევნო შემოწირულობები
 51. საატესტაციო ორგანო
 52. სააქციო კაპიტალი
 53. სააქციო საზოგადოება
 54. სააქციო საზოგადოების ლიკვიდაციის საფუძვლები
 55. სააქციო საზოგადოების რეგისტრაციის პირობები
 56. სააქციო საზოგადოების საერთო კრება
 57. სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო
 58. სააქციო საზოგადოების საფირმო სახელწოდება
 59. სააქციო საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი
 60. სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელობა
 61. სააღმზრდელო საქმიანობა
 62. სააღრიცხვო ბარათი
 63. სააღრიცხვო დოკუმენტაცია
 64. სააღრიცხვო დოკუმენტაცია
 65. სააღრიცხვო ოპერაციები
 66. საბაზისო თესლი (ელიტა)
 67. საბაზისო ნავთობი და გაზი
 68. საბაზისო ფასი
 69. საბაზრო ეკონომიკა
 70. საბაზრო პორტფელი
 71. საბაზრო საინფორმაციო სივრცე
 72. საბაზრო ღირებულება
 73. საბალანსო ანგარიშგება
 74. საბანკო გარანტია
 75. საბანკო დაწესებულება
 76. საბანკო კრედიტი
 77. საბანკო კრედიტი აქცეპტური
 78. საბანკო კრედიტი ონკოლური
 79. საბანკო კრედიტი საბლანკო
 80. საბანკო კრედიტი უზრუნველყოფითი
 81. საბანკო ლიცენზია
 82. საბანკო მომსახურება
 83. საბანკო რეზერვი
 84. საბანკო საიდუმლოება
 85. საბანკო საქმიანობა
 86. საბანკო სესხი
 87. საბაჟო გადასახდელები
 88. საბაჟო გადასახდელის სახეები
 89. საბაჟო გადაწყვეტილება
 90. საბაჟო დავალიანება
 91. საბაჟო დამუშავების ოპერაცია
 92. საბაჟო დეკლარაცია
 93. საბაჟო დეკლარირება
 94. საბაჟო ვალდებულება
 95. საბაჟო ზედამხედველობა
 96. საბაჟო კავშირი
 97. საბაჟო კონტროლი
 98. საბაჟო კონტროლი
 99. საბაჟო მარშრუტი
 100. საბაჟო მოსაკრებლის გადამხდელები
 101. საბაჟო მოსაკრებლის განაკვეთი
 102. საბაჟო ორგანო
 103. საბაჟო ორგანოში საქონლის წარდგენა
 104. საბაჟო პროცედურები
 105. საბაჟო რეჟიმები
 106. საბაჟო რეჟიმი
 107. საბაჟო რეჟიმი „გადამუშავება საბაჟო კონტროლის ქვეშ“
 108. საბაჟო რეჟიმი „გადამუშავება საბაჟო ტერიტორიაზე“
 109. საბაჟო რეჟიმი „გადამუშავება საბაჟო ტერიტორიის გარეთ“
 110. საბაჟო რეჟიმი „განადგურება“
 111. საბაჟო რეჟიმი „დროებითი შემოტანა და/ან გატანა“
 112. საბაჟო რეჟიმი „ექსპორტი“
 113. საბაჟო რეჟიმი „თავისუფალ საბაჟო ზონაში საქონლის განთავსება და/ან გამოყენება”
 114. საბაჟო რეჟიმი „იმპორტი“ (თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვება)
 115. საბაჟო რეჟიმი „რეექსპორტი“
 116. საბაჟო რეჟიმი „რეიმპორტი“
 117. საბაჟო რეჟიმი „საბაჟო საწყობში საქონლის შენახვა“
 118. საბაჟო რეჟიმი „ტრანზიტი“
 119. საბაჟო რეჟიმი „უარის თქმა სახელმწიფოს სასარგებლოდ“
 120. საბაჟო რეჟიმი „უბაჟო ვაჭრობა“
 121. საბაჟო შეღავათები
 122. საბირჟო საქონელი
 123. საბიუჯეტო (საფინანსო) წელი
 124. საბიუჯეტო (ფისკალური) წელი
 125. საბიუჯეტო კლასიფიკაცია
 126. საბიუჯეტო მოწყობა
 127. საბიუჯეტო ორგანიზაცია
 128. საბიუჯეტო პროცესი
 129. საბიუჯეტო სისტემა
 130. საბიუჯეტო შეზღუდვა
 131. საბლანკო კრედიტი
 132. საბოტაჟი
 133. საბრალდებო დასკვნა (1)
 134. საბრალდებო დასკვნა (2)
 135. საბროკერო კომპანია
 136. საბრძოლო მასალა
 137. საბუთების შეფუთვა
 138. საბუთი
 139. საბუნებისმეტყველო მუზეუმი
 140. საბუქსირე
 141. საბჭოს სხდომების გამჭვირვალეობა
 142. საბჭოში ხმების რაოდენობა
 143. საგადასახადო აღრიცხვა
 144. საგადასახადო ბაზა
 145. საგადასახადო დავალიანება
 146. საგადასახადო ვალდებულება
 147. საგადასახადო ვალდებულების შესრულება
 148. საგადასახადო ვალდებულების შესრულების წესი
 149. საგადასახადო ინსპექცია
 150. საგადასახადო კოდექსი
 151. საგადასახადო ორგანო
 152. საგადასახადო სისტემა
 153. საგამოცდო ვადა
 154. საგამოძიებო (სასამართლო) მოქმედება
 155. საგამოძიებო კოლეგია
 156. საგამოძიებო მოქმედება
 157. საგამოძიებო ორგანოს უფროსი
 158. საგანგებო მდგომარეობა
 159. საგანგებო სიტუაცია
 160. საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ძალები
 161. საგანგებო სიტუაციით გამოწვეული შედეგების ლიკვიდაცია
 162. საგანგებო სიტუაციის ზონა
 163. საგანგებო სიტუაციის თავიდან აცილება
 164. საგანგებო სიტუაციის რისკი
 165. საგანმანათლებლო პროგრამა (კურიკულუმი)
 166. საგანმანათლებლო სერტიფიკატის ცნობა
 167. საგარეო პოლიტიკა
 168. საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტები
 169. საგარეო საქმეთა სამინისტრო
 170. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურა
 171. საგნებისა და დოკუმენტების გამოკვლევა
 172. საგნობრივი კათედრა
 173. საგნობრივი პროგრამები
 174. საგნობრივი სტანდარტი
 175. სადაზღვევო აგენტი
 176. სადაზღვევო აქტი
 177. სადაზღვევო ბროკერი
 178. სადაზღვევო პოლისი
 179. სადაზღვევო რისკი
 180. სადაზღვევო საქმიანობა
 181. სადაზღვევო შემთხვევა
 182. სადემონსტრაციო ოქმი
 183. სადიზმი
 184. სადისერტაციო საბჭო
 185. საეთერო მაუწყებლობა
 186. საელჩო
 187. საემისიო კაპიტალი
 188. საენტოლოგია
 189. საერთაშორისო აეროპორტი
 190. საერთაშორისო ამნისტია
 191. საერთაშორისო ბიურო
 192. საერთაშორისო გადაზიდვა
 193. საერთაშორისო გადაყვანა-გადაზიდვა
 194. საერთაშორისო განაცხადი
 195. საერთაშორისო დამკვირვებელი
 196. საერთაშორისო დანაშაული
 197. საერთაშორისო კავშირები
 198. საერთაშორისო კერძო სამართალი
 199. საერთაშორისო კერძო სამართლის სუბიექტები
 200. საერთაშორისო კერძო სამართლის წყაროები
 201. საერთაშორისო კლასიფიკატორი
 202. საერთაშორისო კონფერენცია
 203. საერთაშორისო კონფლიქტი
 204. საერთაშორისო მიგრაცია
 205. საერთაშორისო მორალი
 206. საერთაშორისო ომი
 207. საერთაშორისო ორგანიზაციები
 208. საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი
 209. საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაულისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა
 210. საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა შესახებ
 211. საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ
 212. საერთაშორისო პოლიტიკა
 213. საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომია
 214. საერთაშორისო რეზერვები
 215. საერთაშორისო რეზერვები (ოფიციალური)
 216. საერთაშორისო რეჟიმი
 217. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი
 218. საერთაშორისო საზოგადოება
 219. საერთაშორისო საზოგადოების ინსტიტუტები
 220. საერთაშორისო სამართალი
 221. საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპები და ნორმები
 222. საერთაშორისო სამოქალაქო საზოგადოება
 223. საერთაშორისო სარკინიგზო მიმოსვლა (გადაყვანა-გადაზიდვა)
 224. საერთაშორისო სასამართლო
 225. საერთაშორისო სახელშეკრულები სამართალი
 226. საერთაშორისო სისტემა
 227. საერთაშორისო სისხლის სამართალი
 228. საერთაშორისო სტანდარტები
 229. საერთაშორისო სტანდარტი
 230. საერთაშორისო ტერორიზმი
 231. საერთაშორისო ტერორიზმი
 232. საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია
 233. საერთაშორისო ურთიერთობის სოციოლოგია
 234. საერთაშორისო შეიარაღებული კონფლიქტი
 235. საერთაშორისო ჩვეულებითი სამართალი
 236. საერთაშორისო წერიგი
 237. საერთაშორისო წითელი ჯვარი
 238. საერთაშორისო ხასიათის დანაშაული
 239. საერთაშორისო ხელშეკრულება
 240. საერთაშორისო ხელშეკრულება საქართველოს კანონმდებლობაში
 241. საერთაშორისო ხელშეკრულებები და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
 242. საერთაშორისო ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
 243. საერთაშორისო ხელშეკრულების ნოვაცია
 244. საერთო არჩევნები
 245. საერთო ეკონომიკური ინტერესის მომსახურებანი
 246. საერთო ეროვნული საარჩევნო ოლქი
 247. საერთო კრება
 248. საერთო მაუწყებლობა
 249. საერთო მობილიზაცია
 250. საერთო სამართლის სისტემა
 251. საერთო სამეურნეო ხარჯი
 252. საერთო სარგებლობის ადგილები
 253. საერთო სარგებლობის ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელი
 254. საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზებით სარგებლობისათვის გადასახადი
 255. საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზებით სარგებლობისათვის გადასახადის გადახდის წესი
 256. საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზებით სარგებლობისათვის გადასახადისგან გათავისუფლება
 257. საერთო სარგებლობის სარკინიგზო ლიანდაგი
 258. საერთო სასამართლოები
 259. საერთო სასამართლოების სისტემა
 260. საერთო საწარმოო ხარჯები
 261. საერთო ტევადობა
 262. საექიმო საიდუმლოება
 263. საექიმო საქმიანობა
 264. საექიმო საქმიანობა
 265. საექიმო საქმიანობის სუბიექტი, დამოუკიდებელი
 266. საექიმო სპეციალობის მაძიებელი
 267. საექიმო სუბსპეციალობა
 268. საექსპერტო სისტემა
 269. საექსპერტო შეფასება
 270. საექსპლუატაციოდ მიმღები კომისია
 271. საექსტრადიციო პატიმრობა
 272. საეჭვო გარიგება
 273. საეჭვო ზონა
 274. საეჭვო ფინანსური ინსტიტუტი
 275. სავალდებულო დაზღვევა
 276. სავალდებულო ვოტუმი
 277. სავალდებულო სერთიფიკაცია
 278. სავალდებულო სოციალური დაზღვევა
 279. სავალდებულო სოციალური დაზღვევის სადაზღვევო გასაცემლები
 280. სავალდებულო სოციალური დაზღვევის სადაზღვევო შემთხვევა
 281. სავალდებულო წილი
 282. სავალო ვალდებულება
 283. სავალო ინსტრუმენტი
 284. სავალუტო ანგარიში
 285. სავალუტო დემპინგი
 286. სავალუტო კალათა
 287. სავალუტო ოპერაცია
 288. სავალუტო ოპერაცია ნაღდი
 289. სავალუტო პარიტეტი
 290. სავალუტო რეზერვები
 291. სავაჭრო მაკლერი
 292. სავაჭრო მარკა
 293. სავაჭრო პოლიტიკის ღონისძიებები
 294. სავაჭრო სახელწოდება
 295. სავაჭრო სისტემა
 296. სავაჭრო წარმომადგენელი
 297. სავაჭრო ხარჯები
 298. საველე გამოკვლევა
 299. საზედამხედველო კაპიტალი
 300. საზედამხედველო ორგანო
 301. საზიანო ხელშეშლა
 302. საზიარო უფლება
 303. საზოგადო მოღვაწის პოლიტიკური მკვლელობა
 304. საზოგადოება
 305. საზოგადოების მოქმედების ხანგრძლივობა
 306. საზოგადოების საინფორმაციო გარემო
 307. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა
 308. საზოგადოებრივი აზრი
 309. საზოგადოებრივი აზრის კვლევა
 310. საზოგადოებრივი განწყობა
 311. საზოგადოებრივი ინტერესი
 312. საზოგადოებრივი მაუწყებელი
 313. საზოგადოებრივი მაუწყებლობა
 314. საზოგადოებრივი მოძრაობები
 315. საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
 316. საზოგადოებრივი უსაფრთხოება
 317. საზოგადოებრივი ყურადღება
 318. საზოგადოებრივი წესრიგი –
 319. საზოგადოებრივი ხელშეკრულება
 320. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა
 321. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
 322. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამსახური
 323. საზრისისეული ერთეულები
 324. საზღაური
 325. საზღაური სანოტარო მოქმედების შესრულებისათვის
 326. საზღვაო გადაზიდვის ხელშეკრულება
 327. საზღვაო დაზღვევის ხელშეკრულება
 328. საზღვაო დანადგარი
 329. საზღვაო დიპლომი (შემდგომში – დიპლომი)
 330. საზღვაო კოდექსი
 331. საზღვაო მოღვაწეობის სუბიექტები
 332. საზღვაო სამაშველო – საკოორდინაციო ცენტრი
 333. საზღვაო სასწავლო – საწვრთნელი ცენტრი (შემდგომში – ცენტრი)
 334. სათავო დაწესებულება („სათავო ორგანიზაცია”)
 335. სათამაშო აპარატების სალონი
 336. სათამაშო აპარატი
 337. სათამაშო ბიზნესით დაკავებული პირისაგან მიღებული მოგებები
 338. სათამაშო ბიზნესის გადასახადი
 339. სათამაშო ბიზნესის გადასახადის გადამხდელი
 340. სათამაშო ბიზნესის გადასახადის გადახდის წესი
 341. სათამაშო ბიზნესის გადასახადის განაკვეთი
 342. სათამაშო ბიზნესის გადასახადის დაბეგვრის ობიექტი
 343. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
 344. სათამაშო დარბაზი
 345. სათანადო სასამართლო პროცესი
 346. სათემო მაუწყებლობა
 347. საიდუმლო აქცია
 348. საიდუმლო თანამშრომელი (კონფიდენტი)
 349. საიდუმლო ინფორმაცია
 350. საიდუმლო ინფორმაციის გასაიდუმლოების საფუძველი
 351. საიდუმლო პოლიცია
 352. საიდუმლოების გრიფი
 353. საიდუმლოობის ხარისხი
 354. საინვესტიციო თანამშრომლობა
 355. საინიციატივო ჯგუფი
 356. საინჟინრო – გეოდეზიური კონტროლი
 357. საინჟინრო-გეოდეზიური საქმიანობა
 358. საინფორმაციო – თემატური კომპლექსი
 359. საინფორმაციო – საძიებო სისტემა
 360. საინფორმაციო – საწარმოო კომპლექსი
 361. საინფორმაციო – ტერიტორიული კომპლექსი
 362. საინფორმაციო – ტექნოლოგიები
 363. საინფორმაციო გარემო
 364. საინფორმაციო ინფრასტრუქტურული კომპლექსი
 365. საინფორმაციო კომპლექსების კლონირება
 366. საინფორმაციო კომპლექსების ქსელი
 367. საინფორმაციო კომპლექსი
 368. საინფორმაციო კომპლექსის სტანდარტული სერვისები
 369. საინფორმაციო მომსახურება
 370. საინფორმაციო რესურსი
 371. საინფორმაციო სივრცე
 372. საინფორმაციო სისტემა
 373. საინფორმაციო სფერო
 374. საინფორმაციო ქსელი
 375. საკაბელო მაუწყებლობა
 376. საკადრო ახალი წესები
 377. საკადრო დაგეგმვა ორგანიზაციაში
 378. საკადრო პოლიტიკა
 379. საკადრო რეზერვი
 380. საკადრო რეფორმა
 381. საკანონმდებლო ინიციატივა
 382. საკანონმდებლო ხელისუფლება
 383. საკარანტინო ღონისძიებები
 384. საკასაციო საჩივარი
 385. საკვალიფიკაციო კურსი
 386. საკვები დანამატი
 387. საკვები პროდუქტების ფორტიფიკაცია
 388. საკვების უფლება
 389. საკოლექციო იარაღი
 390. საკომისიო გასამრჯელო
 391. საკომისიო ოპერაციები
 392. საკომპენსაციო ადგილები
 393. საკონვენციო პრიორიტეტი
 394. საკონსტიტუციო კონტროლი
 395. საკონსტიტუციო სასამართლო
 396. საკონსულო აღრიცხვაზე მყოფი ამომრჩეველი
 397. საკონსულო დაწესებულება
 398. საკონსულო დაწესებულების მეთაური
 399. საკონსულო თანამდებობის პირი
 400. საკონსულო ლეგალიზაცია
 401. საკონსულო მოსაკრებელი
 402. საკონსულო ოლქი
 403. საკონსულო პერსონალის მუშაკი
 404. საკონსულოს კარ-მიდამო
 405. საკონსულტაციო ფირმა
 406. საკონტრაქტო ფასი
 407. საკონტროლო ტესტირება
 408. საკონტროლო ფურცელი
 409. საკონტროლო ღონისძიება
 410. საკონტროლო შესყიდვა
 411. საკონტროლო ჯგუფი
 412. საკრალური
 413. საკრალური და პროფანული
 414. საკრამენტული
 415. საკრებულო
 416. საკრებულოს წევრი
 417. საკრედიტო დაწესებულება
 418. საკუთარი რესურსები
 419. საკუთრება
 420. საკუთრება ბინის
 421. საკუთრება პირადი
 422. საკუთრება საერთო
 423. საკუთრების მინდობა
 424. საკუთრების მინდობა (გენერალური მინდობილობა)
 425. საკუთრების უფლება
 426. საკუთრების შეძენის საფუძველი
 427. საკურორტო ადგილი
 428. საკურორტო გადასახადი
 429. საკურორტო საქმიანობა
 430. სალარო
 431. სალაროს ნაღდი ფული
 432. სალაროს წიგნი
 433. სალდო
 434. სალიცენზიო მოსაკრებელი
 435. სალიცენზიო მოწმობა
 436. სალიცენზიო პირობები
 437. სალიცენზიო პირობები
 438. სალიცენზიო რეესტრი (სახელმწიფო, უწყებრივი)
 439. სალონი
 440. სამანდატო ტერიტორია
 441. სამართალდამრღვევი
 442. სამართალდარღვევა
 443. სამართალდარღვევა (ადმინისტრაციული ~)
 444. სამართალი
 445. სამართალი ვალდებულებითი
 446. სამართალი ინტელექტუალური საკუთრების
 447. სამართალი მემკვიდრეობის
 448. სამართალი საავტორო
 449. სამართალი სამეზობლო
 450. სამართალი სანივთო (ქონებრივი)
 451. სამართალი საოჯახო
 452. სამართალწარმოება
 453. სამართლებრივი აქტი
 454. სამართლებრივი დახმარება
 455. სამართლებრივი ზედამხედველობა
 456. სამართლებრივი სახელმწიფო
 457. სამართლებრივი სისტემა
 458. სამართლიანი ომი
 459. სამართლიანი სასამართლო
 460. სამართლის ნორმა
 461. სამართლის სოციოლოგია
 462. სამართლის უზენაესობა
 463. სამართლისა და კანონის უზენაესობის პრინციპი
 464. სამარშრუტო გადაზიდვა
 465. სამაუწყებლო ბადე
 466. სამაუწყებლო კონცეფცია
 467. სამახსოვრო მონეტები
 468. სამგზავრო დოკუმენტი
 469. სამება
 470. სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო ადმინისტრაცია
 471. სამედიცინო ან ფარმაცევტული დაწესებულების პასპორტი
 472. სამედიცინო გაფრთხილება
 473. სამედიცინო დანიშნულების საქონელი
 474. სამედიცინო დაწესებულება
 475. სამედიცინო იძულებითი ღონისძიება
 476. სამედიცინო მომსახურება
 477. სამედიცინო მომსახურების გამწევი
 478. სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი
 479. სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უწყვეტი გაუმჯობესება
 480. სამედიცინო საქმიანობა
 481. სამედიცინო ჩანაწერები
 482. სამედიცინო ხარისხის აუდიტი
 483. სამეთვალყურეო საბჭო
 484. სამეთვალყურეო საბჭო ბანკის
 485. სამეთვალყურეო საბჭოს (ბანკის) წევრობასთან შეუთავსებლობა
 486. სამენეჯმენტო გეგმა
 487. სამეურვეო საბჭო
 488. სამეურვეო ქონება
 489. სამეურნეო ობიექტები
 490. სამეურნეო საქმიანობა
 491. სამეცნიერო კავშირების საერთაშორისო საბჭო
 492. სამეწარმეო ეკონომიკური საქმიანობა
 493. სამეწარმეო საქმიანობა
 494. სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლი
 495. სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლი
 496. სამთავრობო დაწესებულება
 497. სამთო მინაკუთვნი
 498. სამი სტადიის კანონი
 499. სამინისტრო
 500. სამიტი
 501. სამკვიდრო ქონება (სამკვიდრო)
 502. სამკურნალო საშუალება (ფარმაცევტული პროდუქტი)
 503. სამკურნალო საშუალებების მიმოქცევა
 504. სამკურნალო საშუალებების საბითუმო რეალიზაცია (საბითუმო დისტრიბუცია)
 505. სამკურნალო საშუალებების წვრილსაბითუმო რეალიზაცია (საბითუმო 243 დისტრიბუცია)
 506. სამკურნალო საშუალებების ხარისხის კონტროლი
 507. სამკურნალო საშუალების ეფექტიანობა
 508. სამკურნალო საშუალების ნედლეული
 509. სამკურნალო საშუალების რეგისტრაცია
 510. სამკურნალო საშუალების უკანონო ასლი
 511. სამკურნალო საშუალების უსაფრთხოობა
 512. სამკურნალო საშუალების ხარისხი
 513. სამკურნალო საშუალების ხარისხის სერტიფიკატი
 514. სამკურნალო ტურიზმი
 515. სამმართველო
 516. სამომხმარებლო კოოპერატივების კავშირი
 517. სამომხმარებლო კოოპერატივი
 518. სამომხმარებლო კოოპერატივის წარმომადგენელი
 519. სამომხმარებლო კოოპერატივში შესასვლელი საწევრო
 520. სამომხმარებლო კოოპერაცია
 521. სამორინე
 522. სამორინეს მაგიდა
 523. სამოტივაციო ნაწილი
 524. სამოქალაქო (მოქალაქის) უფლებები
 525. სამოქალაქო ავიაცია
 526. სამოქალაქო აქტები
 527. სამოქალაქო აქტების რეგისტრაცია
 528. სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის ორგანოები
 529. სამოქალაქო აქტი
 530. სამოქალაქო ბრუნვაში შეტანა
 531. სამოქალაქო განათლება
 532. სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები
 533. სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა
 534. სამოქალაქო თავისუფლება
 535. სამოქალაქო თავისუფლებები
 536. სამოქალაქო კოდექსი
 537. სამოქალაქო კულტურა
 538. სამოქალაქო მოპასუხე
 539. სამოქალაქო მოსარჩელე
 540. სამოქალაქო მოსახლეობა
 541. სამოქალაქო პროცესი
 542. სამოქალაქო რეესტრი
 543. სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო
 544. სამოქალაქო საზოგადოება
 545. სამოქალაქო სამართალი
 546. სამოქალაქო საქმე (სამოქალაქო დავა)
 547. სამოქალაქო უფლებები
 548. სამოქალაქო უფლებები და თავისუფლებები
 549. სამრეწველო გადამუშავება
 550. სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალები (შემდგომში – ფეთქებადი მასალები)
 551. სამრეწველო საკუთრების ობიექტი
 552. სამსახურიდან განთავისუფლება
 553. სამუზეუმო ექსპოზიცია
 554. სამუზეუმო ექსპონატი
 555. სამუზეუმო კოლექცია
 556. სამუზეუმო ნივთი
 557. სამუზეუმო საქმიანობა
 558. სამუშაო დრო
 559. სამუშაო პროგრამა და ბიუჯეტი
 560. სამუშაოზე აღდგენა
 561. სამუშაოზე მიღება
 562. სამშენებლო კომპლექსი
 563. სამშენებლო სამუშაო (შემდგომში – სამუშაო)
 564. სამშენებლო საქმიანობა
 565. სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები
 566. სამხედრო დანაშაული
 567. სამხედრო მდგომარეობა
 568. სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა
 569. სამხედრო რეჟიმი
 570. სამხედრო სამსახურზე უარის თქმა მრწამსის გამო
 571. სამხედრო სამსახურზე უარის თქმის უფლება
 572. სამხედრო ტრიბუნალი
 573. სამხედრო ტყვე
 574. სამხედრო ჩარევა
 575. სამხედრო წოდებები
 576. სამხედრო ხომალდი
 577. სამხედრო ხუნტა
 578. სამხედრო–სამოქალაქო ურთიერთობები
 579. სანაპირო ნაოსნობა
 580. სანაპიროს მორფოდინამიკა
 581. სანაპიროს საინჟინრო დაცვის ზონის გენერალური სქემა
 582. სანაპიროს საინჟინრო დაცვის ზონის მონაცემთა ბაზა
 583. სანაპიროს საინჟინრო დაცვის ზონის მონიტორინგი
 584. სანაშენე მეცხოველეობის საწარმო
 585. სანაშენე პროდუქცია
 586. სანაშენე პროდუქციის სახელმწიფო რეგისტრაცია
 587. სანაშენე საქმიანობა მეცხოველეობაში
 588. სანაშენე ღირსება
 589. სანაშენე ცხოველთა პროდუქტიულობა
 590. სანაშენე ცხოველი
 591. სანაცია
 592. სანაძლეო
 593. სანგვინიკი
 594. სანებართვო მოსაკრებელი
 595. სანებართვო მოწმობა
 596. სანებართვო პირობები
 597. სანებართვო რეესტრი (სახელმწიფო, უწყებრივი)
 598. სანიმუშო ხელშეკრულება
 599. სანიტარიულ – დამცავი ზონა
 600. სანიტარიული დაცვა
 601. სანიტარიული დაცვის ზონა
 602. სანიტარიული ნორმები
 603. სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები და წესები
 604. სანოტარო ბიურო
 605. სანოტარო მოქმედება
 606. სანქცია
 607. სანქცია პროკურორის
 608. სანქციები – საერთაშორისო
 609. სანქციები და კონტრზომები
 610. სანქცირებული დაშვება
 611. საოლქო საარჩევნო კომისია
 612. საოლქო სასამართლო
 613. საომარი მდგომარეობა
 614. საოპერაციო კომპანია
 615. საოპერაციო ხარჯები
 616. საოქმო ჩანაწერი
 617. საოჯახო სამართალი
 618. საპაიო ფონდი
 619. საპარლამენტო არჩევნები
 620. საპარლამენტო დროებითი კომისია
 621. საპარლამენტო კომიტეტები
 622. საპარლამენტო პარტია
 623. საპარლამენტო რესპუბლიკა
 624. საპარლამენტო სუვენერიტეტი
 625. საპარლამენტო ფრაქცია
 626. საპარლამენტო წყვილი
 627. საპატენტო კოოპერაციის ხელშეკრულება
 628. საპატიო მიზეზი
 629. საპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობა
 630. საპატიო მოქალაქე
 631. საპილოტაჟო არე
 632. საპრეზიდენტო მმართველობა
 633. საპრიზო ფონდი
 634. საპრიზო ფონდის გათამაშება
 635. საპრიზო ფონდის უზრუნველყოფა
 636. საპროექტო დოკუმენტაცია (მშენებლობის პროექტი)
 637. საპროექტო-საძიებო სამუშაოები
 638. საპროცესო გადაწყვეტილება
 639. საპროცესო დოკუმენტი
 640. საპროცესო ვადა
 641. საპროცესო კანონმდებლობა
 642. საპროცესო მოქმედება
 643. საპროცესო სამართლებრივი იძულების ღონისძიება
 644. საპროცესო უფლებები
 645. საპროცესო წარმომადგენელი (guardian ad litem)
 646. სარგავი მასალა
 647. სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთი
 648. სარგებლობის ლიცენზია
 649. სარეაბილიტაციო ღონისძიებები
 650. სარეაბილიტაციო ცენტრი
 651. სარეგისტრაციო მოწმობა
 652. სარეგისტრაციო ჟურნალი
 653. სარეზერვო პასივები
 654. სარეზერვო ფონდი
 655. სარეზოლუციო ნაწილი
 656. სარეკრეაციო ტერიტორია
 657. სარეფერენდუმო კომისია
 658. სარისკო მომსახურების ხელშეკრულება
 659. სარკაზმი
 660. სარკინიგზო ლიანდაგი
 661. სარკინიგზო ტრანსპორტი
 662. სარკინიგზო ქსელი
 663. სარკინიგზო შემადგენლობა
 664. სარკობრივი მე
 665. სარჩელი
 666. სასაზღვრო გამტარი პუნქტი
 667. სასაზღვრო ზოლი
 668. სასაზღვრო ზონა
 669. სასაზღვრო ინციდენტი
 670. სასაზღვრო რკინიგზის სადგური
 671. სასაზღვრო საკონტროლო პოსტი
 672. სასაზღვრო-პოლიციური ღონისძიება
 673. სასაზღვრო-პოლიციური ღონისძიების ობიექტი
 674. სასამართლო
 675. სასამართლო – სამედიცინო ექსპერტიზა
 676. სასამართლო აღმასრულებელი
 677. სასამართლო გადაწყვეტილება
 678. სასამართლო დაცვის ეფექტური საშუალება –
 679. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
 680. სასამართლო ინსტანციები
 681. სასამართლო ინსტანციები
 682. სასამართლო მედიცინა
 683. სასამართლო მკვლელობა
 684. სასამართლო რაიონული (საქალაქო)
 685. სასამართლო საკონსტიტუციო
 686. სასამართლო საოლქო
 687. სასამართლო სისტემა
 688. სასამართლო უზენაესი
 689. სასამართლო ფსიქიატრია
 690. სასამართლო ხარჯი
 691. სასამართლო ხელისუფლება
 692. სასამართლოსგარეშე ხარჯი
 693. სასაქონლო ბაზრების კონიუნქტურა
 694. სასაქონლო ბაზრის გამოკვლევა
 695. სასაქონლო ნიშანი
 696. სასაქონლო ნიშნის დაუცველი ნაწილი
 697. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები
 698. სასესხო ვალდებულება
 699. სასიცოცხლო სივრცე
 700. სასკოლო დრო
 701. სასკოლო სასწავლო გეგმა
 702. სასკოლო სახელმძღვანელო
 703. სასოფლო განვითარება
 704. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა
 705. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა
 706. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ქიმიკატები
 707. სასოფლო-სამეურნეო კარანტინი
 708. სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების ცნება
 709. სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
 710. სასპორტო უმაღლესი განათლება
 711. სასტიკი, არაადამიანური და ღირსების დამამცირებელი მოპყრობა
 712. სასტუმროს გადასახადი
 713. სასწავლო გარემო
 714. სასწავლო გეგმა
 715. სასწავლო დავალება
 716. სასწავლო კურსის პროგრამა (სილაბუსი)
 717. სასწავლო მიზანი
 718. სასწავლო შედეგი
 719. სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო
 720. სასჯელი
 721. სატანა
 722. სატანური სექტა
 723. სატარიფო რეგულირება
 724. სატარიფო ღონისძიებები
 725. სატელიტი
 726. სატენდერო კომისია
 727. სატვირთო ვაგონი
 728. სატირა
 729. სატრანსპორტო ექსპედიცია
 730. სატრანსპორტო პროცესი
 731. სატრანსპორტო საშუალება
 732. სატრანსპორტო სისტემა
 733. სატყეო უბანი
 734. სატყეო ურთიერთობები
 735. სატყუარა
 736. სატყუარა
 737. საუბნო საარჩევნო კომისია
 738. საუკეთესო დრო
 739. საუკეთესო ტექნიკა
 740. საუკეთესო ტექნოლოგია
 741. საუნივერსიტეტო კლინიკა
 742. საუნივერსიტეტო კლინიკა
 743. საფანტის იარაღი
 744. საფასური
 745. საფინანსო-ბუღალტრული აღრიცხვა
 746. საფინანსო-საბუღალტრო ექსპერტი
 747. საფინანსო-საკრედიტო ინსტიტუტები
 748. საფირმო სახელწოდება
 749. საფრენოსნო დავალება
 750. საფრენოსნო სამუშაო
 751. საფრთხე
 752. საფრთხეშემცველი ტვირთი
 753. საქალაქო სასამართლო
 754. საქართველო-ევროკავშირის შეთანხმება პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ
 755. საქართველოს „წითელი ნუსხა“
 756. საქართველოს „წითელი წიგნი“
 757. საქართველოს აერონავიგაციური ინფორმაციის კრებული
 758. საქართველოს ავიაგადამყვან-გადამზიდველი (შემდგომში – საქართველოს ავიაგადამზიდველი)
 759. საქართველოს ეროვნული არქივი
 760. საქართველოს კანონი მოქალაქეობის შესახებ
 761. საქართველოს კანონი საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ
 762. საქართველოს კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ
 763. საქართველოს კონსტიტუცია
 764. საქართველოს მთავრობა
 765. საქართველოს მუზეუმების სისტემა
 766. საქართველოს ორგანული კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ
 767. საქართველოს პარლამენტი
 768. საქართველოს პარლამენტის წევრი
 769. საქართველოს პრეზიდენტი
 770. საქართველოს პრეზიდენტის წარმოების განვითარების საინვესტიციო ფონდი (შემდგომში – ფონდი)
 771. საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი
 772. საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისია
 773. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია
 774. საქართველოს საბაჟო საზღვარი
 775. საქართველოს საბაჟო საზღვრის გადაკვეთა
 776. საქართველოს საბაჟო ტერიტორია
 777. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
 778. საქართველოს საზღვაო სივრცე
 779. საქართველოს სამკურნალო საშუალებების სახელმწიფო რეგისტრი
 780. საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესია
 781. საქართველოს სამუზეუმო ფონდი
 782. საქართველოს სამუზეუმო ფონდის არასახელმწიფო ნაწილი
 783. საქართველოს სამუზეუმო ფონდის სახელმწიფო ნაწილი
 784. საქართველოს სახალხო დამცველი
 785. საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სპეციალური წოდებები
 786. საქართველოს სახელმწიფო ვეტერინარული სამსახური
 787. საქართველოს სახელმწიფო ფარმაკოპეა
 788. საქართველოს საჰაერო სივრცე
 789. საქართველოს სტანდარტი
 790. საქართველოს ტერიტორია
 791. საქართველოს ტყის ფონდი
 792. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში დადგენილი სპეციალური წოდებები
 793. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
 794. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
 795. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის აპარატი
 796. საქართველოში ინტერპოლის ეროვნული ცენტრალური ბიურო
 797. საქველმოქმედო საქმიანობა
 798. საქმე
 799. საქმიანი პარტნიორი

____________________________________