იურიდიული ენციკლოპედია (ა)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. A სია
 2. Aberration mental
 3. Affektdelikt
 4. B სია
 5. ა დატო
 6. ა. ვისტა
 7. აბიტურიენტი
 8. აბოლიცია
 9. აბოლიციონიზმი
 10. აბონემენტი
 11. აბონენტი
 12. აბონენტის ინდივიდუალური დაშვების სისტემა
 13. აბორიგენი
 14. აბორტი
 15. აბორტი ინფიცირებული
 16. აბორტი კრიმინალური
 17. აბორტი სამედიცინო
 18. აბრაზია
 19. აბრევიატურა
 20. აბრევიატურა
 21. აბროგაცია
 22. აბსენტეიზმი
 23. აბსენტიზმი
 24. აბსოლუტიზმი
 25. აბსოლუტური პრივილეგია
 26. აბსოლუტური უფლება
 27. აბსოლუცია
 28. აბსტინენცია
 29. აბსტინენცია სქესობრივი
 30. აბსტრაქცია
 31. აბსტრაქციონიზმი
 32. აბსურდი
 33. აბუზუსი
 34. აბულია
 35. აგაპე
 36. აგარაკი
 37. აგენტი
 38. აგენტი გენერალური
 39. აგენტი ეკონომიკური
 40. აგენტი სადაზღვევო
 41. აგენტი სავაჭრო
 42. აგენტი ფისკალური
 43. აგენტურა
 44. აგზნება
 45. აგილი
 46. აგიტაცია
 47. აგლომერაცია
 48. აგნოსტიციზმი
 49. აგორა
 50. აგრავაცია
 51. აგრავაცია აქტიური
 52. აგრარული
 53. აგრარული საზოგადოება
 54. აგრეგირება
 55. აგრესია
 56. აგრესია
 57. აგრესიული ფასების პოლიტიკა
 58. აგრომადნეულები
 59. აგროქიმიკატები
 60. აგროქიმიკატების ხელახალი რეგისტრაცია
 61. ად ვალორემი
 62. ადათი
 63. ადათი
 64. ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი)
 65. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულება (თავშესაფარი)
 66. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლი
 67. ადამიანით მოვაჭრე
 68. ადამიანის აბსოლუტური უფლებები
 69. ადამიანის განვითარების ინდექსი
 70. ადამიანის გატაცება
 71. ადამიანის კულტურული უფლებები
 72. ადამიანის მიერ სახეცვლილი (კულტურული) გარემო
 73. ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია
 74. ადამიანის უფლებათა დარღვევების კლასიფიკაცია
 75. ადამიანის უფლებათა დარღვევის მიზეზები
 76. ადამიანის უფლებათა დაცის სახელშეკრულებო მექანიზმები
 77. ადამიანის უფლებათა დოკუმენტების ნუსხა
 78. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო
 79. ადამიანის უფლებათა ვერტიკალური მოქმედება
 80. ადამიანის უფლებათა თაობები
 81. ადამიანის უფლებათა კლასიფიკაცია
 82. ადამიანის უფლებათა კომიტეტი
 83. ადამიანის უფლებათა პატივისცემა
 84. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ბილი
 85. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი
 86. ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია
 87. ადამიანის უფლებათა უხეში დარღვევები
 88. ადამიანის უფლებათა წახალისება და დაცვა
 89. ადამიანის უფლებათა ხელშეწყობა და დაცვა
 90. ადამიანის უფლებათა ჰორიზონტალური მოქმედება
 91. ადამიანის უფლებები
 92. ადამიანის უფლებების ევროპის სასამართლო
 93. ადამიანის ძირითადი უფლებები
 94. ადამიანური განზომილება
 95. ადამიანური რესურსები
 96. ადამიანური ფაქტორები
 97. ადამიანური ღირსება
 98. ადაპტაცია
 99. ადაპტაცია სოციალური
 100. ადაპტაცია სტრუქტურული
 101. ადგილზე დათვალიერება
 102. ადგილზე მოქმედების კოორდინატორი
 103. ადგილი საკურორტო
 104. ადგილობრივი
 105. ადგილობრივი დამკვირვებელი
 106. ადგილობრივი დაშვების ქსელი
 107. ადგილობრივი დაცვის საშუალებების ამოწურვა
 108. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი
 109. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესრულების შეფასება
 110. ადგილობრივი თვითმმართველობა
 111. ადგილობრივი თვითმმართველობა
 112. ადგილობრივი თვითმმართველობის დაწესებულება, რომლებში საქმიანობაც ითვლება საჯარო სამსახურად
 113. ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურე
 114. ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელე
 115. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო
 116. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ადმინისტრაციული უფლებამოსილება
 117. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს დელეგირებული უფლებამოსილება
 118. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ექსკლუზიური უფლებამოსილება
 119. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მარეგულირებელი უფლებამოსილება
 120. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მომსახურებითი უფლებამოსილება
 121. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ნებაყოფლობითი უფლებამოსილება
 122. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს საინვესტიციო უფლებამოსილება
 123. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო
 124. ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი
 125. ადგილობრივი მაუწყებლობა
 126. ადგილობრივი მმართველობა
 127. ადგილობრივი მომსახურების ზონა
 128. ადგილობრივი მოსაკრებელი
 129. ადგილობრივი მოსაკრებლის სახეები
 130. ადგილობრივი ორგანოები
 131. ადგილობრივი საარჩევნო ოლქი
 132. ადგილობრივი სარკინიგზო მიმოსვლა (გადაყვანა-გადაზიდვა)
 133. ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანა
 134. ადგილობრივი საჰაერო ხაზი
 135. ადგილობრივი სიმბოლიკის გამოყენებისათვის გადასახადი
 136. ადგილობრივი ტყის ფონდი
 137. ადგილობრივი ხელისუფლება
 138. ადგილსამყოფელი
 139. ადგილსამყოფელი
 140. ადეკვატური საკვები
 141. ადენდუმი
 142. ადეპტი
 143. ადვენტისტები
 144. ადვოკატთა ასოციაცია
 145. ადვოკატთა ასოციაცია (საქართველოს ~)
 146. ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭო
 147. ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისია
 148. ადვოკატი
 149. ადვოკატი (ვექილი)
 150. ადვოკატი აფციაური თამაზი
 151. ადვოკატურა, საადვოკატო ბიურო, ფირმა
 152. ადინამია
 153. ადმინისტრატორი
 154. ადმინისტრაცია
 155. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი (კანცლერი)
 156. ადმინისტრაციული
 157. ადმინისტრაციული აქტი
 158. ადმინისტრაციული ბარიერი
 159. ადმინისტრაციული გარიგება
 160. ადმინისტრაციული დაკავება
 161. ადმინისტრაციული ერთეულები (საქართველოს)
 162. ადმინისტრაციული იუსტიცია
 163. ადმინისტრაციული კოდექსი
 164. ადმინისტრაციული ორგანო
 165. ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა
 166. ადმინისტრაციული პროცესი
 167. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება
 168. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა
 169. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა (გადაცდომა)
 170. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი
 171. ადმინისტრაციული სამართალი
 172. ადმინისტრაციული საჩივარი
 173. ადმინისტრაციული სახდელი
 174. ადმინისტრაციული სისტემა
 175. ადმინისტრაციული წარმოება
 176. ადმინისტრაციული წარმოება
 177. ადმინისტრაციული წარმოება
 178. ადმინისტრაციული ხარჯები
 179. ადმინისტრაციული ხელშეკრულება
 180. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
 181. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
 182. ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული (რეგიონალური) ავტონომია
 183. ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული
 184. ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობა
 185. ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი
 186. ადმინისტრირება
 187. ადმირალი
 188. ადრენალინის სინჯი
 189. ადრეული ასაკის ბავშვი
 190. ადრიტურა
 191. ადჰოკრატია
 192. აერო
 193. აეროდრომი
 194. აერონავიგაცია
 195. აეროპორტი
 196. აეროპორტის საზედამხედველო არე
 197. ავადმყოფობა
 198. ავადობა
 199. ავალი
 200. ავანგარდი
 201. ავანგარდიზმი
 202. ავანსი
 203. ავანსცენა
 204. ავანტიურიზმი
 205. ავარია
 206. ავარიული სტადია
 207. ავერსი
 208. ავთენტიკურობა
 209. ავთენტური
 210. ავია
 211. ავიაკომპანიის სატარანსპორტო პილოტი
 212. ავიზო0
 213. ავისტა
 214. ავრალი
 215. ავტარკია
 216. ავტო
 217. ავტო
 218. ავტოგრაფი
 219. ავტოკეფალია
 220. ავტოკეფალური ეკლესია
 221. ავტოკრატია
 222. ავტომატიზაცია
 223. ავტონიმი
 224. ავტონომია
 225. ავტონომიური
 226. ავტონომიური რეგლამენტირების უფლება
 227. ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტები
 228. ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლება
 229. ავტორეფერატი
 230. ავტორი
 231. ავტორიზაცია
 232. ავტორიზებული პირების ერთობლივი მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლება
 233. ავტორიზებული პირი
 234. ავტორიტარიზმი
 235. ავტორიტეტი
 236. ავტოსატრანსპორტო გადაყვანა/გადაზიდვა
 237. ავტოსატრანსპორტო საშუალება
 238. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაცემისთვის გადასახადი
 239. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაცემისთვის გადასახადის გადახდის წესი
 240. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაცემისთვის გადასახადის განაკვეთი
 241. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაცემისთვის გადასახადის დაბეგვრის ობიექტი
 242. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაცემისთვის გადასახადის შეღავათები
 243. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მესაკუთრეთა გადასახადი
 244. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მესაკუთრეთა გადასახადის გადახდის წესი
 245. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მესაკუთრეთა გადასახადის განაკვეთი
 246. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მესაკუთრეთა გადასახადის დაბეგვრის ობიექტი
 247. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სახეობები
 248. ავტოქთონი
 249. ავუარი
 250. აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობის ორგანიზატორი
 251. აზარტული თამაში
 252. აზარტული თამაში
 253. აზარტული თამაშობები
 254. აზარტული სათამაშო ავტომატი
 255. აზარტული სათამაშო დაწესებულება
 256. აზრი
 257. აზრის გამოხატვის თავისუფლება
 258. აზრის, სინდისის და რელიგიის თავისუფლება
 259. აზროვნების დონეები
 260. ათეიზმი
 261. ათვისების გეგმა
 262. აი პი ტელეფონია
 263. აკადემია
 264. აკადემიური თავისუფლება
 265. აკადემიური თავისუფლება
 266. აკადემიური მობილობა
 267. აკადემიური მოსწრება
 268. აკადემიური საბჭო
 269. აკადემიური უმაღლესი განათლება
 270. აკადემიური უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩო
 271. აკადემიური წოდება
 272. აკადემიური ხარისხი
 273. აკადემიური ხარისხი
 274. აკათისტო
 275. აკვატორია
 276. აკვიზიტორი
 277. აკვიზიცია
 278. აკომოდაცია
 279. აკრედიტაცია
 280. აკრედიტაციის ეროვნული ორგანო
 281. აკრედიტაციის მოწმობა
 282. აკრედიტებული პირი
 283. აკრედიტივი
 284. აკრედიტივი დოკუმენტალური (სასაქონლო)
 285. აკრედიტივით ანგარიშსწორება
 286. აკრონიმი
 287. აკრძალული პესტიციდი
 288. აკრძალული საშიში ქიმიური ნივთიერება
 289. აკულტურაცია
 290. აკუმულაცია
 291. ალაფურშეტი
 292. ალბიონი
 293. ალგორითმი
 294. ალგორითმი
 295. ალიანსი
 296. ალიბი
 297. ალილუია
 298. ალიმენტაცია
 299. ალიმენტი
 300. ალიმენტის გადამხდელი
 301. ალიმენტის ოდენობა
 302. ალმა-მატერი
 303. ალოგიზმი
 304. ალონჟი
 305. ალტერნატივა
 306. ალტერნატიული დანახარჯები
 307. ალტერნატიული ხმის მიცემა
 308. ალტინგი
 309. ალტრუიზმი
 310. ამალგამაცია
 311. ამბი…., ამბო
 312. ამბივალენტური
 313. ამბიცია
 314. ამბოხება
 315. ამბოხი
 316. ამერიკის სახელმწიფოთა ორგანიზაცია
 317. ამნისტია
 318. ამნისტია
 319. ამომრჩეველზე ზეწოლა
 320. ამომრჩეველთა აქტივობა
 321. ამომრჩეველთა განათლება
 322. ამომრჩეველთა ერთიანი სია
 323. ამომრჩეველთა კორპუსი
 324. ამომრჩეველთა რეგისტრაცია
 325. ამომრჩეველთა სიის დანართი
 326. ამომრჩეველთა სპეციალური სია
 327. ამომრჩეველი
 328. ამომრჩევლის ბარათი
 329. ამომრჩევლის მოსყიდვა
 330. ამონაგები
 331. ამონაწერი აქციათა რეესტრიდან
 332. ამორფული
 333. ამოწურვადი რესურსი
 334. ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასური
 335. ამპარო
 336. ამსრულებელი
 337. ამსრულებლის ექსცესი
 338. ამსტერდამის ხელშეკრულება
 339. ამუნიცია
 340. ამფი…., ამფო
 341. ამფო
 342. ამხანაგობა (ბინის მესაკუთრეთა ~)
 343. ანაბარი
 344. ანაბარი ვადიანი
 345. ანაბარი მიზნობრივი
 346. ანაბარი მოთხოვნამდე
 347. ანაბარი მომგებიანი
 348. ანაბარი პირობითი
 349. ანაბარი უვადო
 350. ანაგრამა
 351. ანაზღაურება
 352. ანალგეზია
 353. ანალგია
 354. ანალიზი
 355. ანალიზი ანტიგენური
 356. ანალიზი გენეტიკური
 357. ანალიზი გენომური
 358. ანალიზის დონეები
 359. ანალიზის ერთეული
 360. ანალიზის შედეგი
 361. ანალოგია
 362. ანალოგია კანონის
 363. ანალოგია სამართლის
 364. ანალოგურ – ციფრული გარდამქმნელი
 365. ანარქია
 366. ანარქიზმი
 367. ანარქიზმ-სინდიკალიზმი
 368. ანარქისტული ფემინიზმი
 369. ანაქრონიზმი
 370. ანგარიშვალდებული საწარმო
 371. ანგარიშთა გეგმა
 372. ანგარიში
 373. ანგარიში ბლოკირებული
 374. ანგარიში ინდივიდუალური
 375. ანგარიში კერძო (პირადი)
 376. ანგარიში მიმდინარე
 377. ანგარიში ონკოლური
 378. ანგარიში საბანკო
 379. ანგარიში სადეპოზიტო
 380. ანგარიში სავალუტო
 381. ანგარიში საკორესპონდენტო
 382. ანგარიში სატრანზიტო
 383. ანგარიში საშემნახველო
 384. ანგარიში საჩეკო
 385. ანგარიში ფიდუციალური
 386. ანგარიშის მფლობელი ბანკი
 387. ანგარიშსწორება
 388. ანგარიშსწორება აკრედიტივით
 389. ანგარიშსწორება ნაღდი
 390. ანგარიშსწორება საგადასახადო დავალებით
 391. ანგარიშსწორება საგადასახადო მოთხოვნით
 392. ანგარიშსწორება უნაღდო
 393. ანგარიშსწორება ჩეკებით
 394. ანგარიშსწორების ანგარიში
 395. ანგარიშსწორების ფორმები
 396. ანგარიშფაქტურა
 397. ანგლოამერიკული (საერთო) სამართლის სისტემა
 398. ანდერაიტინგი
 399. ანდერძი
 400. ანდროგინია
 401. ანდროცენტრიზმი
 402. ანემო
 403. ანექსია
 404. ანთროპო
 405. ანთროპოგენური ზემოქმედება
 406. ანთროპოლოგია
 407. ანთროპოცენტრიზმი
 408. ანიზ
 409. ანიმიზმი
 410. ანკეტა
 411. ანკეტირება
 412. ანკლავი
 413. ანომალია
 414. ანომია
 415. ანონიმური შემოწირულობა
 416. ანოტაცია
 417. ანტაგონიზმი
 418. ანტი
 419. ანტიდემპინგური შეზღუდვა
 420. ანტიდოტები
 421. ანტიკვარული
 422. ანტიკური
 423. ანტიმონოპოლიური (ანტიტრასტული) კანონმდებლობა
 424. ანტინომია
 425. ანტიპოდი
 426. ანტირასისტული ფემინიზმი
 427. ანტისემიტიზმი
 428. ანტიქრისტე
 429. ანტონიმი
 430. ანუიტეტი
 431. ანულირება (ანულაცია)
 432. აპანაჟი
 433. აპარატი
 434. აპარატი (სასამართლო ~)
 435. აპართეიდი
 436. აპარტამენტი
 437. აპარტეიდი
 438. აპატრიდი
 439. აპელანტი
 440. აპელაცია
 441. აპოგეა
 442. აპოთეოზი
 443. აპოკალიფსი
 444. აპოლიტიკურობა
 445. აპოლოგია
 446. აპორტი
 447. აპრიორი
 448. აპრობაცია
 449. აჟიო
 450. აჟური
 451. არაამორტიზებადი ძირითადი საშუალება
 452. არაამორტიზებადი ძირითადი საშუალება
 453. არაბულ სახელმწიფოთა ლიგა
 454. არაგადამდებ სნეულებათა საწინააღმდეგო ღონისძიებები
 455. არადისკრიმინაციის პრინციპი
 456. არადისკრიმინაციულობა
 457. არაერთგზისი დანაშაული
 458. არათავისუფლად ბრუნვადი საქონელი
 459. არაკონკურენტული გარემო
 460. არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ან საყურადღებო ზონა
 461. არალეგალური იმიგრაცია
 462. არამაგისტრალური მილსადენი
 463. არამართლზომიერი დაპატიმრება
 464. არამართლზომიერი სიკვდილით დასჯა
 465. არამატერიალიზებული ფასიანი ქაღალდი
 466. არამატერიალური აქტივი
 467. არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა
 468. არამატერიალური მომსახურება
 469. არამატერიალური ქონება (არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე)
 470. არაორგანიზებული ტურისტი
 471. არაპირდაპირი გადასახადი
 472. არაპირდაპირი დაშვება
 473. არაპირდაპირი დისკრიმინაცია
 474. არაპირდაპირი მონაწილეობა
 475. არარეგულარული (ჩარტერული) ერთჯერადი საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვა
 476. არარეგულარული (ჩარტერული) მრავალჯერადი საჰაერო გადაყვანა–გადაზიდვა
 477. არარეზიდენტი
 478. არარეზიდენტი პირი
 479. არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება
 480. არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება – საკრედიტო კავშირი
 481. არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება – საკრედიტო კავშირი
 482. არასაგადასახადო შემოსავალი
 483. არასაერთაშორისო შეიარაღებული კონფლიქტები
 484. არასაერთო სარგებლობის ადგილები
 485. არასათანადო ზემოქმედება და არასამართლებრივი ჩარევა
 486. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
 487. არასამეწარმეო ეკონომიკური საქმიანობა
 488. არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაცია
 489. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა
 490. არასატარიფო ღონისძიებები
 491. არასატარიფო შეზღუდვა
 492. არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებელი
 493. არასრულწლოვანი
 494. არაფორმალური განათლება
 495. არაფორმალური პროფესიული განათლება
 496. არაცნობიერი
 497. არაცნობიერი მოტივაცია
 498. არაძალადობრივი პროტესტი: სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქციები
 499. არბიტრაჟი
 500. არბიტრაჟი (საერთაშორისო)
 501. არბიტრაჟორი
 502. არბიტრაჟული სიტუაცია
 503. არბიტრი
 504. არბიტრირება
 505. არგუმენტი
 506. არეალი
 507. არენა
 508. არენდა
 509. არიანელობა
 510. არისტოკრატია
 511. არკომბატანტი
 512. არმია
 513. არმიის გენერალი
 514. არობა
 515. არსებითი (ფაქტი ან მოვლენა)
 516. არსებითი ნაკლოვანება
 517. არსებითი პირობები (ხელშეკრულების ~)
 518. არსებითი ფაქტი ან მოვლენა
 519. არსებული ხელშეკრულება
 520. არსენალი
 521. არტეფაქტი
 522. არქაიზმი
 523. არქაული
 524. არქეო
 525. არქეოლოგიური გათხრები
 526. არქეოლოგიური დაზვერვა
 527. არქეოლოგიური ობიექტი
 528. არქეოლოგიური სამუშაოები
 529. არქეტიპი
 530. არქი
 531. არქიდიაკონი
 532. არქიეპისკოპოსი
 533. არქივარიუსი
 534. არქივი
 535. არქივი
 536. არქიმანდრიტი
 537. არქიტექტონიკა
 538. არქიტექტურა
 539. არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანო
 540. არშემდგარი არჩევნები
 541. არშემდგარი სახელმწიფო
 542. არჩევნები
 543. არჩევნები მორიგი
 544. არჩევნები რიგგარეშე
 545. არჩევნები საერთო
 546. არჩევნები შუალედური
 547. არჩევნები ხელახალი
 548. არჩევნების გაყალბება
 549. არჩევნების დანიშვნა
 550. არჩევნების დასასრული
 551. არჩევნების დღე
 552. არჩევნების ინსტიტუტი
 553. არჩევნების მართვის ორგანო (საარჩევნო ადმინისტრაცია)
 554. არჩევნების მეორე ტური
 555. არჩევნების მონიტორინგი
 556. არჩევნების საჯაროობა
 557. არხი
 558. ასამბლეა
 559. ასეკურაცია
 560. ასიგნაცია
 561. ასიგნება
 562. ასიგნება პროგნოზირებადი
 563. ასიმილაცია
 564. ასისტენტი
 565. ასისტენტ-პროფესორი
 566. ასორტიმენტი
 567. ასოცირებული პროფესორი
 568. ასპექტი
 569. ასპირანტი
 570. ასტრო
 571. ატაშე
 572. ატესტატი
 573. ატესტაცია
 574. ატმოსფერული ჰაერი
 575. ატრიბუტი
 576. აუდიენცია
 577. აუდიო
 578. აუდიოვიზუალური
 579. აუდიოვიზუალური ნაწარმოები
 580. აუდიოვიზუალური ნაწარმოების დამამზადებელი (პროდიუსერი)
 581. აუდიტი
 582. აუდიტი (საარჩევნო)
 583. აუდიტორთა სასამართლო
 584. აუდიტორი
 585. აუდიტორია
 586. აუდიტორული დასკვნა
 587. აუდიტორული მომსახურება
 588. აუდიტორული საქმიანობა
 589. აუდიტორული საქმიანობის საბჭო
 590. აუდიტორული შემოწმება
 591. აუდიტური ფირმა
 592. აუტენტიკაცია
 593. აუტიზმი
 594. აუტო
 595. აუტოდაფე
 596. აუტსაიდერი
 597. აუტჯგუფი
 598. აუქციონი
 599. აუქციონი “ჩაქუჩით”
 600. აუქციონი ნულოვანი
 601. აუქციონი პრივატიზაციის
 602. აუცილებელი მოგერიება
 603. აფერა
 604. აფექტი
 605. აფთიაქის ფილიალი
 606. აფილაცია
 607. აფილირებული კომპანია
 608. აფილირებული კომპანია
 609. აფლუენცია
 610. აფრიკული კავშირი
 611. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
 612. აფხაზეთის/აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 613. აქსაცია
 614. აქსიომა
 615. აქტი
 616. აქტი
 617. აქტი ადმინისტრაციული
 618. აქტი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
 619. აქტი აღმჭურველი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
 620. აქტი ინდივიდუალური სამართლებრივი
 621. აქტი ნორმატიული
 622. აქტი ნორმატიული ადგილობრივი თვითმმართველობის (მმართველობის) ორგანოთა და თანამდებობის პირთა
 623. აქტი ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
 624. აქტი ნორმატიული აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
 625. აქტი ნორმატიული კანონქვემდებარე
 626. აქტი ნორმატიული საქართველოს
 627. აქტი საკანონმდებლო საქართველოს
 628. აქტი სამართლებრივი
 629. აქტი სამოქალაქო
 630. აქტივი
 631. აქტიური მოსმენა
 632. აქტიური საარჩევნო უფლება
 633. აქტორი
 634. აქტუალური
 635. აქტუარი
 636. აქტუარული ნამეტი
 637. აქცენტი
 638. აქცეპტანტი
 639. აქცეპტი
 640. აქცესიური
 641. აქცესორული
 642. აქცესორული უფლება
 643. აქცია
 644. აქცია A ტიპის
 645. აქცია B ტიპის
 646. აქცია გამოცხადებული
 647. აქცია პრივილეგირებული (შეღავათიანი)
 648. აქცია საწარმდგენლო
 649. აქცია ფრაქციონალური
 650. აქცია ჩვეულებრივი
 651. აქცია ჩვეულებრივი სახელობითი
 652. აქციათა დანაწევრება
 653. აქციათა კონვერტაცია
 654. აქციათა კონსოლიდაცია
 655. აქცია–რეაქცია
 656. აქციების ინდექსი
 657. აქციების საკონტროლო პაკეტი
 658. აქციზი
 659. აქციზის გადამხდელი
 660. აქციზის გადახდა
 661. აქციზის განაკვეთი
 662. აქციზის დაბეგვრის ობიექტი
 663. აქციზის საგადასახადო შეღავათები
 664. აქციის გადაცემა
 665. აქციის კურსი
 666. აქციის სერტიფიკატი
 667. აქციონერი
 668. აღდგენა (ვადის ~)
 669. აღიარება
 670. აღიარებითი სარჩელი
 671. აღიარებული ზედმეტად გადახდილი
 672. აღიარებული ზედმეტად გადახდილი თანხა
 673. აღიარებული საგადასახადო დავალიანება
 674. აღიარებული საგადასახადო ვალდებულება
 675. აღკვეთილი
 676. აღკვეთის ღონისძიება
 677. აღმასრულებელი
 678. აღმასრულებელი პრივილეგია
 679. აღმასრულებელი ხელისუფლება
 680. აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულება
 681. აღმასრულებელი ხელისუფლების უფლებამოსილი ორგანოები
 682. აღმზრდელობითი ზემოქმედების იძულებითი ღონისძიება
 683. აღმწერი პერსონალი
 684. აღმჭურველი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
 685. აღსრულება (გადაწყვეტილების ~)
 686. აღსრულების ეროვნული ბიურო
 687. აღქმა
 688. აღწარმოება
 689. აღწერა
 690. აღწერილობითი ნაწილი
 691. აღწერის მეთოდი
 692. აშკარა და ლატენტური ფუნქციები
 693. აცილება
 694. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
 695. ახალი აღთქმა
 696. ახალი კრედიტორი
 697. ახალი მედიევალიზმი
 698. ახალი მსოფლიო წესრიგი
 699. ახალი საშიში ქიმიური ნივთიერება
 700. ახლად აღმოჩენილი გარემოება
 701. ახლად გამოვლენილი გარემოება
 702. ახლო ნათესავი
 703. ახსნა
 704. ახსნა-განმარტება
 705. აჯანყება
 706. აჯანყებული ძალები

___________________________________________