იურიდიული ენციკლოპედია (ს) (II)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. საქმიანობა
 2. საქმიანობა ეკონომიკური
 3. საქმიანობა ეკონომიკური არასამეწარმეო
 4. საქმიანობა ეკონომიკური სამეწარმეო
 5. საქმიანობა რელიგიური
 6. საქმიანობა საქველმოქმედო
 7. საქმიანობა, ბირთვული და რადიაციული
 8. საქმიანობის არსებული ლიცენზია
 9. საქმიანობის ლიცენზია
 10. საქმიანობის სუბიექტი
 11. საქმიანობის ფართობი
 12. საქმიანობის/სარგებლობის ლიცენზიის მფლობელი
 13. საქონელი
 14. საქონელი არაკომერციული
 15. საქონელი თავისუფლად მიმოქცევადი
 16. საქონელი კომერციული
 17. საქონელი მასობრივი მოხმარების
 18. საქონელი რეალური
 19. საქონელი საბირჟო
 20. საქონელი სამამულო
 21. საქონელი სტანდარტული
 22. საქონელი ურთიერთდამატებითი
 23. საქონელი ურთიერთშენაცვლებადი
 24. საქონელი უცხოური
 25. საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის სახელმწიფო რეესტრი
 26. საქონლის გადამუშავების ოპერაციები
 27. საქონლის გაშვება
 28. საქონლის ექსპორტი, საქონლის იმპორტი, საქონლის რეექსპორტი, საქონლის რეიმპორტი, საქონლის ტრანზიტი, საქონლის დროებით შემოტანა, საქართველოს საბაჟო ტერიტორია
 29. საქონლის ინსპექცია
 30. საქონლის კონკურენტუნარიანობა
 31. საქონლის მესაკუთრე
 32. საქონლის მიწოდება
 33. საქონლის მფლობელი
 34. საქორწინო ასაკი
 35. საქორწინო ხელშეკრულება
 36. საქპატენტი
 37. საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფო
 38. საყოველთაო მომსახურება
 39. საყოველთაო ნება
 40. საყოველთაო საარჩევნო უფლება
 41. საყოველთაო საერთაშორისო სამართალი
 42. საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელი
 43. საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი
 44. საშემოსავლო გადასახადის დაბეგვრის ობიექტი
 45. საშემოსავლო გადასახადის საგადასახადო შეღავათი
 46. საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლა
 47. საშემსრულებლო საგანმანათლებლო პროგრამა
 48. საშიშ ქიმიურ ნივთიერებასთან დაკავშირებული საქმიანობა
 49. საშიში ნივთიერება
 50. საშიში ქიმიური ნივთიერებები
 51. საშიში ქიმიური ნივთიერების გადამუშავება
 52. საშიში ქიმიური ნივთიერების მოხმარება
 53. საშიში ქიმიური ნივთიერების მწარმოებელი
 54. საშიში ქიმიური ნივთიერების შემქმნელი
 55. საშიშროება
 56. საშუალებები
 57. საშუალო მნიშვნელობა
 58. საშუალო საზღვაო განათლება
 59. საშუალო საწარმო
 60. საჩივარი
 61. საჩივარი ადმინისტრაციული
 62. საჩუქარი
 63. საცალო ვაჭრობა
 64. საცალო ფასი
 65. საცხოვრებელი
 66. საცხოვრებელი ადგილი
 67. საცხოვრებელი ადგილი (ძირითადი მისამართი, დომიცილი)
 68. საცხოვრებელი ადგილი არასრულწლოვანის
 69. საცხოვრებელი ადგილი დროებითი
 70. საცხოვრებელი ადგილი მუდმივი (რეგისტრირებული)
 71. საცხოვრისი
 72. საძიებო-სამაშველო ერთეული
 73. საძიებო-სამაშველო კოორდინატორი
 74. საძიებო-სამაშველო მოქმედებათა კოორდინატორი
 75. საძიებო-სამაშველო რაიონი
 76. საწარმო
 77. საწარმო ანგარიშვალდებული
 78. საწარმო მცირე
 79. საწარმოთა ქონების გადასახადი
 80. საწარმოთა ქონების გადასახადის განაკვეთი
 81. საწარმოთა ქონების გადასახადის დაბეგვრის ობიექტი
 82. საწარმოთა ქონების გადასახადის საგადასახადო შეღავათი
 83. საწარმოო – საინვესტიციო პროგრამა
 84. საწარმოო ობიექტი
 85. საწარმოო-საინვესტიციო პროგრამების დაფინანსების სისტემა
 86. საწარმოო-საინვესტიციო პროექტი
 87. საწარმოო-საინვესტიციო პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია
 88. საწარმოს (ორგანიზაციის) რესტრუქტურიზაცია
 89. საწარმოს კონტროლი
 90. საწარმოს რესურსების მართვა
 91. საწესდებო კაპიტალი
 92. საწყისი ხაზები
 93. სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულება
 94. სახაზინო დამცველი
 95. სახაზინო ვალდებულება
 96. სახაზინო საწარმო
 97. სახალხო დამცველი
 98. სახანძრო-სამაშველო დანაყოფები
 99. სახელმძღვანელო დოკუმენტები
 100. სახელმწიფო
 101. სახელმწიფო ადმინისტრაცია
 102. სახელმწიფო აპარატი
 103. სახელმწიფო ბაჟი
 104. სახელმწიფო ბიუჯეტი
 105. სახელმწიფო ბრალმდებელი
 106. სახელმწიფო გადატრიალება
 107. სახელმწიფო გერბი
 108. სახელმწიფო დაწესებულება, რომლებში საქმიანობაც ითვლება საჯარო სამსახურად
 109. სახელმწიფო დახმარება
 110. სახელმწიფო დახმარების გეგმა
 111. სახელმწიფო დროშა
 112. სახელმწიფო ვალი
 113. სახელმწიფო ვალი საგარეო
 114. სახელმწიფო ვალი საშინაო
 115. სახელმწიფო ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული ობიექტი
 116. სახელმწიფო ვეტერინარული კონტროლი
 117. სახელმწიფო ზედამხედველობა
 118. სახელმწიფო თანამდებობა
 119. სახელმწიფო ინტერესი
 120. სახელმწიფო კატალოგი
 121. სახელმწიფო კონტროლი
 122. სახელმწიფო კრედიტი
 123. სახელმწიფო კრედიტი არაფონდირებული
 124. სახელმწიფო კრედიტი მომგებიანი (უპროცენტო)
 125. სახელმწიფო კრედიტი სამთავრობათაშორისო
 126. სახელმწიფო მექანიზმი
 127. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
 128. სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში
 129. სახელმწიფო მოსამსახურე
 130. სახელმწიფო მოსამსახურის პარტიული საქმიანობის შეზღუდვა
 131. სახელმწიფო მოსამსახურის პენსიაში გასვლა
 132. სახელმწიფო მოსამსახურის სამეწარმეო საქმიანობაში მონაწილეობა
 133. სახელმწიფო მოსამსახურის სამეწარმეო საქმიანობის შეზღუდვა
 134. სახელმწიფო მოსამსახურის სამსახურებრივი შეუთავსებლობა
 135. სახელმწიფო მოსამსახურისადმი წაყენებული სპეციალური მოთხოვნები
 136. სახელმწიფო მოხელე
 137. სახელმწიფო ნაკრძალი
 138. სახელმწიფო ორგანო ან/და სახელმწიფო იურიდიული პირი
 139. სახელმწიფო რეგისტრაცია
 140. სახელმწიფო რწმუნებული
 141. სახელმწიფო საზღვარი
 142. სახელმწიფო საზღვრის დაცვა
 143. სახელმწიფო საიდუმლოება
 144. სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაშვება
 145. სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაშვებაზე უარის თქმა
 146. სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაშვების გასაცემად პირის შემოწმება
 147. სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაშვებული პირის ვალდებულებები
 148. სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვა
 149. სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის სისტემა
 150. სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის გამოქვეყნების შეზღუდვა
 151. სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის გაცნობის უფლება
 152. სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის მქონე
 153. სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ცნობის გაცემა
 154. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია
 155. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობები
 156. სახელმწიფო სამართალი
 157. სახელმწიფო სამეურნეო ტყის ფონდი
 158. სახელმწიფო სამსახურებრივ ზედამხედველობასთან დაკავშირებული შეზღუდვა
 159. სახელმწიფო სამსახური
 160. სახელმწიფო სანაშენე რეესტრი
 161. სახელმწიფო სანაშენე წიგნი
 162. სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობა
 163. სახელმწიფო სასწავლო გრანტი
 164. სახელმწიფო საწარმოო-საინვესტიციო პოლიტიკა
 165. სახელმწიფო სტანდარტი
 166. სახელმწიფო ტყე
 167. სახელმწიფო ტყის ფონდი
 168. სახელმწიფო უწყება
 169. სახელმწიფო ფიტოსანიტარიული ზედამხედველობა
 170. სახელმწიფო ფიტოსანიტარიული კონტროლი
 171. სახელმწიფო ღალატი
 172. სახელმწიფო შესყიდვა
 173. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
 174. სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების საშუალებები
 175. სახელმწიფო ხაზინა
 176. სახელმწიფო ხელისუფლება
 177. სახელმწიფო ჯილდოები
 178. სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობა
 179. სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირი
 180. სახელმწიფოს მეთაური
 181. სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი საერთაშორისო ტერორიზმი
 182. სახელმწიფოს საკომპენსაციო ნავთობი და გაზი
 183. სახელმწიფოცენტრიზმი
 184. სახელობითი კენჭისყრა
 185. სახელობო განათლება
 186. სახელობო საგანმანათლებლო საქმიანობა
 187. სახელოვნებო უმაღლესი განათლება
 188. სახიფათო პროდუქცია
 189. სახიფათო ტვირთი
 190. საჯარო გადაცემა
 191. საჯარო გაცნობა
 192. საჯარო დაწესებულება
 193. საჯარო ინფორმაცია
 194. საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოების ვადა
 195. საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოების შესახებ გადაწყვეტილება
 196. საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა
 197. საჯარო მონაცემთა ბაზა
 198. საჯარო მოსამსახურე
 199. საჯარო მოსამსახურის სახეები
 200. საჯარო მოხელეთა საკლასო ჩინი
 201. საჯარო მოხელის ატესტაცია
 202. საჯარო მოხელის სამსახურებრივი ურთიერთობის შეჩერება
 203. საჯარო პირი
 204. საჯარო რეგისტრი
 205. საჯარო რეესტრი
 206. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
 207. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
 208. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (სსიპ)
 209. საჯარო სამსახური
 210. საჯარო სამსახური
 211. საჯარო სამსახურის ბიურო
 212. საჯარო სამსახურის ენა
 213. საჯარო სამსახურის სახეები
 214. საჯარო სამსახურის ძირითადი პრინციპები
 215. საჯარო სამსახურში თანამდებობათა რანგირება
 216. საჯარო სამსახურში ყოფნის ზღვრული ასაკი
 217. საჯარო სამსახურში შესვლის შეზღუდვა
 218. საჯარო სამსახურში შრომის ანაზღაურება
 219. საჯარო საქმიანობა
 220. საჯარო სკოლა
 221. საჯარო შესრულება
 222. საჯარო ჩვენება
 223. საჰაერო გადამყვან-გადამზიდველი
 224. საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვა
 225. საჰაერო მოძრაობა
 226. საჰაერო მოძრაობის არე (რაიონი)
 227. საჰაერო სატრანსპორტო საშუალებები
 228. საჰაერო სივრცე
 229. საჰაერო სივრცის ზედამხედველი სახელმწიფო
 230. საჰაერო ტრასა
 231. საჰაერო ხაზი
 232. საჰაერო ხომალდი
 233. საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟი
 234. საჰაერო ხომალდის ეროვნულობა
 235. საჰაერო ხომალდის სახეობა
 236. სეანსი
 237. სეგმენტი
 238. სეგრეგაცია
 239. სეზონი
 240. სეიმი
 241. სეიფი
 242. სეკვესტრი
 243. სეკვესტრი (ნივთის იძულებითი მართვა)
 244. სეკრეტარიატი
 245. სეკრეტი 1
 246. სეკრეტი 2
 247. სეკულარიზაცია
 248. სელექციონერი
 249. სელექციონერის მიერ მიღებული თესლი (ორიგინალური თესლი)
 250. სელმანის თეორია სოციალური უნარ-ჩვევების განვითარების შესახებ
 251. სელფი
 252. სემანტიკა
 253. სემასიოლოგია
 254. სემინარი
 255. სემიოტიკა
 256. სენატი
 257. სენიორა
 258. სენიორ-ი
 259. სენსაცია
 260. სენტენცია
 261. სენტიმენტალური
 262. სენტ-ლაგეს მეთოდი
 263. სეპარატიზმი
 264. სერ
 265. სერვერი
 266. სერვისი
 267. სერვიტუტი
 268. სერია
 269. სერია
 270. სერიოზული
 271. სერჟანტი
 272. სერტიფიკატი
 273. სერტიფიკატი
 274. სერტიფიკატი (მოწმობა)
 275. სერტიფიკატი სადეპოზიტო
 276. სერტიფიკატი სადეპოზიტო ვადიანი
 277. სერტიფიკატი სადეპოზიტო მოთხოვნამდე
 278. სერტიფიკატის (სადეპოზიტო) რეალიზება
 279. სერტიფიკაცია
 280. სერტიფიკაცია სავალდებულო
 281. სერტიფიკაციის ორგანო
 282. სერტიფიცირება
 283. სერტიფიცირების წესი
 284. სესია
 285. სესხი
 286. სესხი
 287. სესხი
 288. სექონდ-ჰენდი
 289. სექსიზმი
 290. სექსუალობა
 291. სექსუალური ექსპლუატაცია
 292. სექსუალური მაძიებლობა
 293. სექსუალური ძალადობა
 294. სექტა
 295. სექტა ტოტალიტარული
 296. სექტორი
 297. სექცია
 298. სეცესია
 299. სვინგი
 300. სვიტჩი
 301. სვოპი
 302. სიგარეტი
 303. სიგნალი
 304. სივრცითი მოწყობა
 305. სივრცით-ტერიტორიული განვითარების რეგლამენტები
 306. სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვა
 307. სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის განმახორციელებლები
 308. სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ნორმები და წესები
 309. სივრცის ორგანიზება
 310. სივრცისეული კონკურენცია (პოლიტიკური)
 311. სიითი პროპორციული წარმომადგენლობა
 312. სიკდვილით დასჯა
 313. სიკვდილი
 314. სიკვდილი: დასჯა ოფიციალური ვერსიის მიხედვით
 315. სიკვდილი: კლასიფიკაცი სახეების მიხედვით
 316. სიკვდილი: კლასიფიკაცია მიზეზების მიხედვით
 317. სიკვდილიანობა (ბავშვთა, ადრეული ნეონატალური)
 318. სიკვდილით დასჯა
 319. სიკვდილით დასჯა შეიარაღებული კონფლიქტების დროს
 320. სიკვდილით დასჯა: გარანტიები
 321. სიკვდილით დასჯის გამოყენება იმ პირთა მიმართ, რომელთაც არ შესრულებიათ 18 წელი
 322. სიკვდილით უკანონო დასჯა
 323. სიკვდილის მუქარა
 324. სიკვდილის რაზმი
 325. სილაბუსი
 326. სილოგიზმი
 327. სილუეტი
 328. სიმბოლიზმი
 329. სიმბოლო
 330. სიმბოლური ინტერაქციონიზმი
 331. სიმეტრია
 332. სიმონია
 333. სიმპათია
 334. სიმპოზიუმი
 335. სიმპტომი
 336. სიმულაცია
 337. სიმძლავრე
 338. სინდიკალიზმი
 339. სინდიკატი
 340. სინდისის პატიმარი
 341. სინდრომი
 342. სინეკურა
 343. სინერგეტიკა
 344. სინერგიზმი, სინერგია
 345. სინთეზი
 346. სინკლიტი
 347. სინკრეტიზმი
 348. სინოდი
 349. სინონიმი
 350. სინოპსისი
 351. სინქრონიზაცია
 352. სინქროული
 353. სიონიზმი
 354. სისტემა
 355. სისტემა
 356. სისტემატური დისკრიმინაცია
 357. სისტემური ანალიზი
 358. სისტემური ვასკულიტები
 359. სისტემური ინტეგრაცია
 360. სისხლის პრინციპი მოქალაქეობის შეძენისა
 361. სისხლის სამართალი
 362. სისხლის სამართლის პროცესი
 363. სისხლის სამართლის პროცესი
 364. სისხლის სამართლის პროცესის მწარმოებელი ორგანო (თანამდებობის პირი)
 365. სისხლის სამართლის საეთაშორისო ტრიბუნალი ყოფილი იუგოსლავიის თაობაზე
 366. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო
 367. სისხლის სამართლის საპროცესო იძულების ღონისძიებები
 368. სისხლის სამართლის საქმე
 369. სისხლის სამართლის საქმის მწარმოებელი ორგანო
 370. სისხლის სამართლის სერთაშორისო ტრიბუნალები
 371. სისხლისსამართლებრივი დევნა
 372. სიტუაცია
 373. სიტყვის თავისუფლება
 374. სიურრეალიზმი
 375. სიფ
 376. სიღარიბე
 377. სიცოცხლის უფლება
 378. სიცოცხლის ფიზიკური ხარისხის ინდექსი
 379. სიძულვილით ჩადენილი დანაშაული
 380. სიძულვილის დამთესავი განცხადება
 381. სკალა
 382. სკალირება
 383. სკალის ტიპები
 384. სკანდალი
 385. სკანდირება
 386. სკანერი
 387. სკაუტიზმი
 388. სკეპტიციზმი
 389. სკეტჩი
 390. სკვერი
 391. სკოლის დირექცია
 392. სკოლის თვითშეფასების სისტემა
 393. სკოლის კათედრა
 394. სკოლის პედაგოგიური საბჭო
 395. სკოლის სამეურვეო საბჭო
 396. სკოლის სასწავლო გეგმა
 397. სკოლის შინაგანაწესი
 398. სკოპი(ა)
 399. სკოტჩი
 400. სლაიდი
 401. სლენგი
 402. სნობი
 403. სნობიზმი
 404. სოკრატული მეთოდი
 405. სოლიდარული
 406. სოლიდარული პასუხისმგებლობა (ვალდებულება)
 407. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
 408. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების გარდაქმნა
 409. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ლიკვიდაცია
 410. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორთა კრება
 411. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების რეგისტრაციის პირობები
 412. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საფირმო სახელწოდება
 413. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი
 414. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების წევრთა რაოდენობა
 415. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების წილის გასხვისება
 416. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ხელმძღვანელობა
 417. სოლიდური
 418. სომატონარკომანი
 419. სომატონარკომანი
 420. სომხეთის სამოციქულო ეკლესია
 421. სორტი
 422. სოფელი
 423. სოფიზმი
 424. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
 425. სოფლის სოციოლოგია
 426. სოციალ–დარვინიზმი
 427. სოციალ–დემოკრატია
 428. სოციალიზაცია
 429. სოციალიზმი
 430. სოციალურად დაუცველი
 431. სოციალური (კოოპერატიული და თანამშრომლობითი) სწავლება
 432. სოციალური აგრეგაცია
 433. სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგია
 434. სოციალური დაზღვევის გადასახადის გადამხდელი
 435. სოციალური დაზღვევის გადასახადის განაკვეთი
 436. სოციალური დაზღვევის გადასახადის დაბეგვრის ობიექტი
 437. სოციალური დაზღვევის გადასახადის საგადასახადო შეღავათი
 438. სოციალური დამოკიდებულება
 439. სოციალური დახმარება
 440. სოციალური დახმარების სისტემა
 441. სოციალური დიალოგი
 442. სოციალური დისტანცია
 443. სოციალური დიფერენციაცია
 444. სოციალური თეორია
 445. სოციალური იერარქია
 446. სოციალური იზოლაცია
 447. სოციალური ინჟინერი
 448. სოციალური ინჟინერია
 449. სოციალური ინსტიტუტები
 450. სოციალური ინსტიტუტი
 451. სოციალური ინტელექტი
 452. სოციალური ინფორმატიკა
 453. სოციალური კანონი
 454. სოციალური კატეგორია
 455. სოციალური კოგნიტოლოგია
 456. სოციალური კოგნიცია
 457. სოციალური კონსტრუქტივიზმი
 458. სოციალური კონტაქტი
 459. სოციალური კონტროლი
 460. სოციალური მობილობა
 461. სოციალური მობილურობა
 462. სოციალური მოლოდინი (ფსიქოლოგია)
 463. სოციალური მომსახურება
 464. სოციალური მომსახურების მიმწოდებელი
 465. სოციალური მოქმედება
 466. სოციალური მოქმედების თეორიები
 467. სოციალური მოქმედების ტიპები
 468. სოციალური მოძრაობა
 469. სოციალური მუშაკი
 470. სოციალური ნორმა
 471. სოციალური ობლები
 472. სოციალური ობლობა
 473. სოციალური ორგანიციზმი
 474. სოციალური პაკეტი
 475. სოციალური პარტნიორები
 476. სოციალური პოლიტიკა
 477. სოციალური პოლიტიკის ოქმი
 478. სოციალური პოლიტიკის შესახებ შეთანხმების ინკორპორირება (სოციალური პოლიტიკის ოქმის გაუქმება)
 479. სოციალური პროცესი
 480. სოციალური რეკლამა
 481. სოციალური როლი
 482. სოციალური სამართლიანობა
 483. სოციალური სახელმწიფო
 484. სოციალური სოლიდარობა
 485. სოციალური სტატუსი
 486. სოციალური სტერეოტიპი
 487. სოციალური სტრუქტურა
 488. სოციალური ტრანსფერტები
 489. სოციალური უნარ-ჩვევები
 490. სოციალური ურთიერთობა
 491. სოციალური ურთიერთქმედება
 492. სოციალური ფაქტი
 493. სოციალური ფსიქოთერაპია
 494. სოციალური ფსიქოლოგია
 495. სოციალური ფსიქოლოგია (ფსიქოლოგია)
 496. სოციალური ქარტია
 497. სოციალური ქმედება
 498. სოციალური ცვლილება
 499. სოციალური წესრიგი
 500. სოციალური წრე
 501. სოციალური ხასიათი
 502. სოციალური ჯგუფი
 503. სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებები
 504. სოციალურ-კოგნიტური თეორია (ბანდურა, მიშელი)
 505. სოციოგენეზი (ფსიქოლოგია)
 506. სოციოდრამა
 507. სოციოლოგია
 508. სოციომეტრია
 509. სოციომეტრია (ფსიქოლოგია)
 510. სოციუმი
 511. სპამი
 512. სპარტანელი
 513. სპარტანული
 514. სპეკულანტი
 515. სპეკულაცია
 516. სპექტრი
 517. სპეციალიზაცია
 518. სპეციალიზებული მაუწყებლობა
 519. სპეციალიზებული სერთაშორისო ორგანიზაცია
 520. სპეციალისტი
 521. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებები
 522. სპეციალური
 523. სპეციალური (ზონალური) შეთანხმება
 524. სპეციალური ბეჭედი
 525. სპეციალური კონვერტი
 526. სპეციალური კონტროლი
 527. სპეციალური კონტროლი
 528. სპეციალური ლიცენზია
 529. სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე პირი
 530. სპეციალური საფინანსო-საკრედიტო ინსტიტუტები
 531. სპეციალური ტრანსფერი
 532. სპეციალური შემოწმება
 533. სპეციალური წოდებები
 534. სპეციალური ხელშეკრულება
 535. სპეციფიკა
 536. სპეციფიკაცია
 537. სპეციფიკური
 538. სპეციფიკური ვალდებულება
 539. სპიკერი
 540. სპიკერი მოსამართლე
 541. სპირიტიზმი
 542. სპიჩი
 543. სპონსორი
 544. სპონსორის მოქმედების შეზღუდვა
 545. სპონსორობა
 546. სპონტანური
 547. სპორადული
 548. სპორტის სოციოლოგია
 549. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
 550. სპოტური ოპერაცია
 551. სპრედი
 552. სროლა განადგურების მიზნით
 553. სრული პროფესორი
 554. სრულმეტრაჟიანი ფილმი
 555. სრულყოფილი განცხადება
 556. სრულწლოვანი
 557. სსიპ “საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე”
 558. სტაბილიზაცია
 559. სტაბილურობა
 560. სტაბილურობისა და ეკონომიკური ზრდის პაქტი
 561. სტაგნაცია
 562. სტაგფლაცია
 563. სტადია
 564. სტანდარტების ინტერპრეტაცია
 565. სტანდარტი
 566. სტანდარტი საერთაშორისო
 567. სტანდარტი სავალდებულო
 568. სტანდარტიზაცია
 569. სტანდარტიზაციის ეროვნული ორგანო
 570. სტანდარტიზაციის ორგანო
 571. სტანდარტიზაციის პროგრამა
 572. სტანდარტიზაციის სფერო
 573. სტანდარტის პროექტი
 574. სტანდარტული გადახრა
 575. სტანდარტული კონტრაქტი
 576. სტანდარტული პირობები (ხელშეკრულების ~)
 577. სტანდარტული საქონელი
 578. სტაჟი
 579. სტაჟიორი
 580. სტარტი
 581. სტატისტიკა
 582. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
 583. სტატუსი
 584. სტატუს-კვო
 585. სტატუტი
 586. სტაციონარი
 587. სტაციონარული საფუტკრე
 588. სტელა
 589. სტენდი
 590. სტენოგრამა
 591. სტენოგრაფია
 592. სტერეოტიპი
 593. სტიგმა
 594. სტიკერი
 595. სტილი
 596. სტილისტი
 597. სტიმული
 598. სტიპენდია
 599. სტიქია
 600. სტოიციზმი
 601. სტორნო
 602. სტორტინგი
 603. სტოქასტური
 604. სტრატა
 605. სტრატეგი
 606. სტრატეგია
 607. სტრატეგიული კენჭისყრა
 608. სტრატეგიული კვლევები
 609. სტრატიფიკაცია
 610. სტრედლი
 611. სტრესი
 612. სტრუქტურა
 613. სტრუქტურალიზმი
 614. სტრუქტურაციის თეორია
 615. სტრუქტურული ანთროპოლოგია
 616. სტრუქტურული ლინგვისტიკა
 617. სტრუქტურული რეალიზმი
 618. სტრუქტურული ფონდები და ურთიერთგათანაბრების ფონდები
 619. სტრუქტურული ფუნქციონალიზმი
 620. სტრუქტურული ქვედანაყოფი
 621. სტუდენტი
 622. სუბ
 623. სუბვენცია
 624. სუბიექტები საერთაშოისო სამართლისა
 625. სუბიექტი
 626. სუბიექტი
 627. სუბიექტივიზმი
 628. სუბიექტური
 629. სუბკულტურა
 630. სუბლიცენზია
 631. სუბორდინაცია
 632. სუბპროდუქტები
 633. სუბროგაცია
 634. სუბსენსორული პროცესები
 635. სუბსიდია
 636. სუბსიდიარობა
 637. სუბსტანცია
 638. სუბსტიტუცია
 639. სუვერენი
 640. სუვერენიტეტი
 641. სუვერენული თანასწორობა სახელმწიფოთა
 642. სუვერენული სახელმწიფო
 643. სუიციდი
 644. სუიციდი
 645. სუიციდოლოგია
 646. სუნა
 647. სუნიზმი
 648. სუპერ-ეგო
 649. სუპერვაიზორი
 650. სუპერინტენდანტი
 651. სუპერმენი
 652. სუროგატი
 653. სუროგაცია
 654. სურსათი (ან სასურსათო პროდუქტი)
 655. სურსათის ან ცხოველის საკვების მწარმოებელი
 656. სურსათის ხარისხი
 657. სურსათისა და თამბაქოს მწარმოებელი
 658. სუფრაჟიზსტული მოძრაობა
 659. სფერო
 660. სქემა
 661. სქემატიზმი
 662. სქიზმა
 663. სქოლასტიკა
 664. სქოლიო
 665. სქრინინგი
 666. სცენარი
 667. სწავლების ბიჰევიორისტული მიდგომა (სკინერი)
 668. სწავლების მეთოდები
 669. სწავლების ხერხი
 670. სწავლებისადმი კონსტრუქტივისტული მიდგომა
 671. სწავლის მოტივაცია
 672. სწავლის სწავლა
 673. სწავლის ტიპები (სტილი)
 674. სხდომა
 675. სხდომის თავმჯდომარე
 676. სხდომის მდივანი
 677. სხეულებრივ-კინესთეტიკური ინტელექტის მქონე ადამიანები
 678. სხვა ადმინისტრაციული ორგანო
 679. სხვა უძრავი ქონება

____________________________