იურიდიული ენციკლოპედია (უ)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. უბედური შემთხვევა
 2. უბრალო უმრავლესობის საარჩენო სისტემა
 3. უგეგმო კვლევა
 4. უდავო არჩევნები
 5. უდავო ფაქტობრივი გარემოება
 6. უდავო წარმოება
 7. უდანაშაულობის პრეზუმფცია
 8. უდიდესი ნაშთის მეთოდი
 9. უვიზო შესვლა
 10. უზენაესი სასამართლო
 11. უზენაესი სასამართლო (საქართველოს ~)
 12. უზნაძის მიდგომები თამაშსა და სწავლაზე
 13. უზრუნველყოფა (სარჩელის ~)
 14. უზრუნველყოფილი კრედიტორი
 15. უზრუნველყოფის ღონისძიება
 16. უზურპაცია
 17. უზუფრუქტი
 18. უთანხმოებათა გადაწყვეტა
 19. უიმედო ვალი
 20. უიმედო ვალი
 21. უიმედო საგადასახადო დავალიანება
 22. უიმედო სესხი
 23. უკანონო დაკავება
 24. უკანონო იმიგრანტი
 25. უკანონო რადიომაუწყებლობა
 26. უკანონო შემოსავალი
 27. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია
 28. უკმარტვირთი
 29. უკუკავშირი (გამოხმაურება)
 30. უკუძალა (კანონის ~)
 31. ულტიმატუმი
 32. ულტიმო
 33. ულტრა
 34. უმაღლესი განათლება
 35. უმაღლესი პროფესიული განათლება
 36. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება
 37. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საქმიანობა
 38. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ფილიალი
 39. უმაღლესი საზღვაო განათლება
 40. უმაღლესი საშუალოს მეთოდი
 41. უმუშევრობა
 42. უმცირესობა
 43. უმცირესობათა უფლებები
 44. უმცროსი ექიმი
 45. უმცროსი ვეტერინარი სპეციალისტი (ვეტერინარი ტექნიკოსი – ვეტერინარი ფერშალი)
 46. უმცროსი ლეიტენანტი
 47. უმცროსი სერჟანტი
 48. უმწეო მდგომარეობა
 49. უნარი
 50. უნარ-ჩვევა
 51. უნაღდო ანგარიშსწორება
 52. უნაღდო ანგარიშსწორება აკრედიტივით
 53. უნაღდო ანგარიშსწორება საგადასახადო დავალებით
 54. უნაღდო ანგარიშსწორება საგადასახადო მოთხოვნით
 55. უნაღდო ანგარიშსწორება ჩეკებით
 56. უნია
 57. უნივერსალური
 58. უნივერსალური ოპერატორი
 59. უნივერსალური სისტემა
 60. უნივერსიტეტი
 61. უნიკუმი
 62. უნიპოლარიზმი
 63. უნისონი
 64. უნიტარიზმი
 65. უნიფიკაცია
 66. უოთერგეიტი
 67. უპგ ქულების ტიპები
 68. უპირატესი ხელშეწყობის პრინციპი
 69. უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი
 70. ურბანიზაცია
 71. ურბანიზაციის სოციოლოგია
 72. ურბანული ტერიტორია
 73. ურბანული ქსოვილი
 74. ურთიერთდამოკიდებულება
 75. ურთიერთდამოკიდებული პირები
 76. ურთიერთთავსებადობის კრიტერიუმები
 77. ურთიერთოპერაბელურობა
 78. ურთიერთშენაცვლებადი მომსახურების სახეები
 79. ურთიერთშენაცვლებადი საქონელი
 80. ურთიერთშენაცვლებადობა (სტანდარტებში)
 81. ურთიერთჩართვა
 82. ურთიერთჩართვის წერტილი
 83. ურჩი სახელმწიფო
 84. უსაფრთხო პროდუქცია
 85. უსაფრთხოება
 86. უსაფრთხოება, ბირთვული და რადიაციული
 87. უსაფრთხოების დეკლარაცია
 88. უსაფრთხოების დილემა
 89. უსაფრთხოების ზონა
 90. უსაფრთხოების თანამეგობრობა
 91. უსაფრთხოების კომპლექსი
 92. უსაფრთხოების რეჟიმი
 93. უსაფრთხოების სისტემა
 94. უსაფუძვლო გამდიდრება
 95. უსახლკარო პირი
 96. უტილიზაცია
 97. უტილიტარიზმი
 98. უტოპია
 99. უტოპიზმი
 100. უტოპიური სოციალიზმი
 101. უტრირება
 102. უფლება
 103. უფლება პიროვნული
 104. უფლება ფარდობითი
 105. უფლებამოსილება
 106. უფლებამოსილება დისკრეციული
 107. უფლებაუნარიანობა
 108. უფლებაუნარიანობა იურიდიული პირის
 109. უფლებაუნარიანობა ფიზიკური პირის
 110. უფლებები და თავისუფლებები
 111. უფლების ბოროტად გამოყენება (შიკანა)
 112. უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი
 113. უფლების მართვის ინფორმაცია
 114. უფლების მფლობელი
 115. უფლებრივად უნაკლო ნივთი
 116. უფლებრივი ზონირება
 117. უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის დღე
 118. უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს შობის დღე
 119. უფრო სუფთა წარმოება
 120. უფროსი ლეიტენანტი
 121. უფროსი სერჟანტი
 122. უქმე დღეები
 123. უღირსი მემკვიდრე
 124. უღირსი მემკვიდრე
 125. უცხო ქვეყნის სტანდარტი
 126. უცხოელები
 127. უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობა
 128. უცხოელი
 129. უცხოელი კრედიტორი
 130. უცხოელის ნათესავი
 131. უცხოური დახმარება
 132. უძრავი ქონება (უძრავი ნივთები)
 133. უძრავი ქონების (ობიექტის) ამ კანონის მოთხოვნებთან შეუსაბამო გამოყენება
 134. უძრავი ქონების (ობიექტის) გამოყენების ძირითადი ნებადართული სახეობა
 135. უძრავი ქონების გადაცემისთვის გადასახადი
 136. უძრავი ქონების გადაცემისთვის გადასახადის განაკვეთი
 137. უძრავი ქონების გადაცემისთვის გადასახადის დაბეგვრის ობიექტი
 138. უძრავი ქონების გადაცემისთვის საგადასახადო შეღავათი
 139. უძრავი ძეგლის გადაადგილება
 140. უძრავი ძეგლის გადაადგილებადი ფრაგმენტი
 141. უძრავი ძეგლის ტერიტორია
 142. უწყება (შეტყობინება)
 143. უწყებრივი სალიცენზიო რეესტრი
 144. უწყებრივი ქვემდებარეობა
 145. უწყვეტი განათლება
 146. უწყვეტი პრაქტიკული საექიმო საქმიანობა
 147. უწყვეტი პროფესიული განვითარება
 148. უწყვეტი პროფესიული განვითარების ქულა (შემდგომში – უპგ ქულა)
 149. უწყვეტი სამედიცინო განათლება
 150. უწყვეტი სამედიცინო განათლება
 151. უწყვეტი სამედიცინო განათლების კრედიტსაათების კატეგორიები
 152. უწყვეტი სამედიცინო განათლების კრედიტსაათი
 153. უხამსობა
 154. უხეში დარღვევა
 155. უხიფათო ელექტრონული გარიგება

______________________________________