იურიდიული ენციკლოპედია (ფ)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. ფაბიანობა
 2. ფაბრიკაცია
 3. ფაბულა
 4. ფავორიტი
 5. ფავორიტიზმი
 6. ფაზა
 7. ფაზენდა
 8. ფაილი
 9. ფაკულტატიური
 10. ფაკულტატიური გადაზღვევა
 11. ფაკულტეტი
 12. ფაკულტეტის საბჭო
 13. ფალსიფიკაცია
 14. ფალსიფიკაციის პრინციპი
 15. ფალსიფიცირებული სამკურნალო საშუალება
 16. ფამილარული
 17. ფანატიზმი
 18. ფანატიკოსი
 19. ფანტაზია
 20. ფარა
 21. ფარენჰაიტ-ის თერმომეტრი
 22. ფართობი
 23. ფართოფორმატიანი ციფრული სატელემაუწყებლო მომსახურება
 24. ფარმაკოლოგიური საშუალება
 25. ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკამდელი კვლევა
 26. ფარმაკოპეა
 27. ფარმაკოპეის სტანდარტი
 28. ფარმაცევტული დაწესებულება
 29. ფარმაცევტული პრეპარატი (წამლის ფორმა)
 30. ფარმაცევტული საქმიანობა
 31. ფარმაცევტული სუბსტანცია
 32. ფარსი
 33. ფარული კენჭისყრა (ხმის მიცემა)
 34. ფარული ხმის მიცემა
 35. ფასდათმობა სავაჭრო
 36. ფასდანამატი
 37. ფასების ინდექსი
 38. ფასების კოტირება
 39. ფასების სახელმწიფო რეგულირება
 40. ფასთა კოტირება
 41. ფასი
 42. ფასი დემპინგური
 43. ფასი ზღვრული
 44. ფასი თავისუფალი (საბაზრო)
 45. ფასი მიწოდების
 46. ფასი მოთხოვნის
 47. ფასი მონოპოლიურად მაღალი (დაბალი) ფასი
 48. ფასი მტკიცე
 49. ფასი მყიდველის
 50. ფასი მცოცავი (მცურავი)
 51. ფასი ნომინალური
 52. ფასი საბაზრო
 53. ფასი საბითუმო (გასაცემი) საქონლის (მომსახურების)
 54. ფასი საცალო საქონლის (მომსახურების)
 55. ფასი სახელმწიფო რეგულირებადი (ტარიფი)
 56. ფასი სახელმწიფო ფიქსირებული
 57. ფასი შეთანხმების
 58. ფასი წონასწორული
 59. ფასიანი ქაღალდების ბაზარი
 60. ფასიანი ქაღალდების ბაზარი მეორადი
 61. ფასიანი ქაღალდების ბაზარი პირველადი
 62. ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მონაწილე
 63. ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეგულირებადი მონაწილე
 64. ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შუამავალი
 65. ფასიანი ქაღალდების დეპოზიტარიუმი
 66. ფასიანი ქაღალდების ემისია (გამოშვება)
 67. ფასიანი ქაღალდების კლასი
 68. ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორი
 69. ფასიანი ქაღალდების რეესტრი
 70. ფასიანი ქაღალდების ყიდვა გადაცემის გარეშე
 71. ფასიანი ქაღალდების შეთავაზების ხელშეკრულება
 72. ფასიანი ქაღალდი
 73. ფასიანი ქაღალდი (ფასიანი ქაღალდები)
 74. ფასიანი ქაღალდი არამატერიალიზებული
 75. ფასიანი ქაღალდი მატერიალიზებული
 76. ფასიანი ქაღალდი პირადი
 77. ფასიანი ქაღალდი სასესხო
 78. ფასიანი ქაღალდი სახელმწიფო
 79. ფასიანი ქაღალდი საჯარო
 80. ფასიანი ქაღალდის ნომინალური მფლობელი
 81. ფასიანი ქაღალდის სახეები
 82. ფასილიტაცია
 83. ფასის (გარიგების) ვალუტა
 84. ფასნამატი სავაჭრო (სავაჭრო საშუამავლო)
 85. ფატალიზმი
 86. ფაქსიმილე
 87. ფაქტების დადგენის ჯგუფები
 88. ფაქტების შეკრება
 89. ფაქტი
 90. ფაქტი
 91. ფაქტობრივი გარემოება
 92. ფაქტობრივი მოსახლეობა
 93. ფაქტორინგი
 94. ფაქტორული ანალიზი
 95. ფაქტურა
 96. ფაშიზმი
 97. ფედერალიზმი
 98. ფედერაცია
 99. ფეთქებადი მასალების ამოღება
 100. ფეთქებადი მასალების ბრუნვა
 101. ფეთქებადი მასალების გადაზიდვა
 102. ფეთქებადი მასალების განადგურება
 103. ფეთქებადი მასალების დამზადება
 104. ფეთქებადი მასალების დანაკლისი
 105. ფეთქებადი მასალების შენახვა
 106. ფეთქებადი მასალების შეფუთვა
 107. ფელდიეგერი
 108. ფემინიზაცია
 109. ფემინიზმი
 110. ფემინისტური ეთნოგრაფია
 111. ფემინისტური ისტორიოგრაფია
 112. ფემინისტური სოციოლოგია
 113. ფემინურობა
 114. ფენომენალიზმი
 115. ფენომენი
 116. ფენომენოლოგიური სოციოლოგია
 117. ფეოდალიზმი
 118. ფეოდალური საზოგადოება
 119. ფეტიში
 120. ფეშენებელური
 121. ფიასკო
 122. ფიდუციარული ოპერაცია
 123. ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი
 124. ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი
 125. ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადის დაბეგვრის ობიექტი და განაკვეთი
 126. ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადის შეღავათი
 127. ფიზიკური ან/და იურიდიული პირი
 128. ფიზიკური დაცვა
 129. ფიზიკური პირი
 130. ფიზიკური პირი
 131. ფიზიკური სასჯელი
 132. ფიზიკური ძალადობა
 133. ფილ
 134. ფილანთროპია
 135. ფილატელია და ფილატელიზმი
 136. ფილია
 137. ფილიალი
 138. ფილიალი (წარმომადგენლობა)
 139. ფილიალი ბანკის
 140. ფილიაცია
 141. ფილმი
 142. ფილმის ან კინომატიანის საწყისი მასალები
 143. ფილმის გაქირავება
 144. ფილმის დემონსტრატორი
 145. ფილმის დისტრიბუტორი (გამქირავებელი)
 146. ფილმის პროდიუსერი
 147. ფილმის პროექტი
 148. ფილმის ტირაჟირება (გამრავლება)
 149. ფილმის ჩვენება
 150. ფილოლოგია
 151. ფილოსოფია
 152. ფინანსთა სამინისტრო
 153. ფინანსური ინსტიტუტები
 154. ფინანსური მომსახურება
 155. ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
 156. ფინანსური მონიტორინგის ჯგუფი
 157. ფინანსური პერსპექტივა 2000-06
 158. ფისკალი
 159. ფისკალური
 160. ფისკალური აგენტი
 161. ფისკალური პოლიტიკა
 162. ფისკალური წელი
 163. ფიტოსანიტარიულ კარანტინს დაქვემდებარებული პროდუქცია, მასალა და ობიექტი
 164. ფიტოსანიტარიული კარანტინი
 165. ფიტოსანიტარიული კარანტინის ობიექტი
 166. ფიტოსანიტარიული მდგომარეობა
 167. ფიტოსანიტარიული მონიტორინგი
 168. ფიტოსანიტარიული პროცედურები
 169. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი
 170. ფიტოსანიტარიული სერტიფიცირება
 171. ფიუჩერსი
 172. ფიუჩერსული გარიგება
 173. ფიუჩერსული ოპერაცია
 174. ფიუჩერსული ოპერაციები
 175. ფიქსაცია და ფიქსირება
 176. ფიქსირებული გადასახადი
 177. ფიქსირებული გადასახადი თამბაქოს ნაწარმის (თამბაქოს ნედლეულის გარდა) იმპორტზე
 178. ფიქსირებული გადასახადი მსუბუქი ავტომანქანების იმპორტზე
 179. ფიქსირებული გადასახადი პურ-ფუნთუშეულის წარმოებისათვის
 180. ფიქსირებული გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი და გადასახადის განაკვეთი
 181. ფიქსირებული გადასახადის გადახდის წესი პურ-ფუნთუშეულის წარმოებისათვის
 182. ფიქსირებული გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი
 183. ფიქსირებული გადასახადის განაკვეთი პურ-ფუნთუშეულის წარმოებისათვის
 184. ფიქცია
 185. ფიქცია (იურიდიული ~)
 186. ფიცი
 187. ფლაგმანი
 188. ფლეგმატიკოსი, ფლეგმატური
 189. ფლიბუსტიერი
 190. ფლობა და ყოფნა
 191. ფობია
 192. ფოკუს-ჯგუფი (ფოკუსირებული დისკუსია)
 193. ფოკუსჯგუფის მეთოდი
 194. ფოლიანტი
 195. ფოლიო
 196. ფონდი
 197. ფონდი საინვესტიციო
 198. ფონდი სპეციალური სახელმწიფო
 199. ფონოგრამა
 200. ფონოგრამის დამამზადებელი
 201. ფონური განაშენიანება
 202. ფორდიზმი და პოსტფორდიზმი
 203. ფორვარდული გარიგება
 204. ფორვარდული ოპერაცია
 205. ფორმალიზმი
 206. ფორმალური
 207. ფორმალური მოთხოვნების ექსპერტიზა
 208. ფორმალური პროფესიული განათლება
 209. ფორმატი
 210. ფორმაცია
 211. ფორმულირება
 212. ფორსმაჟორი
 213. ფორს-მაჟორი
 214. ფორტიფიკანტი
 215. ფორტიფიცირებული საკვები პროდუქტები
 216. ფორუმი
 217. ფორფეტირება
 218. ფრაივესი
 219. ფრანკფურტის სკოლა
 220. ფრატრია
 221. ფრაქცია
 222. ფრაქციონიზმი
 223. ფრახტი
 224. ფრენის გეგმა
 225. ფრენის დრო (ნაფრენი)
 226. ფრენის ვარგისობის სერტიფიკატი
 227. ფრენისათვის აკრძალული არე
 228. ფრენისათვის სახიფათო არე
 229. ფრენისათვის შეზღუდული არე
 230. ფრენშაიზინგი (ფრენშაიზი)
 231. ფრონტი
 232. ფროტაჟი
 233. ფრუსტრაცია
 234. ფსევდო
 235. ფსევდონიმი
 236. ფსიქიატრიის დარგის მუშაკი
 237. ფსიქიატრიული დაწესებულება
 238. ფსიქიატრიული დაწესებულების კლინიკური ხელმძღვანელი
 239. ფსიქიატრიული დახმარება
 240. ფსიქიკა
 241. ფსიქიკური აშლილობა
 242. ფსიქოანალიზი
 243. ფსიქოდრამა
 244. ფსიქოზი
 245. ფსიქოლოგიური ძალადობა
 246. ფსიქოსემანტიკა
 247. ფსიქოტროპული იარაღი
 248. ფსიქოტროპული ნივთიერება
 249. ფულადი პოლიტიკა
 250. ფული
 251. ფული ლითონის
 252. ფული ქაღალდის
 253. ფულის გათეთრება (უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია)
 254. ფულის მსყიდველობითი უნარი
 255. ფულის ნულიფიკაცია
 256. ფუნდამენტალიზმი
 257. ფუნდამენტი
 258. ფუნქცია
 259. ფუნქცია და დისფუნქცია
 260. ფუნქციონალიზმი
 261. ფუნქციონერი
 262. ფუნქციონირება
 263. ფუნქციური ანალიზის პოსტულატები
 264. ფუნქციური ეკვივალენტები
 265. ფუნქციური წინამძღვრები
 266. ფუტკრის ამანათნაყარი
 267. ფუტკრის ბუნებრივი ნაყარი
 268. ფუტკრის ოჯახი
 269. ფუტკრის პოპულაცია
 270. ფუტკრის პროდუქტების მწარმოებელი
 271. ფუტკრის პროდუქცია
 272. ფუტკრის სანაშენე პროდუქცია
 273. ფუტურიზმი

_______________________________