იურიდიული ენციკლოპედია (შ)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. შაბლონი
 2. შამანი
 3. შამანიზმი და შამანობა
 4. შანსი
 5. შანტაჟი
 6. შეგებებული სარჩელი
 7. შედეგების შეფასება
 8. შედეგზე ორიენტირებული სწავლება
 9. შეზღუდვის პროპორციულობა
 10. შეზღუდული ბირთვული ომი
 11. შეზღუდული კენჭისყრა
 12. შეზღუდული ნარკოტიკული საშუალება
 13. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
 14. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ლიკვიდაცია
 15. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორთა კრება
 16. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების რეგისტრაციის პირობები
 17. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების რეორგანიზაცია
 18. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო
 19. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საფირმო სახელწოდება
 20. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი
 21. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების წევრთა რაოდენობა
 22. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების წილის გასხვისება
 23. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ხელმძღვანელობა
 24. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეები
 25. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი
 26. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სოციალური დაცვა
 27. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სოციალური დაცვა
 28. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის წარმომადგენელი
 29. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირი
 30. შეზღუდულქმედუნარიანი
 31. შეთავაზება
 32. შეთავაზების განაცხადი
 33. შეთავსებადობა (სტანდარტებში)
 34. შეთანხმება სოციალური პოლიტიკის შესახებ
 35. შეიარაღების კონტროლი
 36. შეიარაღებული თავდასხმა
 37. შეიარაღებული კონფლიქტი
 38. შეკავების პოლიტიკა
 39. შეკვეთა
 40. შეკრება და მანიფესტაცია
 41. შემაჯამებელი გადაწყვეტილება
 42. შემდგომი მცხოვრები
 43. შემეცნების განვითარების საფეხურები
 44. შემეცნების სოციოლოგია
 45. შემთანხმებელი კომიტეტი
 46. შემთხვევის ანალიზი (შესწავლა)
 47. შემმუშავებელი
 48. შემოსავალი
 49. შემოსავალი ერთობლივი
 50. შემოტანილი პატენტი
 51. შემოქმედებითი აზროვნება
 52. შემოქმედებითი კავშირი
 53. შემოქმედებითი კავშირის ფილიალი (ადგილობრივი ორგანიზაცია)
 54. შემოქმედებითი ჯგუფი
 55. შემოქმედი მუშაკი
 56. შემოწმება
 57. შემსრულებელი
 58. შემსყიდველი ორგანიზაცია
 59. შემწყნარებლობა
 60. შენგენი (შეთანხმება და კონვენცია)
 61. შენობა-ნაგებობები
 62. შერეული საარჩევნო სისტემა
 63. შერჩევა
 64. შერჩევითი ერთობლიობა
 65. შერჩევის ტიპები
 66. შერწყმა
 67. შესაბამისი კანონი
 68. შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურა
 69. შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულება (შემდგომში – დაწესებულება)
 70. შესაბამისი სამსახური
 71. შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (სერტიფიკატი)
 72. შესაბამისობის ეროვნული ნიშანი
 73. შესაბამისობის ნიშანი
 74. შესაბამისობის სერტიფიკატი
 75. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო (სერტიფიკაციის ორგანო)
 76. შესაბამისობის შეფასება
 77. შესაგებელი
 78. შესავალი ნაწილი
 79. შესაძლებლობის შეზღუდვის მიზეზი
 80. შესრულების ანალიზი
 81. შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტები
 82. შესყიდვის ობიექტი
 83. შესწორება
 84. შესწორების ოქმი
 85. შეტყობინება
 86. შეურაცხაობა
 87. შეუწყნარებლობა
 88. შეფასება
 89. შეფასების გამჭვირვალობა
 90. შეფასების მეთოდები (ხერხები)
 91. შეფასების მიზანთან შესაბამისობა (ვალიდურობა)
 92. შეფასების მრავალკომპონენტიანობა
 93. შეფასების მრავალმხრივობა
 94. შეფასების ობიექტურობა
 95. შეფასების სანდოობა
 96. შეფასების სისტემა
 97. შეფასების ცხრილი (რუბრიკა)
 98. შეფასების ძირითადი პრინციპები
 99. შეფუთვა
 100. შეღავათიანი პერიოდი
 101. შეცვლა
 102. შეწირულობა
 103. შეწყალება
 104. შეწყვეტა (საქმის წარმოების ~)
 105. შვებულება
 106. შველა
 107. შვილად აყვანა
 108. შვილობილად აყვანა
 109. შვილობილად აყვანა (მინდობით აღზრდა)
 110. შვილობილი
 111. შვილობილი საწარმო
 112. შვილობილი საწარმო (შვილობილი ორგანიზაცია)
 113. შვილობილის აღმზრდელები
 114. შვილობილის მოვლა და აღზრდა
 115. შთაგონება
 116. შთაგონებადობა
 117. შიდა ანალოგია
 118. შიდა გადასახლება
 119. შიდა ტრანზიტი
 120. შიდა ტურიზმი
 121. შიდა შეიარაღებული კონფლიქტი
 122. შიდა წყლები
 123. შიზოფრენია
 124. შიიზმი
 125. შიმშილი და საკვების უკმარობა
 126. შინ შრომა
 127. შინაგან საქმეთა სამინისტრო
 128. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
 129. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური დანიშნულების რაზმის თანამშრომელი
 130. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური წოდებები
 131. შინამეურნეობა
 132. შინაპატიმრობა
 133. შინასამეურნეო საქმიანობა
 134. შობადობა
 135. შოვინიზმი
 136. შოუ
 137. შოუბიზნესი
 138. შოუმენი
 139. შპიონაჟი
 140. შრომა
 141. შრომითი ბანაკები
 142. შრომითი, საყოფაცხოვრებო  და საზოგადოებრივი საქმიანობისათვის სპეციალურად შექმნილი პირობები
 143. შრომის ანაზღაურება
 144. შრომის დანაწილება
 145. შრომის დაცვა
 146. შრომის კანონთა კოდექსი
 147. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია
 148. შრომის საზოგადოებრივი განაწილება
 149. შრომის სამართალი
 150. შრომის სამართლიანი პირობები
 151. შრომის სოციოლოგია
 152. შრომის სტიმულირება
 153. შრომის უფლება
 154. შრომის შინაგანაწესი
 155. შრომის წიგნაკი
 156. შრომის ხელშეკრულება
 157. შრომის ხელშეკრულება (კონტრაქტი)
 158. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
 159. შრომისა და ანაზღაურების გენდერული დიფერენციაცია
 160. შრომისუუნარო
 161. შტამპი
 162. შტატგარეშე მოსამსახურე
 163. შტატი
 164. შტორმი
 165. შტურმი
 166. შუალედური არჩევნები
 167. შუალობითი ამსრულებელი
 168. შუამავალი
 169. შუამავლობა
 170. შუამდგომლობა
 171. შუმანის გეგმა

____________________________