იურიდიული ენციკლოპედია (ბ)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. ბავშვებისადმი სასტიკი მოპყრობა
 2. ბავშვთა ექსპლოატაცია
 3. ბავშვთა საკვები ფორმულა №1
 4. ბავშვთა საკვები ფორმულა №2
 5. ბავშვთა უფლებათა კონვენცია
 6. ბავშვთა უფლებები
 7. ბავშვთა შრომა
 8. ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტები
 9. ბავშვის საკვები
 10. ბაზა
 11. ბაზარზე განთავსება
 12. ბაზარი
 13. ბაზარი გამყიდველის
 14. ბაზარი ობლიგაციის
 15. ბაზარი სადაზღვევო
 16. ბაზარი სავალუტო
 17. ბაზარი სავალუტო ორმაგი
 18. ბაზარი ფასიანი ქაღალდების
 19. ბაზარი ფულის
 20. ბაზისი
 21. ბაზისი და ზედნაშენი
 22. ბაზისური პიროვნება
 23. ბაზისური სახელმწიფო ობლიგაცია
 24. ბაზრის ზედამხედველობა და კონტროლი
 25. ბაზრის ორგანიზებისათვის ერთიანი, ფიქსირებული, კომბინირებული გადასახადი
 26. ბაზრის ორგანიზებისათვის ერთიანი, ფიქსირებული, კომბინირებული გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი
 27. ბაზრობა
 28. ბათილი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
 29. ბათილი ბიულეტენი
 30. ბათოფობია
 31. ბაიტი
 32. ბაკალავრი
 33. ბაკალავრიატი
 34. ბაკქანალია
 35. ბალანსი
 36. ბალანსი აქტიური
 37. ბალანსი პასიური
 38. ბალანსი სავაჭრო
 39. ბალასტი
 40. ბალისტიკა
 41. ბალკანიზაცია
 42. ბალკერი
 43. ბალოტირება
 44. ბანალური
 45. ბანდეროლი
 46. ბანერი
 47. ბანკეტი
 48. ბანკთან დაკავშირებული პირები
 49. ბანკთან დაკავშირებული პირები
 50. ბანკი
 51. ბანკი
 52. ბანკი გარანტი
 53. ბანკი ემიტენტი
 54. ბანკი ეროვნული (ცენტრალური)
 55. ბანკი ინოვაციური
 56. ბანკი იპოთეკური (საიპოთეკო)
 57. ბანკი კომერციული
 58. ბანკი მსოფლიო
 59. ბანკი საინვესტიციო
 60. ბანკირი
 61. ბანკის დირექტორატის წევრობასთან შეუთავსებლობა
 62. ბანკის ფილიალი
 63. ბანკის ფილიალი
 64. ბანკნოტი (საბანკო ბილეთი)
 65. ბანკომატი
 66. ბანკროლი
 67. ბანკროტი
 68. ბაპტისტები
 69. ბაპტისტერიუმი
 70. ბაჟი
 71. ბაჟი (სახელმწიფო ~)
 72. ბაჟი სახელმწიფო
 73. ბაჟის განაკვეთები
 74. ბარათი (ევრობარათი)
 75. ბარათი (მასთერბარათი)
 76. ბარათი “ოქროსი”
 77. ბარათი “პლატინის”
 78. ბარათი ავიაკომპანიის
 79. ბარათი კომპანიის
 80. ბარათი მაღაზიის
 81. ბარათი პლასტიკური
 82. ბარათი საბანკო
 83. ბარათი საგადასახადო (სადებეტო)
 84. ბარათი საკრედიტო
 85. ბარათი სასტუმროს
 86. ბარბარიზმი
 87. ბარგი
 88. ბარელი
 89. ბარი …, ბარო
 90. ბარიერი
 91. ბარილი
 92. ბარკასი
 93. ბაროკო
 94. ბარომეტრი
 95. ბარჟა
 96. ბარტერი
 97. ბასტიონი
 98. ბატონი/ქალბატონი წარმომადგენელი საგარეო ურთიერთობებში
 99. ბატონობა და მორჩილება
 100. ბე
 101. ბენეფიციარი
 102. ბენეფიციარი მესაკუთრე
 103. ბენილუქსი
 104. ბერბოუტ-ჩარტერი
 105. ბი
 106. ბიბლია
 107. ბიბლიო
 108. ბიდი
 109. ბიზნეს-გეგმა
 110. ბიზნესი
 111. ბიზნესი – ბიზნესისათვის
 112. ბიზნესი – მომხმარებლისათვის
 113. ბიზნესინგი
 114. ბიკამერალიზმი
 115. ბილბორდი
 116. ბილეთი
 117. ბილი
 118. ბილინგის ინფორმაცია
 119. ბინა მრავალბინიან სახლში
 120. ბინადრობის მოწმობა
 121. ბინადრობის უფლება
 122. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა
 123. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონება
 124. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონების განვითარება
 125. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაცია
 126. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონების მოვლა–პატრონობა
 127. ბინარული ოპოზიციები
 128. ბინის საერთო ფართობი
 129. ბიოგეოგრაფიული ერთეულები
 130. ბიოგრაფია
 131. ბიოგრაფიული მეთოდი
 132. ბიოდეგრადირებადი მასალა
 133. ბიოზი
 134. ბიოლოგიზმი
 135. ბიოლოგიური ინფორმატიკა
 136. ბიოლოგიური მეთოდები
 137. ბიოლოგიური მეურნეობა
 138. ბიოლოგიური მრავალფეროვნება
 139. ბიოლოგიური უსაფრთხოება
 140. ბიომი
 141. ბიომრავალფეროვნება
 142. ბიომრავალფეროვნების კონვენცია
 143. ბიონიკა
 144. ბიოპროდუქცია
 145. ბიოსფერო
 146. ბიოწარმოება
 147. ბიოწარმოების სერტიფიცირება
 148. ბიპატრიდი
 149. ბიპატრიზმი
 150. ბიპოლარულობა
 151. ბირთვული ავარია
 152. ბირთვული და რადიაციული საქმიანობა
 153. ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოება
 154. ბირთვული ზამთარი
 155. ბირთვული იარაღი
 156. ბირთვული ობიექტი
 157. ბირთვული ქოლგა
 158. ბირთვული შეკავება
 159. ბირჟა
 160. ბირჟა სავალუტო
 161. ბირჟა სასაქონლო
 162. ბირჟა საფონდო
 163. ბირჟა უნივერსალური
 164. ბირჟა ფიუჩერსული
 165. ბირჟა შრომის
 166. ბირჟის (სასაქონლო) დაფუძნება
 167. ბირჟის ლიკვიდაცია
 168. ბირჟის საბჭო (კომიტეტი)
 169. ბირჟის საერთო კრება
 170. ბირჟის საწესდებო კაპიტალი
 171. ბირჟის შუამავალი
 172. ბირჟის წევრი (ბირჟის პარტნიორი, აქციონერი)
 173. ბის
 174. ბისექსუალიზმი
 175. ბიტი
 176. ბიულეტენი
 177. ბიურო
 178. ბიუროკრატია
 179. ბიუჯეტი
 180. ბიუჯეტი (სახელმწიფო ~)
 181. ბიუჯეტი სახელმწიფო
 182. ბიუჯეტი ცენტრალური
 183. ბიუჯეტის გადასახდელები
 184. ბიუჯეტის დეფიციტი
 185. ბიუჯეტის პრეფიციტი
 186. ბიუჯეტის სეკვესტრი
 187. ბიუჯეტის შემოსავლები
 188. ბიუჯეტის შემოსულობები
 189. ბიუჯეტის ხარჯები
 190. ბიცობი
 191. ბიცობი ნიადაგი
 192. ბიჰევიორიზმი
 193. ბლანკი
 194. ბლეფი
 195. ბლიც
 196. ბლიცკრიგი
 197. ბლოკადა
 198. ბლოკი
 199. ბლოკირება
 200. ბლოკნოტი
 201. ბლოკური კენჭისყრა
 202. ბოიკოტი
 203. ბოიკოტი
 204. ბოლო მომხმარებელი
 205. ბოლშევიზმი
 206. ბომონდი
 207. ბონაპარტიზმი
 208. ბონი
 209. ბონიტეტი
 210. ბონიტირება
 211. ბონიფიკაცია
 212. ბონუსი
 213. ბონუსი
 214. ბონუს-მალუსის სისტემა
 215. ბორდერო
 216. ბრავო
 217. ბრაკონიერი
 218. ბრალდება
 219. ბრალდების მხარე
 220. ბრალდებული
 221. ბრალმდებელი კერძო
 222. ბრალმდებელი სახელმწიფო
 223. ბრანდმაუერი
 224. ბრაუზერი
 225. ბრაჰმანიზმი (ბრამანიზმი)
 226. ბრბო
 227. ბრეგმა
 228. ბრენდი
 229. ბრეტონ-ვუდსი
 230. ბრიგადა
 231. ბრიფინგი
 232. ბროკერი
 233. ბროკერი საბაჟო
 234. ბროშურა
 235. ბრუნერის თეორია
 236. ბრუტო
 237. ბრძანება
 238. ბრძანება
 239. ბრძანება (მოსამართლის ~)
 240. ბრძანება სასამართლო (მოსამართლის ბრძანება)
 241. ბრძანებულება
 242. ბრძანებულება საქართველოს პრეზიდენტის
 243. ბუდაპეშტის სამიტი
 244. ბუდიზმი
 245. ბუკმეკერი
 246. ბულა
 247. ბუმი
 248. ბუნდესრატი
 249. ბუნდესტაგი
 250. ბუნებითი სამართალი
 251. ბუნებითი სამართლის სკოლა
 252. ბუნების ძეგლი
 253. ბუნებრივი გარემო
 254. ბუნებრივი და სოციალური ნორმები
 255. ბუნებრივი კვება
 256. ბუნებრივი რადიაციული ფონი
 257. ბუნებრივი რესურსები
 258. ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობა
 259. ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სახელმწიფო მართვა
 260. ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის გადასახადის გადახდის წესი
 261. ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის გადასახადის ოდენობა
 262. ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
 263. ბუნებრივი სამკურნალო (საკურორტო) რესურსები
 264. ბუნტი
 265. ბურგომისტრი
 266. ბურჟუაზია
 267. ბუტაფორია
 268. ბუფერი
 269. ბუფერული სახელმწიფო
 270. ბუქსირი (ბუქსირმზიდი)
 271. ბუღალტერია
 272. ბუღალტრული ანგარიში
 273. ბუღალტრული აღრიცხვა
 274. ბუღალტრული აღრიცხვის დროებითი სტანდარტები
 275. ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (შემდგომში – ბასს)
 276. ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების კომისია
 277. ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების სახელმწიფო რეგულირება
 278. ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების თვითრეგულირება
 279. ბუღალტრული ბალანსი
 280. ბუშელი

______________________________________________