იურიდიული ენციკლოპედია (წ)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. წამალი (სამკურნალწამლო საშუალება, მედიკამენტი)
 2. წამება
 3. წამება: ტიპები
 4. წამლის კლინიკური კვლევა (გამოცდა, გამოკვლევა)
 5. წამლის მომზადება
 6. წამლის წარმოება
 7. წამქეზებელი
 8. წარმდგენი (მარწმუნებელი)
 9. წარმოდგენილი
 10. წარმოება
 11. წარმოება, ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერების
 12. წარმოებაში მიღება
 13. წარმოების კომპლექსური ავტომატიზაცია
 14. წარმოების ნარჩენები
 15. წარმოების ფაქტორები
 16. წარმოების, გადამუშავებისა და დისტრიბუციის ეტაპები
 17. წარმომადგენელთა საბჭო (სენატი)
 18. წარმომადგენელი
 19. წარმომადგენლობა
 20. წარმომადგენლობითი დემოკრატია
 21. წარმომადგენლობითი სერვერი
 22. წარმომადგენლობითი ხარჯები
 23. წარმომადგენლობითი ხარჯი
 24. წარმოშობის სახელმწიფო
 25. წელი (გარდა კალენდარული წლისა)
 26. წელი (გარდა კალენდარული წლისა)
 27. წერა-კითხვის უცოდინრიობა
 28. წერილობითი მტკიცებულება
 29. წერილობითი ფორმა
 30. წესდება
 31. წესების შეუსაბამო მიწის ნაკვეთი
 32. წიაღი
 33. წიაღით სარგებლობასთან დაუკავშირებელი ნავთობისა და გაზის ოპერაციები
 34. წითელი ნუსხა საქართველოს
 35. წითელი წიგნი საქართველოს
 36. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი
 37. წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის ეროვნული საზოგადოებები
 38. წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის ფედერაცია
 39. წილი საწესდებო კაპიტალში
 40. წილისყრა
 41. წილობრივი ფასიანი ქაღალდი
 42. წინააღმდეგობა
 43. წინარე ხელშეკრულება
 44. წინასაარჩევნო აგიტაცია
 45. წინასაარჩევნო კამპანია
 46. წინასაარჩევნო რეკლამა
 47. წინასაბაზისო თესლი (სუპერ-ელიტა)
 48. წინასწარ დასაბუთებული თანხმობა
 49. წინასწარ დასაბუთებული თანხმობის პროცედურა
 50. წინასწარ შეგონება (ფსიქოლოგია)
 51. წინასწარი გამოძიება
 52. წინასწარი დაკავება
 53. წინასწარი პატიმრობა
 54. წინასწარი პროსპექტი
 55. წირვა
 56. წლიური ანგარიში
 57. წლიური დოზური ზღვარი
 58. წლიური საბიუჯეტო კანონი
 59. წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე
 60. წმინდა აქტივები
 61. წმინდა აქტივები
 62. წმინდა ინკასო
 63. წმინდა შიდა პროდუქტი
 64. წოდება
 65. წოდებრივი რანჟირება (დახარისხება)
 66. წონა ბრუტო
 67. წონა დატვირთვის
 68. წონა ნეტო
 69. წყალდიდობა
 70. წყალსატევის სანაპიროს საინჟინრო დაცვის ზონა
 71. წყაროები საერთაშორისო სამართლისა

____________________________________

საკანონმდებო ტერმინები წყლის შესახებ

 1. გარემოსდაცვითი ნებართვა
 2. გეოლოგიური მინაკუთვნი
 3. კონტინენტური შელფის რესურსები
 4. მდგრადი განვითარება
 5. მდგრადი განვითარების პრინციპები
 6. მიწისქვეშა წყლები
 7. სასარგებლო წიაღისეული წყალი
 8. საქართველოს განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონა
 9. საქართველოს კონტინენტური შელფი – წყალქვეშა წიაღი
 10. საქართველოს ტერიტორიული წყლები
 11. საქართველოს შიგა წყლები
 12. საქმიანობა
 13. საქმიანობის სუბიექტი
 14. ტრანსსასაზღვრო წყლის ობიექტი
 15. წიაღისეული წყალი
 16. წყალაღება
 17. წყალმოსარგებლე
 18. წყალჩაშვება
 19. წყლის  საბადო
 20. წყლის სამთო მინაკუთვნი
 21. წყლის სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზა