იურიდიული ენციკლოპედია (ხ)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. ხაზობრივი ნაგებობა
 2. ხალასჯიშიანი მოშენება
 3. ხალასჯიშიანი ცხოველი
 4. ხალხთა თანასწორუფლრბიანობისა და თვითგამორკვევის უფლება
 5. ხალხთა უფლებები
 6. ხანდაზმულობა
 7. ხარვეზი
 8. ხარისხი
 9. ხარისხიანი თესლი (სარგავი მასალა)
 10. ხარისხის სერტიფიკატი
 11. ხარისხის უზრუნველყოფა
 12. ხარჯები
 13. ხარჯები (საპროცესო ~)
 14. ხარჯვითი ნაწილის კლასიფიკაცია
 15. ხარჯი
 16. ხასიათი
 17. ხელახალი არჩევნები
 18. ხელბარგი
 19. ხელისუფლების დანაწილება
 20. ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი
 21. ხელმძღვანელი ორგანო
 22. ხელოვნების მუზეუმი
 23. ხელოვნების სოციოლოგია
 24. ხელოვნური გონება
 25. ხელოვნური ინტელექტი
 26. ხელფასი
 27. ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლები
 28. ხელშეკრულება
 29. ხელშეკრულება (გარიგება)
 30. ხელშეკრულება გადაზიდვა-გადაყვანის
 31. ხელშეკრულება გაცვლის
 32. ხელშეკრულება დავალების
 33. ხელშეკრულება დაზღვევის
 34. ხელშეკრულება თავდებობის
 35. ხელშეკრულება თხოვების
 36. ხელშეკრულება იჯარის
 37. ხელშეკრულება კოლექტიური
 38. ხელშეკრულება კონტოკორენტის
 39. ხელშეკრულება კონცე სიის
 40. ხელშეკრულება ლიზინგის
 41. ხელშეკრულება მიბარების
 42. ხელშეკრულება ნარდობის
 43. ხელშეკრულება ნასყიდობის
 44. ხელშეკრულება საბანკო კრედიტის
 45. ხელშეკრულება საბანკო მომსახურების
 46. ხელშეკრულება საერთაშორისო
 47. ხელშეკრულება საინვესტიციო
 48. ხელშეკრულება საკუთრების მინდობის
 49. ხელშეკრულება სამისდღეშიო რჩენის
 50. ხელშეკრულება სატრანსპორტო ექსპედიციის
 51. ხელშეკრულება სესხის
 52. ხელშეკრულება ტურისტული მომსახურების
 53. ხელშეკრულება ფასიანი ქაღალდების შეთავაზების
 54. ხელშეკრულება ფორვარდული
 55. ხელშეკრულება ფრენშაიზინგის
 56. ხელშეკრულება ქირავნობის
 57. ხელშეკრულება ქორწინების
 58. ხელშეკრულება შუამავლობის
 59. ხელშეკრულება ჩარტერის
 60. ხელშეკრულება ჩუქების
 61. ხელშეკრულებათა სიმარტივე
 62. ხელშეკრულების დადება
 63. ხელშეკრულების პირობები
 64. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები
 65. ხელშეკრულების ფორმა
 66. ხელშემკვრელი სახელმწიფო
 67. ხელშეუვალი უფლებები
 68. ხელშეუხებლობის უფლება
 69. ხელწერილი
 70. ხე-ტყის დამზადება
 71. ხიდი
 72. ხის მეორეხარისხოვანი მასალები
 73. ხის უკანონო ჭრა
 74. ხმა
 75. ხმის უფლების ჩამორთმევა
 76. ხომალდი
 77. ხოცვა-ჟლეტა
 78. ხულიგანი
 79. ხულიგნობა
 80. ხუნტა
 81. ხურალი

___________________________