იურიდიული ენციკლოპედია (ჰ)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. ჰააგის 1954 წლის კონვენცია შეიარაღებული კონფლიქტის დროს კულტურული ფასეულობების დაცვის შესახებ
 2. ჰააგის სამართალი
 3. ჰააგის სამშვიდობო კონფერენციები
 4. ჰაბეას კორპუსი
 5. ჰაერსანაოსნო ინფორმაცია
 6. ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის კრებული
 7. ჰაზავათი
 8. ჰაკერი
 9. ჰარმონიული ლანდშაფტი
 10. ჰარტლენდი
 11. ჰაუპტვახტი
 12. ჰეგემონია
 13. ჰეგემონიზმი
 14. ჰეგემონური სტაბილურობა
 15. ჰედლაინი
 16. ჰელიო
 17. ჰერალდიკა
 18. ჰერის კვოტა
 19. ჰერმენევტიკა
 20. ჰეტეროსექსუალობა
 21. ჰექტარი
 22. ჰექტო
 23. ჰეჯი
 24. ჰეჯი დინამიკური
 25. ჰეჯი ზედა (ქვედა)
 26. ჰეჯირება
 27. ჰიგიენური დასკვნა
 28. ჰიგიენური ნორმები
 29. ჰიგიენური შეფასება
 30. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ზედა ბიეფი
 31. ჰიმნი
 32. ჰიპერ
 33. ჰიპერგარემო
 34. ჰიპერინფლაცია
 35. ჰიპერმითითება
 36. ჰიპერმითითება, ჰიპერკავშირი
 37. ჰიპერტექსტი
 38. ჰიპერტექსტის თეზაუროს
 39. ჰიპერტექსტის მონიშვნის ენა HTML
 40. ჰიპერტექსტის მონიშვნის ენა WML
 41. ჰიპერტექსტის მონიშვნის ენა XML
 42. ჰიპო
 43. ჰიპოთეზა
 44. ჰისტოგრამა
 45. ჰოლდინგი
 46. ჰოლდინგი სახელმწიფო
 47. ჰოლდინგი წმინდა
 48. ჰოლიზმი
 49. ჰოლოკოსტი
 50. ჰომოსექსუალიზმი
 51. ჰომოფობია
 52. ჰონორარი
 53. ჰორიზონტალური კარიერა
 54. ჰორიზონტალური მობილურობა
 55. ჰოსტი
 56. ჰუმანიზმი
 57. ჰუმანიტარული დახმარება
 58. ჰუმანიტარული ინტერვენცია
 59. ჰუმანიტარული ინტერვენცია კოსოვოში
 60. ჰუმანიტარული სამართალი
 61. ჰუმანური ფემინიზმი
 62. ჰუმუსი

________________________________________