იურიდიული ენციკლოპედია (გ)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. გაგება
 2. გაგრძელება (ვადის ~)
 3. გადაადგილების თავისუფლება
 4. გადაზიდვის უკანასკნელი პუნქტი
 5. გადაზღვევა
 6. გადაზღვევის ხელშეკრულება
 7. გადათვლა
 8. გადამეტტვირთი
 9. გადამზიდავი
 10. გადამზიდველი
 11. გადამზღვეველი
 12. გადამუშავება
 13. გადამუშავების პროდუქტი
 14. გადამყვანი კომპანიები
 15. გადაპირება
 16. გადასატანი საარჩევნო ყუთი
 17. გადასატანი საარჩევნო ყუთის საშუალებით ხმის მიცემა
 18. გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები
 19. გადასახადების ადმინისტრირება
 20. გადასახადი
 21. გადასახადი ადგილობრივი
 22. გადასახადი არაპირდაპირი/ირიბი
 23. გადასახადი ბირჟის
 24. გადასახადი გაყიდვის მოცულობაზე
 25. გადასახადი მიწის
 26. გადასახადი მოგების
 27. გადასახადი ნატურალური
 28. გადასახადი პირადი
 29. გადასახადი პირდაპირი
 30. გადასახადი პროგრესული
 31. გადასახადი პროპორციული
 32. გადასახადი რეგრესიული
 33. გადასახადი საერთო-სახელმწიფოებრივი
 34. გადასახადი საშემოსავლო
 35. გადასახადი სოციალური დაზღვევის
 36. გადასახადი სპეციალური
 37. გადასახადი ქონების
 38. გადასახადი ჩუქების
 39. გადასახადის ამოღება განრიგის მიხედვით (შედულარული ფორმით)
 40. გადასახადის ამოღება გლობალური ფორმით
 41. გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი
 42. გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი
 43. გადასახადის მიმდინარე გადასახდელები
 44. გადასახადის ობიექტი
 45. გადასახადის სუბიექტი
 46. გადასახლება
 47. გადატრიალება
 48. გადაუდებელი აუცილებლობა
 49. გადაულახავი ძალა (ფორსმაჟორი)
 50. გადაუმუშავებელი სასურსათო პროდუქტი
 51. გადაუმუშავებელი საქონელი
 52. გადაყვანა-გადაზიდვის დოკუმენტები
 53. გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობები
 54. გადაცდომა (ადმინისტრაციული ~)
 55. გადაცდომა (ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა)
 56. გადაცემა
 57. გადაცემა (საერთაშორისო სამართლებრივი დახმარების მიზნებისათვის)
 58. გადაწყვეტილება
 59. გადაწყვეტილება და ჩარჩო გადაწყვეტილება
 60. გადაწყვეტილების განმარტება
 61. გადახდისუნარიანობა
 62. გადახდისუუნარო ბანკი
 63. გადახდისუუნარო პირი
 64. გადახდისუუნარობა
 65. გადმოღვრის ეფექტი
 66. გაერთიანება
 67. გაერთიანების აქტების იერარქია (ნორმების იერარქია)
 68. გაერთიანების სამართალი
 69. გაერთიანების სამართლებრივი ინსტრუმენტები
 70. გაერთიანების სამართლის ინკორპორაცია (გადატანა შიდა სამართალში)
 71. გაერთიანებისა და სამთავრობაშთორისო მეთოდები
 72. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის საარჩევნო დახმარების განყოფილება
 73. გაერთინების სამართლის განხორციელების მონიტორინგი
 74. გაერო
 75. გაეროს 1985 წლის დეკლარაცია
 76. გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისია
 77. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი
 78. გაეროს ადამიანის უფლებათა ხელშეწყობისა და დაცვის ქვეკომისია
 79. გაეროს ამოცანები
 80. გაეროს განვითარების პროგრამა
 81. გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარი
 82. გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის სამსახური
 83. გაეროს მიზნები და პრინციპები
 84. გაეროს ორგანოები ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში
 85. გაეროს პროგრამები
 86. გაეროს რეზოლუცია № 1325
 87. გაეროს საერთაშორისო სასამართლო
 88. გაეროს სამდივნო
 89. გაეროს სამეურვეო საბჭო
 90. გაეროს სპეციალიზებული დაწესებულებები
 91. გაეროს სპეციალური მომხსნებელი ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხზე
 92. გაეროს უშიშროების საბჭო
 93. გაეროს წესდება
 94. გავლენის სფეროები
 95. გაზეთი
 96. გაზის დამამუშავებელი ქარხანა
 97. გაზის დამუშავება
 98. გაზის იარაღი
 99. გაზომვის ერთეული
 100. გაზომვის ერთეულის ეტალონი
 101. გაზომვის მეთოდი
 102. გაზომვის საშუალება
 103. გაზომვის საშუალების ბაზარზე გატანა
 104. გაზომვის საშუალების მიკვლევადობა
 105. გაზომვის საშუალების ტიპი
 106. გაზომვის სკალები
 107. გაზპროდუქტები
 108. გათვითცნობიერებული ინვესტორი
 109. გაკვეთილი
 110. გაკვეთილის აქტივობა
 111. გაკვეთილის გეგმა (სცენარი)
 112. გაკვეთილის სასწავლო მიზანი
 113. გაკოტრების საქმის წარმოება
 114. გალონი
 115. გამალებული შეიარაღება
 116. გამართლება
 117. გამართლებული
 118. გამარტივებული წარმოება
 119. გამასწორებელი სამუშაო
 120. გამგებელი
 121. გამგეობა
 122. გამია
 123. გამოთანაბრებითი ტრანსფერი
 124. გამოთვლითი რესურსების გაცვლა
 125. გამოკითხვა
 126. გამომძიებელი
 127. გამოსავლიანობის ნორმა
 128. გამოსაკვლევი პირი
 129. გამოსაცდელი ვადა
 130. გამოუყენებელი საარჩევნო ბიულეტენი
 131. გამოქვეყნება
 132. გამოქვეყნება ნორმატიული აქტის
 133. გამოყენება
 134. გამოყენებითი პროგრამა
 135. გამოყენებითი პროგრამების სერვისის პროვაიდერი
 136. გამოყენებითი პროგრამული ინტერფეისი
 137. გამოყენებითი სოციოლოგია
 138. გამოყოფილი მიწა
 139. გამოყოფილი ხაზი
 140. გამოცდების ეროვნული ცენტრი
 141. გამოცემა
 142. გამოცხადება (მხარის ~)
 143. გამოძალვა
 144. გამოძიების ადგილი
 145. გამოძიების მოსამართლე
 146. გამოძიების ორგანოები
 147. გამოწვევა
 148. გამოხატვის თავისუფლება
 149. გამოხატვის საგანი
 150. გამსაღებელი
 151. გამსაღებელი
 152. გამფრახტავი
 153. გამყიდველი
 154. გამჭვირვალეობა
 155. განათლება, პროფესიული გადამზადება და ახალგაზრდული საქმეები
 156. განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი
 157. განათლების დიპლომი
 158. განათლების უფლება
 159. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
 160. განაკვეთი ნულოვანი
 161. განაღდება
 162. განაშენიანების რეგულირების გეგმა
 163. განაშენიანების რეგულირების ხაზები (წითელი ხაზები)
 164. განაშენიანების სავალდებულო ხაზები (ლურჯი ხაზები)
 165. განაშენიანების სივრცით-გეგმარებითი წყობა
 166. განაშენიანებული მიწის ნაკვეთის გამოყენების სახეობა
 167. განაჩენი
 168. განაცხადი
 169. განახლება
 170. განახლება (წარმოების ~)
 171. განახლებადი რესურსები
 172. განგაშის სტადია
 173. განვითარება
 174. განვითარებადი ქვეყნები
 175. განვითარების უფლება
 176. განვითარებული ქვეყნები
 177. განზე გადგომა
 178. განზოგადება
 179. განზოგადებული სხვა
 180. განზრახვა
 181. განზრახულობის ხელშეკრულება
 182. განიარაღება
 183. განკარგვა
 184. განკარგულება
 185. განკარგულება გადასაცემი
 186. განმავითარებელი შეფასება
 187. განმათავისუფლებელი ომი
 188. განმანათლებლობა
 189. განმარტოებითი პატიმრობა
 190. განმეორებითი კენჭისყრა
 191. განმსაზღვრელი შეფასება
 192. განმცხადებელი
 193. განმცხადებელი ქვეყნები
 194. განსაიდუმლოება
 195. განსაიდუმლოება
 196. განსაკუთრებით საშიში ინფექციები
 197. განსაკუთრებული ამოცანები
 198. განსაკუთრებული კონტინგენტი
 199. განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები
 200. განსაკუთრებული საკუთრება
 201. განსაკუთრებული საკუთრების მფლობელი
 202. განსაკუთრებული სამშენებლო რეგულირების ზონა
 203. განსაკუთრებული უფლების მქონე პირი
 204. განსაკუთრებული შემთხვევა
 205. განსასჯელი
 206. განსაცდელის სტადია
 207. განსახლება
 208. განსხვავებული აზრი
 209. განსხვავებული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მოძველებული ტერმინი – ინვალიდები) გენდერული დიფერე
 210. განსხვავებულობა
 211. განსჯადობა
 212. განტევების ვაცი
 213. განუზრახველი შედეგები
 214. განუყოფელი უფლებები
 215. განუყოფელი ქონება (ფონდი)
 216. განუხილველად დატოვება
 217. განყოფილება
 218. განჩინება
 219. განჩინება კერძო
 220. განცხადება
 221. განცხადებული ზარალი
 222. განცხადებული საწესდებო კაპიტალი
 223. განძი
 224. გარანტი
 225. გარანტიების კლასიფიკაცია
 226. გარდაცვალება
 227. გარდაცვალების მომენტი
 228. გარდნერის თეორია მრავალმხრივი ინტელექტის შესახებ
 229. გარემო
 230. გარემოს დაბინძურების ინტეგრირებული კონტროლის სისტემა
 231. გარემოს დაცვა
 232. გარემოს დაცვა
 233. გარემოს დაცვის ნორმები
 234. გარემოს დაცვის სამენეჯმენტო სისტემა
 235. გარემოს დაცვის სახელმწიფო ინსპექტორი
 236. გარემოს დაცვის სახელმწიფო კონტროლი
 237. გარემოს დაცვის სფერო
 238. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ადგილობრივი ორგანო
 239. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს რეგიონალური ორგანო
 240. გარემოსათვის ზიანის მიყენება
 241. გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დაცვის კონტროლი
 242. გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების ხელშეწყობა
 243. გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის შესრულების მონიტორინგი
 244. გარემოსდაცვითი ნებართვა
 245. გარემოსდაცვითი შემოწმება
 246. გარიგება
 247. გარიგება „ოფსეტი”
 248. გარიგება „სვოპი”
 249. გარიგება გირაოთი
 250. გარიგება დეპორტული
 251. გარიგება პირობითი
 252. გარიგება პრემიით
 253. გარიგება რეალური საქონლით
 254. გარიგება საბირჟო
 255. გარიგება საეჭვო
 256. გარიგება საკრედიტო
 257. გარიგება ფასების შემდგომი ფიქსაციით
 258. გარიგება ფიუჩერსული
 259. გარიგება ფორვარდული
 260. გარიგების ერთეული
 261. გასავრცელებლად დაშვება
 262. გასაიდუმლოება
 263. გასამრჯელო
 264. გასაღები
 265. გასაღები პირადი
 266. გასაჩივრების პროცედურა
 267. გასახლება
 268. გასესხება
 269. გასხვისება
 270. გასხვისება. ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერების რეალიზაცია
 271. გასხვისების ზოლი
 272. გაუპატიურება
 273. გაურკვევლობის სტადია
 274. გაუსნებოვნება
 275. გაუქმება
 276. გაუჩინარება – უგზო – უკვლოდ დაკარგვა
 277. გაუძევებლობა
 278. გაფართოება
 279. გაფიცვა
 280. გაფუჭებული ბიულეტენი
 281. გაქირავება
 282. გაღრმავებული თანამშრომლობა
 283. გაყიდვა
 284. გაშვება
 285. გაშიფვრა
 286. გაცემა
 287. გაცემა. ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერების გაცემა
 288. გაცნობიერებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი
 289. გაძევება
 290. გაძევება მასობრივი
 291. გაწევრიანების კრიტერიუმები (კოპენჰაგენის კრიტერიუმები)
 292. გაწევრიანების მოლაპარაკებები
 293. გეგმა
 294. გეგმარებითი დავალება
 295. გეგმარებითი რეგიონი
 296. გეიტი
 297. გემაინშაფტი/გეზელშაფტი
 298. გემი
 299. გემის დაფრახტვის ხელშეკრულება
 300. გემის დროშის სახელმწიფო
 301. გემის იპოტეკა
 302. გენდერი
 303. გენდერლექტი
 304. გენდერ-მეინსტრიმინგი
 305. გენდერული
 306. გენდერული ადაპტაცია
 307. გენდერული ასიმეტრია
 308. გენდერული ექსპერტიზა
 309. გენდერული იდეოლოგია
 310. გენდერული იდეტნობა
 311. გენდერული ინდიკატორები
 312. გენდერული ისტორია
 313. გენდერული კვლევა
 314. გენდერული კვლევები
 315. გენდერული კვოტა
 316. გენდერული კონფლიქტი
 317. გენდერული ლინგვისტიკა
 318. გენდერული მგრძნობელობა
 319. გენდერული სისტემა
 320. გენდერული სტატისტიკა
 321. გენდერული სტერეოტიპები
 322. გენდერული სტრესი
 323. გენდერული უთანასწორობა
 324. გენდერული ფაქტორის შემცველი ჰუმანური განვითარების ინდექსი
 325. გენდერული ფსიქოლოგია
 326. გენდერული ძალადობა
 327. გენდრული ეკონომიკა
 328. გენდრული ცენზურა
 329. გენეალოგია
 330. გენეზი (სი)
 331. გენერალ-ლეიტენანტი
 332. გენერალ-მაიორი
 333. გენერალური ერთობლიობა
 334. გენერალური ლიცენზია
 335. გენერალური მინდობილობა
 336. გენერალური სავაჭრო მინდობილობა (პროკურა)
 337. გენერალური შეთანხმება
 338. გენერიკული მედიკამენტი
 339. გენეტიკური ნათესავი
 340. გენომი
 341. გენოციდი
 342. გენური ინჟინერია
 343. გეოგრაფიული მიმდინარეობა სოციოლოგიაში
 344. გეოგრაფიული ობიექტები
 345. გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა დადგენა
 346. გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა ნორმალიზება
 347. გეოეკონომიკა
 348. გეოლოგიური მინაკუთვნი
 349. გეოლოგიური საქმიანობა
 350. გეოლოგიური საქმიანობის ლიცენზია
 351. გეოლოგიური საქმიანობის სალიცენზიო პირობები
 352. გეოპოლიტიკა
 353. გერბი
 354. გერბი (სახელმწიფო)
 355. გერონტოკრატია
 356. გერონტოსოციოლოგია
 357. გეტო
 358. გეშტალტი
 359. გვარდია
 360. გვარი
 361. გვარი, ტომი, ფრატრია
 362. გვაროვნული საზოგადოება
 363. გვერდი
 364. გზამკვლევი
 365. გიგა
 366. გიგანტომანია
 367. გიდი
 368. გიმნაზია
 369. გიორგობის დღე
 370. გირავნობა
 371. გირავნობის სიგელი
 372. გირაო
 373. გლეხური/ფერმერული/კუსტარული წარმოება
 374. გლობალიზაცია
 375. გლობალიზაცია
 376. გლობალიზმი
 377. გლობალური კონტრაქტი
 378. გლობალური პრობლემები
 379. გლობალური საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა
 380. გლობალური ქსელები
 381. გლოსარიუმი
 382. გნოსეოლოგია
 383. გოლმანის თეორია ემოციური ინტელექტის შესახებ
 384. გონებრივი იერიში
 385. გონიერი ბარათი
 386. გოტიკა, გოტიკური სტილი
 387. გრამა
 388. გრანტი
 389. გრანტის გამცემი
 390. გრანტის მიმღები
 391. გრაფიკი
 392. გრაფიკული აქცენტები
 393. გრაფო
 394. გრიფი
 395. გროტესკი
 396. გუბერნატორი
 397. გუდვილი
 398. გულმოდგინეობის ჯგუფები
 399. გურიის რეგიონის საინფორმაციო პორტალი
 400. გუშაგი

________________________________________________