იურიდიული ენციკლოპედია (დ)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. დ’ჰონდტის მეთოდი
 2. დაავადებული პირი, ნარკომანიით
 3. დაბა
 4. დაბალი ინტენსივობის კონფლიქტი
 5. დაბალი მჟავიანობის დაკონსერვებული სასურსათო პროდუქტი
 6. დაბალი პოლიტიკა
 7. დაბეგვრა
 8. დაბეგვრა რეგრესიული
 9. დაბეგვრის ერთეული
 10. დაბინძურება
 11. დაგეგმვისა და დროული შეტყობინების დანაყოფი
 12. დაგზავნის სიები
 13. დაგირავება
 14. დაგროვებადი დაზღვევა
 15. დაგროვილი პროცენტი
 16. დადგენილება
 17. დავალება
 18. დავალიანებების გადავადება
 19. დავალიანებების გაყინვა
 20. დავის განხილვის ალტერნატიული მეთოდები
 21. დავის საგანი
 22. დავის საგნის ღირებულება
 23. დაზარალებული
 24. დაზვერვა
 25. დაზვერვის სამსახური
 26. დაზღვევა
 27. დაზღვევა ავტომოტოტრანსპორტის მფლობელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის
 28. დაზღვევა გარდაცვალებისგან უვადო
 29. დაზღვევა გარკვეულ ასაკამდე გარდაცვალებისგან
 30. დაზღვევა გარკვეულ ასაკამდე მიღწევის
 31. დაზღვევა ნებაყოფლობითი
 32. დაზღვევა პასუხისმგებლობის
 33. დაზღვევა პირადი
 34. დაზღვევა სავალდებულო
 35. დაზღვევა სიცოცხლის
 36. დაზღვევა ქონების
 37. დაზღვევის დეკლარაცია
 38. დაზღვევის ობიექტი
 39. დაზღვევის სახეები და ფორმები
 40. დაზღვევის წესები
 41. დაზღვევის ხელშეკრულება
 42. დაზღვეული
 43. დათვალიერების აქტი
 44. დაინტერესებული მხარე
 45. დაინტერესებული პირი
 46. დაიჯესტი
 47. დაკავება
 48. დაკავშირებული პირი
 49. დაკალიბრების ლაბორატორია
 50. დაკანონებული გაზომვის საშუალება
 51. დაკვირვება
 52. დაკვირვების ზონა
 53. დაკვირვების ჩანაწერები
 54. დაკითხვა
 55. დაკითხვისა და ჩვენებების ფსიქოლოგია (ფსიქოლოგია)
 56. დამაკვალიანებელი შეკითხვები
 57. დამამზადებელი
 58. დამატებითი ინდივიდუალური მუშაობა
 59. დამატებითი რეისი
 60. დამატებითი საკვები
 61. დამატებითი საფასური
 62. დამატებითი ღირებულება
 63. დამატებული ღირებულების გადასახადი
 64. დამატებული ღირებულების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი
 65. დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელი
 66. დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელის რეგისტრაცია
 67. დამატებული ღირებულების გადასახადის განაკვეთი
 68. დამზღვევი
 69. დამზღვევის განცხადება
 70. დამკვეთი
 71. დამკვეთი
 72. დამკვეთის ნედლეულით (მასალით) საქონლის წარმოება
 73. დამკვირვებელი
 74. დამლაშებული ნიადაგი
 75. დამნაშავე
 76. დამნაშავეთა გადაცემა
 77. დამნაშავეობა
 78. დამოკიდებულება
 79. დამოკიდებული ცვლადი
 80. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა
 81. დამოუკიდებელი ბროკერი
 82. დამოუკიდებელი დიპლომირებული ბუღალტრების ამერიკის ინსტიტუტი
 83. დამოუკიდებელი კანდიდატი
 84. დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანო
 85. დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანო
 86. დამოუკიდებელი მოვაჭრე
 87. დამოუკიდებელი პროგრამა
 88. დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობა
 89. დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობა
 90. დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის სუბიექტი
 91. დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის სუბიექტი
 92. დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის სუბიექტის პროფესიული დამოუკიდებლობა
 93. დამოუკიდებელი სასამართლო ხელისუფლების უფლება
 94. დამოუკიდებლობა
 95. დამრიგებლობა
 96. დამსაქმებელი (სამუშაოს მიმცემი, დამქირავებელი)
 97. დამსწრე
 98. დამსწრე
 99. დამტკიცებული პროსპექტი
 100. დამფრახტავი
 101. დამფუძნებელი
 102. დამცავი ზონა
 103. დამცველი
 104. დამხმარე
 105. დამხმარე (ბუფერული) ზონა
 106. დამხმარე დონე
 107. დამხმარე მასალები და საგნები
 108. დამხმარე მოსამსახურე
 109. დამხმარე ტექნიკური პერსონალი
 110. დანაზოგი
 111. დანაკლისი
 112. დანაშაულთა ერთობლიობა
 113. დანაშაული
 114. დანაშაული ადამიანურობის წინააღმდეგ
 115. დანაშაული განგრძობადი
 116. დანაშაული განზრახი
 117. დანაშაული გაუფრთხილებლობით
 118. დანაშაული დენადი
 119. დანაშაული კაცობრიობის წინაშე
 120. დანაშაულის მომზადება
 121. დანაშაულის რეციდივი
 122. დანაშაულის სოციოლოგია
 123. დანაშაულში თანამონაწილეობა
 124. დანაშაულში თანამონაწილეობა
 125. დანახარჯი
 126. დანახარჯი ზღვრული
 127. დანახარჯი მუდმივი
 128. დანახარჯი ცვლადი
 129. დანიშნულების სახელმწიფო
 130. დაპატიმრება
 131. დაპატიმრება
 132. დარბევა
 133. დარგი
 134. დარგობრივი (სატარიფო) შეთანხმება
 135. დარგობრივი პროფესიული კავშირი
 136. დარეგისტრირებული კანდიდატი
 137. დარვინიზმი
 138. დარღვევა
 139. დასაბეგრი ქონების ადგილსამყოფელი
 140. დასაბუთება
 141. დასავლეთ ევროპული კავშირი
 142. დასავლეთ ევროპული კავშირის ასოცირებული პარტნიორები
 143. დასავლეთ ევროპული კავშირის ასოცირებული წევრები
 144. დასავლეთ ევროპული კავშირის დამკვირვებლები
 145. დასაიდუმლოება
 146. დასაქმება
 147. დასაქმების კომიტეტი
 148. დასაქმების კოორდინირებული სტრატეგია
 149. დასაშვებობა ● ●
 150. დასაშვებობა საჩივრის, განაცხადის
 151. დასაცავი პირი
 152. დასახელებული საგამოცდო ლაბორატორია
 153. დასახლება
 154. დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესები
 155. დასვენების დრო
 156. დაუზუსტებელი მოთხოვნა
 157. დაუსაბუთებელი ქონება
 158. დაუსწრებელი გადაწყვეტილება
 159. დაუსწრებლად გასამართლება
 160. დაუსჯელობა
 161. დაუფასოებელი ფარმაცევტული პროდუქცია
 162. დაუძლეველი ძალა
 163. დაფარვითი ინვენტარიზაცია
 164. დაფარული ქონება (შემოსავალი)
 165. დაფასოებული სასურსათო პროდუქტი
 166. დაფასოებული საქონელი
 167. დაფინანსება
 168. დაფრახტვა
 169. დაქვემდებარება
 170. დაქირავებით მუშაობა
 171. დაქირავებული პირები (მეომრები)
 172. დაქტილო
 173. დაშვება
 174. დაშვების ან/და ურთიერთჩართვის მიმწოდებელი
 175. დაშვების ან/და ურთიერთჩართვის მსურველი
 176. დაშვების ტარიფი
 177. დაშინება
 178. დაშოშმინება
 179. დაჩქარებული მომსახურება
 180. დაჩქარებული წარმოება
 181. დაცვითი ნარგაობა
 182. დაცვის მხარე
 183. დაცული ლანდშაფტი
 184. დაცული პირები
 185. დაცული ტერიტორია
 186. დაცული ტერიტორიების საერთაშორისო ქსელი
 187. დაცული ტერიტორიების სისტემა
 188. დაცულობა
 189. დაწესებულება
 190. დაწესებულება სახაზინო (საბიუჯეტო)
 191. დაწესებულება საჯარო
 192. დაწყებითი საზღვაო განათლება
 193. დაჭაობება
 194. დახასიათება
 195. დახედვა
 196. დახლი ან არასტაციონარული სავაჭრო ადგილი
 197. დახლი ან არასტაციონარული სავაჭრო ადგილი
 198. დახურული სია
 199. დე
 200. დე იურე
 201. დე ფაქტო
 202. დე ფაქტო – დე იურე
 203. დებატები
 204. დებატი
 205. დებიტი
 206. დებიტორების ანგარიში
 207. დებიტორი
 208. დებიტორული დავალიანება
 209. დებიუტი
 210. დებულება
 211. დებულება უფლებათა შეწყვეტაზე
 212. დეგრადაცია
 213. დეგრადირებული ნიადაგი
 214. დედა ფუტკარი
 215. დედობილ-მამობილი
 216. დედუქცია
 217. დევალვაცია
 218. დევიაცია
 219. დევიაციური ქცევა
 220. დევიზი
 221. დევნა
 222. დევნილთა ანკეტირება
 223. დევნილთა კომპაქტურად განსახლების ობიექტი
 224. დევნილთა რეგისტრაცია
 225. დევნილი
 226. დევნილის დროებითი საცხოვრებელი ადგილი (დევნილის რეგისტრაციის ადგილი)
 227. დევნილის მოწმობა
 228. დევნილის მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი
 229. დევნილის სტატუსის მაძიებელი
 230. დეზ
 231. დეზადაპტაცია
 232. დეზავუირება
 233. დეზერტირი
 234. დეზერტირობა
 235. დეზინფექცია, დეზინსექცია და დერატიზაცია
 236. დეზინფორმაცია
 237. დეზინფორმაცია
 238. დეზორგანიზაცია
 239. დეიდეოლოგიზაცია
 240. დეიზმი
 241. დეკა
 242. დეკადა
 243. დეკანი
 244. დეკლარანტი
 245. დეკლარაცია
 246. დეკლარაცია (ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა)
 247. დეკლარაცია აქციზის ყოველთვიური
 248. დეკლარაცია თანამდებობის პირის
 249. დეკლარაცია თანამდებობის პირის საფინანსო
 250. დეკლარაცია თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის
 251. დეკლარაცია საბაჟო
 252. დეკლარაცია სატვირთო-საბაჟო
 253. დეკლარაცია საფოსტო გზავნილების
 254. დეკლარაცია საშემოსავლო
 255. დეკლარაცია საჯარო მოსამსახურეთა შემოსავლებისა და ქონებრივი მდგომარეობის
 256. დეკლარაცია ფიზიკური პირის (საბაჟო მიზნებისთვის)
 257. დეკლარაციის (თანამდებობის პირის) სპეციალური (საიდუმლო) გრაფა
 258. დეკლარირება
 259. დეკოლონიზაცია
 260. დეკორტი
 261. დეკრეტი
 262. დეკრეტი
 263. დეკრეტი საქართველოს პრეზიდენტის
 264. დეკრეტირებული კონტინგენტი
 265. დეკრიმინალიზაცია
 266. დეკუვერი
 267. დელეგატი
 268. დელეგაცია
 269. დელეგირება
 270. დელეგირება
 271. დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების ზედამხედველობა
 272. დელიმიტაცია
 273. დელინკვენტობა
 274. დელისტინგი
 275. დელიქტი
 276. დელიქტური ვალდებულება
 277. დელკრედერე
 278. დემაგოგია
 279. დემარკაცია
 280. დემარში
 281. დემატერიალიზებული ფასიანი ქაღალდი
 282. დემილიტარიზაცია
 283. დე-მინიმის იმპორტი
 284. დემოგრაფია
 285. დემოკრატია
 286. დემოკრატია პირდაპირი
 287. დემოკრატია წარმომადგენლობითი
 288. დემოკრატიისა და არჩევნების ხელშეწყობის საერთაშორისო ინსტიტუტი (IDEA)
 289. დემოკრატიული დეფიციტი
 290. დემოკრატიული მშვიდობა
 291. დემოკრატიული უფლებები
 292. დემონსტრაცია
 293. დემონსტრაციების თავისუფლება
 294. დემოციდი – Democide
 295. დემპინგი
 296. დენომინაცია
 297. დენონსაცია
 298. დეონტოლოგია
 299. დეპარტამენტი
 300. დეპეშა
 301. დეპოზიტარი
 302. დეპოზიტარიუმი
 303. დეპოზიტი
 304. დეპოზიტი ვადიანი
 305. დეპოზიტი მოთხოვნამდე
 306. დეპოზიტი საშემნახველო
 307. დეპოზიტორი
 308. დეპოზიტორიუმი
 309. დეპონენტი
 310. დეპონირება
 311. დეპონირებული თანხა
 312. დეპორტაცია
 313. დეპორტი
 314. დეპუტატი
 315. დეროგაცია
 316. დესანტი
 317. დესპოტი
 318. დესპოტიზმი
 319. დესტაბილიზაცია
 320. დესტრუქცია
 321. დეტალი
 322. დეტერმინატი
 323. დეტერმინიზმი
 324. დეტექტივი
 325. დეფექტი
 326. დეფილირება
 327. დეფინიცია
 328. დეფისი
 329. დეფიციტი
 330. დეფლაცია
 331. დეფოლტი
 332. დეფორმაცია
 333. დეცი
 334. დი
 335. დიაგრამა
 336. დიაკონი
 337. დიალექტი
 338. დიალექტიკა
 339. დიალოგი
 340. დიალოგი (პოლიტიკური)
 341. დიასპორა
 342. დიგიტალური განხეთქილება
 343. დიდაქტიზმი
 344. დიდაქტიკური მეთოდი
 345. დიდი (წითელი) პარასკევი
 346. დიდი სახელმწიფოები
 347. დიდი სტრატეგია
 348. დიდი შაბათი
 349. დიდი შვიდეული
 350. დივერსია
 351. დივერსიფიკაცია
 352. დივიდენდების რეინვესტიცია
 353. დივიდენდი
 354. დივიდენდის გადახდის წყარო
 355. დივიდენდის დაბეგვრა
 356. დივიდენდური აღრიცხვა
 357. დივიზიონი
 358. დიზაინი
 359. დიზაჟიო
 360. დითირამბი
 361. დილემა
 362. დილერი
 363. დილეტანტი
 364. დინამიკა
 365. დინამო
 366. დინამომანქანა
 367. დინასტია
 368. დიოფიზიტობა
 369. დიპლომატი
 370. დიპლომატია
 371. დიპლომატიური დაცვა
 372. დიპლომატიური თანამდებობის პირთან გათანაბრებული პირი
 373. დიპლომატიური თანამდებობის პირი
 374. დიპლომატიური კორპუსი
 375. დიპლომატიური ნოტა
 376. დიპლომატიური რანგები
 377. დიპლომატიური რანგი
 378. დიპლომატიური სამსახური
 379. დიპლომატიური წარმომადგენლობა
 380. დიპლომატიური წარმომადგენლობა
 381. დიპლომი
 382. დიპლომირებული მედიკოსი (ვეტერინარი)
 383. დიპლომირებული სპეციალისტი
 384. დიპლომის დანართი
 385. დიპლომისშემდგომი განათლება (პროფესიული მზადება)
 386. დირექტივა
 387. დირექტორატი (დირექტორთა საბჭო)
 388. დირექტორი
 389. დირექტორია
 390. დირექცია
 391. დის – და (ხმოვნის წინ) დიზ-
 392. დისერტანტი
 393. დისერტაცია
 394. დისიდენტი
 395. დისკეტა
 396. დისკვალიფიკაცია
 397. დისკი
 398. დისკომფორტი
 399. დისკონტი
 400. დისკონტის პროცენტი
 401. დისკონტური ფასიანი ქაღალდი
 402. დისკრედიტაცია
 403. დისკრეტული
 404. დისკრეცია
 405. დისკრეციული უფლებამოსილება
 406. დისკრიმინაცია
 407. დისკრიმინაცია (სოციალურ-პოლიტიკური)
 408. დისკრიმინაცია რასობრივი
 409. დისკრიმინაციული ბარიერი
 410. დისკურსი
 411. დისკურსული ცნობიერება
 412. დისკუსია
 413. დისონანსი
 414. დისპერსიული ანალიზი (ანოვა)
 415. დისპეტჩერი
 416. დისპეტჩერიზაცია
 417. დისპლეი
 418. დისპოზიცია
 419. დისპოზიციური ნორმა
 420. დისპონენტი
 421. დისპროპორცია
 422. დისპუტი
 423. დისტანცია
 424. დისტანციური განათლება
 425. დისტანციური სწავლება
 426. დისტანციური შეღწევა
 427. დისტრიბუტორი
 428. დისტრიბუცია
 429. დისციპლინა
 430. დისციპლინური
 431. დისციპლინური გადაცდომა
 432. დისციპლინური დევნა
 433. დისციპლინური პასუხისმგებლობა
 434. დისციპლინური სასჯელი
 435. დისციპლინური სახდელი
 436. დიუის განათლების კონცეფცია
 437. დიფამაცია
 438. დიფერენციაცია
 439. დიფერენცირებული ინტეგრაცია
 440. დიფერენცირებული სწავლება
 441. დიქტატურა
 442. დოგმა
 443. დოგმატი
 444. დოგმატიზმი
 445. დოვლათი
 446. დოზა
 447. დოკუმენტაცია
 448. დოკუმენტების ანალიზი
 449. დოკუმენტი
 450. დოკუმენტური ინფორმაციის მესაკუთრე
 451. დომენი
 452. დომინანტი
 453. დომინიონი
 454. დომინირება
 455. დომინოს თეორია
 456. დომიცილებული თამასუქი
 457. დომიცილი
 458. დონორი
 459. დოსიე
 460. დოტაცია
 461. დოუ ჯონსის ინდექსი
 462. დოქტორანტი
 463. დოქტორანტურა
 464. დოქტორი
 465. დოქტორი
 466. დოქტრინა (პოლიტიკური)
 467. დოცენტი
 468. დრაივერი
 469. დრაკონული კანონები
 470. დრამატურგიული მიდგომა
 471. დროებითი ასლი
 472. დროებითი ბანკი
 473. დროებითი კერძო ვეტერინარული საქმიანობა
 474. დროებითი საექიმო საქმიანობა
 475. დროითი (დინამიკური) რიგის ანალიზი
 476. დროის ორგანიზება
 477. დრომი
 478. დრუპის კვოტა
 479. დსთ
 480. დუალიზმი
 481. დუბლიკატი
 482. დუბლირება
 483. დუხობორები

___________________________________________