იურიდიული ენციკლოპედია (ე)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. ეგალიტარიზმი
 2. ეგალიტარული
 3. ეგალიტარული სახელმწიფო პოლიტიკა
 4. ეგალიტარული ფემინიზმი
 5. ეგზალტაცია
 6. ეგზეკუცია
 7. ეგზემპლარი
 8. ეგზისტენციალური სოციოლოგია
 9. ეგზიტპოლი
 10. ეგზო
 11. ეგზო
 12. ეგზოგამია
 13. ეგზოტიკა
 14. ეგო
 15. ეგოიზმი
 16. ეგოცენტრიზმი
 17. ედვოკასი
 18. ედიქტი
 19. ევაკუაცია
 20. ევანგელისტები
 21. ევენტუალური
 22. ევთანაზია
 23. ევოინფორმატიკა
 24. ევოლუცია
 25. ევოლუციური თეორია ანუ დარვინიზმი
 26. ევოლუციური სოციოლოგია
 27. ევრო
 28. ევრობაზარი
 29. ევროგაერთიანების „ხიდის” პროცედურა
 30. ევროგაერთიანების სამართალი
 31. ევროგაერთიანების ჰუმანიტარული ოფისი
 32. ევროდოლარი
 33. ევროვალუტა
 34. ევროკავშირი
 35. ევროკავშირის კანონმდებლობა
 36. ევროკავშირის ხელშეკრულების მეექვსე თავი
 37. ევროკავშირის ხელშეკრულების მეხუთე თავი
 38. ევროკომისია
 39. ევროკომისიის პრეზიდენტი
 40. ევროკორპუსი
 41. ევროკრედიტი
 42. ევროობლიგაცია
 43. ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია
 44. ევროპის არქიტექტურა
 45. ევროპის გაერთიანებათა სასამართლო
 46. ევროპის გაერთიანების საგარეო უფლებამოსილება
 47. ევროპის გაერთიანების ხელშეკრულების 308-ე მუხლი
 48. ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ზონა
 49. ევროპის კავშირი
 50. ევროპის კავშირის მოქალაქეობა
 51. ევროპის კავშირის პოლიტიკური პროგრამა
 52. ევროპის კავშირის საბჭო (მინისტრების საბჭო)
 53. ევროპის კავშირის საბჭო (მინისტრების საბჭო)
 54. ევროპის კავშირის ხელშეკრულების 49-ე მუხლი
 55. ევროპის კომისია (ევროკომისია)
 56. ევროპის პარლამენტი (ევროპარლამენტი)
 57. ევროპის პოლიტიკური თანამშრომლობა
 58. ევროპის საბჭო
 59. ევროპის სამართალი
 60. ევროპის სასამართლო
 61. ევროპის სახმელეთო და საზღვაო ძალები
 62. ევროპის სოციალური ქარტია
 63. ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (ეუთო)
 64. ევროპის ცენტრალური ბანკი
 65. ევროპოლი (ევროპის პოლიციის სამსახური)
 66. ევროპოცენტრიზმი
 67. ევროპული კონვენცია ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლბათა დაცვის შესახებ
 68. ევროპული საბჭო
 69. ევროპული სასამართლო
 70. ევროპული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის იდენტურობა
 71. ევროპული ქარტია რეგიონალური თუ უმცირესობათა ენების დაცვის შესახებ
 72. ევროპული შეთანხმება
 73. ევროპული ჩარჩო კონვენცია ევროპულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ
 74. ევროპული წარმოების პროდუქცია
 75. ევროჩეკი
 76. ევქარისტია
 77. ეთერი
 78. ეთერში გადაცემა
 79. ეთიკა
 80. ეთიკა (პოლიტიკური)
 81. ეთიკა პროფესიული
 82. ეთნიკური ერთობა
 83. ეთნიკური კონფლიქტი
 84. ეთნიკური კუთვნილება
 85. ეთნიკური ნაციონალიზმი
 86. ეთნიკური წარმომავლობა
 87. ეთნიკური წმენდა
 88. ეთნიკური ჯგუფი
 89. ეთნოგრაფია
 90. ეთნოლოგია
 91. ეთნოპოლიტიკა
 92. ეთნოსი
 93. ეთნოცენტრიზმი
 94. ეთნოციდი
 95. ეთოსი
 96. ეიფორია
 97. ეიჯეიზმი
 98. ეკვივალენტი
 99. ეკვივალენტური საქონელი
 100. ეკიპაჟი
 101. ეკიპაჟის საფრენოსნო შემადგენლობა
 102. ეკიპირება
 103. ეკლესია
 104. ეკლესიათა მსოფლიო საბჭო
 105. ეკლექტიზმი
 106. ეკოლოგია
 107. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია
 108. ეკოლოგიური კრიზისი
 109. ეკონომეტრია, ეკონომეტრიკა
 110. ეკონომია
 111. ეკონომიკა
 112. ეკონომიკის გლობალიზაცია
 113. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
 114. ეკონომიკისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი
 115. ეკონომიკური აგენტი
 116. ეკონომიკური და სავალუტო კავშირი
 117. ეკონომიკური და სოციალური ურთიერთგათანაბრება
 118. ეკონომიკური და სოციალური უფლებები
 119. ეკონომიკური კონკურენცია
 120. ეკონომიკური პოლიტიკა
 121. ეკონომიკური პოლიტიკის ღონისძიებები
 122. ეკონომიკური სამსახურის ვადა
 123. ეკონომიკური სანქციები
 124. ეკონომიკური საქმიანობა
 125. ეკონომიკური საქმიანობის სახეობების ეროვნული კლასიფიკატორი
 126. ეკონომიკური სოციოლოგია
 127. ეკონომიკური ფემინიზმი
 128. ეკონომიკური ძალადობა
 129. ეკოპოლიტიკა
 130. ეკოსისტემა
 131. ეკუმენიზმი
 132. ელასტიკური
 133. ელემენტარული
 134. ელემენტი
 135. ელექტორალური იუსტიცია
 136. ელექტორალური ქცევა
 137. ელექტორატი
 138. ელექტრონიზაციისათვის მზადყოფნა
 139. ელექტრონიკა
 140. ელექტრონულ განცხადებათა დაფა
 141. ელექტრონული ანგარიშსწორების სისტემა
 142. ელექტრონული ბიზნესი
 143. ელექტრონული ბირჟა
 144. ელექტრონული გადასახადები
 145. ელექტრონული გამოცემა
 146. ელექტრონული დოკუმენტების ბრუნვა
 147. ელექტრონული დოკუმენტი
 148. ელექტრონული კომერცია
 149. ელექტრონული კონსალტინგი
 150. ელექტრონული ლუქი
 151. ელექტრონული მარკეტინგი
 152. ელექტრონული პასპორტი
 153. ელექტრონული საბუთი
 154. ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურება
 155. ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებელი
 156. ელექტრონული საკომუნიკაციო სპეციალური ქსელები
 157. ელექტრონული საკომუნიკაციო უწყებრივი ქსელი
 158. ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელები
 159. ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით უზრუნველყოფა
 160. ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების სახაზო ნაგებობები
 161. ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ელემენტები
 162. ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის თავისუფალი ელემენტი
 163. ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორი
 164. ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის შესაბამისი ელემენტები
 165. ელექტრონული ფულადი გადარიცხვები
 166. ელექტრონული ციფრული ხელმოწერა
 167. ელექტრონული ციფრული ხელმოწერის ნამდვილობის დადასტურება
 168. ელექტრონული წიგნი
 169. ელექტროშოკური იარაღი
 170. ელექტრული ფული
 171. ელისეს ხელშეკრულება
 172. ელიტა
 173. ელიტიზმი
 174. ემანსიპაცია
 175. ემანსიპაცია ქალთა
 176. ემბარგო
 177. ემბლემა
 178. ემერჯენტული თვისებები
 179. ემიგრანტი
 180. ემინენტ დომეინი
 181. ემისარი
 182. ემისია
 183. ემისიის პროსპექტი
 184. ემისიის პროსპექტი
 185. ემიტენტი
 186. ემიტენტი ობლიგაციის
 187. ემიტირება
 188. ემოსავლების სამსახური
 189. ემოცია
 190. ემპათია/ემპათიკური გაგება
 191. ემპირიზმი
 192. ენდო
 193. ენდოგამია
 194. ენერგეტიკისა და ბუნ. რესურსების სამინისტრო
 195. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული კომისია
 196. ენერგია
 197. ენთუზიაზმი
 198. ენტომოფილური მცენარეები
 199. ენტროპია
 200. ენციკლიკა
 201. ენციკლოპედია
 202. ეპარქია
 203. ეპიგონი
 204. ეპიგრამა
 205. ეპიდემია
 206. ეპიდემიური აფეთქება
 207. ეპიდემიური კერა
 208. ეპიდზედამხედველობა
 209. ეპიზოოტია
 210. ეპიზოოტიის საწინააღმდეგო ღონისძიებები
 211. ეპიზოოტიური მდგომარეობა
 212. ეპითეტი
 213. ეპილოგი
 214. ეპისკოპოსი
 215. ეპისტოლე
 216. ეპიტაფია
 217. ეპიტიმია
 218. ეპოსი
 219. ერა
 220. ერგონომიკა
 221. ერესი
 222. ერთ პირთან მოლაპარაკება
 223. ერთგანზომილებიანი ადამიანი
 224. ერთგვაროვანი პროდუქცია
 225. ერთგვაროვნება
 226. ერთდღიანი ვიზიტიორი
 227. ერთეულთა საერთაშორისო SI სისტემა
 228. ერთეული ვეტოს სისტემა
 229. ერთეული ფასი
 230. ერთი არაგადაცემადი ხმის სისტემა
 231. ერთი გადაცემადი ხმის სისტემა
 232. ერთი სარკმლის პრინციპი
 233. ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდა
 234. ერთიანი ევროპული აქტი
 235. ერთიანი ეროვნული გამოცდა
 236. ერთიანი ინსტიტუციური ჩარჩო
 237. ერთიანი პოზიცია
 238. ერთიანი საარჩევნო პროცედურა და ევროპის პარლამენტის შემადგენლობა
 239. ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა
 240. ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი
 241. ერთიანი სავაჭრო პოლიტიკა
 242. ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაცია (შემდგომში – ადმინისტრაცია)
 243. ერთიანი სატრანსპორტო პოლიტიკა
 244. ერთიანი სოფლის მეურნეობის პოლიტიკა
 245. ერთიანი სტრატეგია
 246. ერთმმართველობა
 247. ერთობა (სოციალური)
 248. ერთობლივად მოქმედი პარტნიორთა (აქციონერთა) ჯგუფი
 249. ერთობლივი დაშვება
 250. ერთობლივი პოზიცია (ევროკავშირის ხელშეკრულება, მეექვსე თავი)
 251. ერთობლივი ქმედება (ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა)
 252. ერთობლივი ქმედება (მართლმსაჯულება და შინაგანი საქმეები)
 253. ერთხმივობა
 254. ერთჯერადი სამედიცინო მომსახურება
 255. ერთჯერადი ფულადი შემწეობა
 256. ერი
 257. ერი-სახელმწიფო
 258. ერისტიკა
 259. ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა
 260. ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლა
 261. ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა
 262. ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)
 263. ეროვნული (ცენტრალური) ბანკი
 264. ეროვნული (ცენტრალური) ბანკის მუშაკთა ინტერესების კოლიზია
 265. ეროვნული ბანკი
 266. ეროვნული ბანკის საბჭო
 267. ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის თანამდებობრივი შეუთავსებლობა და მოქმედების შეზღუდვა
 268. ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის ინტერესთა განცხადება
 269. ეროვნული თვითგამორკვევა
 270. ეროვნული ინტერესები
 271. ეროვნული მაუწყებლობა
 272. ეროვნული პარკი
 273. ეროვნული პარლამენტები
 274. ეროვნული პროფესიული სააგენტო
 275. ეროვნული პროფესიული სააგენტო
 276. ეროვნული რეჟიმი
 277. ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო
 278. ეროვნული სასწავლო გეგმა
 279. ეროვნული სასწავლო გეგმების და შეფასების ცენტრი
 280. ეროვნული სახელმწიფო
 281. ეროვნული სტანდარტი
 282. ეროვნული სტანდარტიზაცია
 283. ეროვნული უმცირესობანი
 284. ეროვნული უსაფრთხოება
 285. ეროვნული უსაფრთხოების დოქტრინა
 286. ეროვნული უშიშროების საბჭო
 287. ეროვნული შემოსავალი
 288. ეროვნული შეფასებების სისტემა
 289. ეროვნული ცნობიერება
 290. ეროვნული წარმომავლობა
 291. ეროვნული ხასიათი
 292. ეროსი და თანატოსი
 293. ეროტიკა
 294. ეროუს თეორემა/ეროუს პარადოქსი
 295. ერუდიტი
 296. ერუდიცია
 297. ერცეფცია
 298. ესე
 299. ესენციალიზმი
 300. ესთეტიკა
 301. ესკალაცია
 302. ესკაპიზმი
 303. ესკორტი
 304. ესტაფეტა
 305. ეტალონი
 306. ეტალონური ცვლადები
 307. ეტაპი
 308. ეტატიზმი
 309. ეტიკეტი
 310. ეტიკური და ემიკური მიდგომები
 311. ეტიმოლოგია
 312. ეუთო
 313. ეუთოს 1975 წლის დასკვნითი აქტი
 314. ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ბიურო (ODIHR)
 315. ეფექტი
 316. ეფექტიანი
 317. ეფექტური დოზა
 318. ექიმ – ფსიქიატრთა კომისია
 319. ექიმი – ექსპერტი
 320. ექიმი სპეციალისტი
 321. ექს
 322. ექსკლუზიური
 323. ექსკურსანტი
 324. ექსკურსი
 325. ექსკურსია
 326. ექსკურსიამძღოლი
 327. ექსპანსია
 328. ექსპანსია (პოლიტიკური)
 329. ექსპატრიაცია
 330. ექსპედიტორი
 331. ექსპედიცია
 332. ექსპერიმენტი
 333. ექსპერტი
 334. ექსპერტიზა
 335. ექსპერტიზა
 336. ექსპერტის დასკვნა
 337. ექსპლიციტური
 338. ექსპლუატანტის სერტიფიკატი
 339. ექსპლუატაცია
 340. ექსპლუატაციის დონე (ოპერატიული)
 341. ექსპოზიცია
 342. ექსპორტი
 343. ექსპორტი პირდაპირი
 344. ექსპრესი …
 345. ექსპრესია
 346. ექსპრესიონიზმი
 347. ექსპროპრიატორი
 348. ექსპროპრიაცია
 349. ექსპროპრიაცია აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის
 350. ექსპროპრიაციის უფლება
 351. ექსტაზი
 352. ექსტერიტორიალურობა
 353. ექსტერნალიზაცია
 354. ექსტერნატი
 355. ექსტერნი
 356. ექსტრა
 357. ექსტრა
 358. ექსტრააქტიული საინფორმაციო სისტემა
 359. ექსტრადივიდენდი
 360. ექსტრადიცია
 361. ექსტრადიციას დაქვემდებარებული პირი
 362. ექსტრავაგანტური
 363. ექსტრაორდინარული
 364. ექსტრაპოლაცია
 365. ექსტრატერიტორიული იურისდიქცია
 366. ექსტრემიზმი
 367. ექსცესი
 368. ექტო
 369. ეშელონი
 370. ეჭვმიტანილი

_______________________________