იურიდიული ენციკლოპედია (ვ)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. ვა-ბანკი
 2. ვაგონი
 3. ვაგონის სახეობა
 4. ვადა
 5. ვადაგადაცილებული საგადასახადო და სასესხო დავალიანებების რესტრუქტურიზაცია
 6. ვადაგადაცილებული საგადასახადო დავალიანება
 7. ვადაგადაცილებული სასესხო დავალიანება
 8. ვადამდელი ხმის მიცემა
 9. ვადამოუსვლელი მოთხოვნა
 10. ვადის გაშვება
 11. ვაკანსია
 12. ვაკუუმი
 13. ვალდებულება
 14. ვალდებულება თამასუქზე
 15. ვალდებულება სასესხო
 16. ვალდებულება სახაზინო
 17. ვალდებულების აღება
 18. ვალდებული პირი
 19. ვალენტობა
 20. ვალვაცია
 21. ვალი
 22. ვალი სახელმწიფო
 23. ვალი სახელმწიფო საგარეო
 24. ვალი სახელმწიფო საშინაო
 25. ვალიდურობა
 26. ვალის გადაკისრება
 27. ვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი
 28. ვალორიზაცია
 29. ვალუტა
 30. ვალუტა არაკონვერტირებადი
 31. ვალუტა კონვერტირებადი
 32. ვალუტა ნახევრად კონვერტირებადი
 33. ვალუტა სარეზერვო
 34. ვალუტის კონვერსია
 35. ვალუტის კურსი
 36. ვანდალიზმი
 37. ვარანტი
 38. ვარიანტი
 39. ვარიაცია
 40. ვარჯშეუკვრელი კულტურები
 41. ვატიკანი
 42. ვაუჩერი
 43. ვაჭრობა, საშიში ქიმიური ნივთიერებებით საერთაშორისო
 44. ვაჭრობა, საშიში ქიმიური ნივთიერებებით საერთაშორისო ნივთიერებების ექსპორტი ან იმპორტი
 45. ვაჰაბიტები
 46. ვებ-გვერდი
 47. ვებსაიტი
 48. ველურად მზარდი მცენარე
 49. ვენეციის კომისია
 50. ვენის დეკლარაცია და მოქმედების პროგრამა
 51. ვენის მსოფლიო კონფერენცია ადამიანის უფლებათა თაობაზე
 52. ვენჩურული კაპიტალი
 53. ვერბალური
 54. ვერდიქტი
 55. ვერიფიკაცია
 56. ვერნისაჟი
 57. ვერსია
 58. ვერტიკალურად ინტეგრირებული ოპერატორი
 59. ვერტიკალური ინტეგრაცია
 60. ვერტიკალური მობილურობა
 61. ვერტიკალური ძოვება
 62. ვესტფალიის სისტემა
 63. ვეტერანი
 64. ვეტერინარი ექიმი
 65. ვეტერინარია
 66. ვეტერინარიის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობა
 67. ვეტერინარულ კარანტინს დაქვემდებარებული პროდუქცია, მასალა და ობიექტი
 68. ვეტერინარული განათლება
 69. ვეტერინარული კარანტინი
 70. ვეტერინარული კარანტინის ობიექტი
 71. ვეტერინარული ლაბორატორიული გამოკვლევა (ექსპერტიზა)
 72. ვეტერინარული საქმიანობა
 73. ვეტერინარულ-ინსპექტორული კონტროლი
 74. ვეტერინარულ-სანიტარიული ზედამხედველობა
 75. ვეტერინარულ-სანიტარიული ღონისძიებები
 76. ვეტერინარულ-სანიტარიული შეფასება
 77. ვეტო
 78. ვეტო აბსოლუტური
 79. ვეტო ფარდობითი
 80. ვექილი
 81. ვექსილი
 82. ვექსილოლოგია
 83. ვექტორი
 84. ვიდეო
 85. ვიდეოგრამა
 86. ვიდეოგრამის დამამზადებელი (პროდიუსერი)
 87. ვიდეოთვალი
 88. ვიდეოკონფერენცია
 89. ვიდეოშემყვანი
 90. ვიზა
 91. ვიზავი
 92. ვიზის მოქმედების ვადა
 93. ვიზის ყოფნის ვადა
 94. ვიზიტაცია
 95. ვიზიტი
 96. ვიზიტორი
 97. ვიზუალური
 98. ვიზუალური კონტროლი
 99. ვიზუალურ-სივრცითი ინტელექტის მქონე ადამიანები
 100. ვინდიკაცია
 101. ვირტუალური კორპორაცია
 102. ვირტუალური ოფისი
 103. ვირტუალური რეალობა
 104. ვირუსი
 105. ვიქტიმოლოგია
 106. ვიცე
 107. ვიცე-ადმირალი
 108. ვიცე-პოლკოვნიკი
 109. ვიცე-პრეზიდენტი
 110. ვიწროდ მიზანმიმართული კანონი
 111. ვოლონტიორი
 112. ვოლუნტარიზმი
 113. ვოტუმი
 114. ვულგარული მატერიალიზმი

________________________________________