კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირი

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირი – Person Authorized to be present at the Polling Place  – კანონით დადგენილი პირთა წრე, რომელთაც აქვთ უფლება კენჭისყრის დღეს იმყოფებოდნენ კენჭისყრის შენობაში.    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

…..

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……