პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com

საქართველოსკონსტიტუციისმე-20  მუხლის  მიხედვით,  ყოველი  ადამიანის  პირადი  ცხოვრება,  პირადი  საქმინობის  ადგილი,  პირადი  ჩანაწერი,  მიმოწერა,  საუბარი  სატელეფონო  და  სხვა  სახის    ტექნიკური  საშუალებით,  აგრეთვე  ტექნიკური  საშუალებებით  მიღებული  შეტყობინებანი  ხელშეუხებელია.  აღნიშნული  უფლების  შეზღუდვა  დაიშვება  საასამართლოს  გადაწყვეტილებით  ან  მის  გარეშეც,  კანონით  გათვალისწინებული  გადაუდებელი  აუცილებლობისას.

ასევე  არავის  აქვს  უფლება  შევიდეს  საცხოვრებელ  ბინაში  და  სხვა  მფლობელობაში  მფლობელ  პირთა  ნების  საწინააღმდეგოდ,  აგრეთვე  ჩაატაროს  ჩხრეკა,  თუ  არ  არის  სასამართლოს  გადაწყვეტილება  ან  კანონით  გათვალისწინებული  გადაუდებელი  აუცილებლობა.

ადამიანისუფლებათასაყოველთაოდეკლარაციისმე12  მუხლიც  ამავეს  ამტკიცებს,  რომ  არავის  მიმართ  არ  შეიძლება  თვითნებური  ჩარევა  მის  პირად  და  ოჯახურ  ცხოვრებაში,  თვითნებური  ხელყოფა  მისი  საცხოვრებელი  ბინის  ხელშეუხებლობის,  მისი  კორესპონდენციის  საიდუმლოების,  ანდა  მისი  პატივის  და  რეპუტაციის,  ყოველ  ადამიანს  უფლება  აქვს  დაცული  იყოს  კანონის  მიერ  ასეთი  ჩარევისა  თუ  ხელყოფისგან.

და  ბოლოს,  საერთაშორისოპაქტისამოქალაქოდაპოლიტიკურიუფლებებისშესახებ  :  მუხლიმე17  :  არავინ  არ  უნდა  განიცადოს  თვითნებური  ან  უკანონო  ჩარევა  თავის  პირად  ოჯახურ  ცხოვრებაში,  მისი  საცხოვრებლის  შეუვალობის  ან  კორესპონდენციის  საიდუმლოების  თვითნებური  ან  უკანონო  ხელყოფა  ან  მისი  ღირებულებისა  და  რეპუტაციის  უკანონო  ხელყოფა;  თითოეულ  ადამიანს  უფლება  აქვს,  კანონმა  დაიცვას  ასეთი  ჩარევისა  თუ  ხელყოფისგან.

ზემოთხსენებული  მუხლები  საკმარისია  იმისთვის,  რომ  პირადი  ცხოვრების  ხელშეუხებლობა  დაცული  იყოს,  თუმცა  როგორც  წესი,  ხშირად  ხდება  მათი  უგულებელყოფა  და  იგნორირება.

ხომ  არ  არის  საქართველოსკანონიოპერატიულსამძებროსაქმიანობისშესახებმემუხლიკონსტიტუციის  მე20  მუხლთან  წინააღმდეგობაში?

მე7  მუხლის  მიხედვით  ოპე­რა­ტი­ულ-სამ­ძებ­რო  ღო­ნის­ძი­ე­ბა  არის  ამ  კა­ნო­ნით  დად­გე­ნი­ლი  წე­სით  უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლი  სა­ხელ­მწი­ფო  ორ­გა­ნოს  ან    თა­ნამ­დე­ბო­ბის  პი­რის  მოქ­მე­დე­ბა,  რო­მე­ლიც  თა­ვი­სი  კომ­პე­ტენ­ცი­ის  ფარ­გლებ­ში  უზ­რუნ­ველ­ყოფს  ამ  კა­ნო­ნის  მე-2  მუხ­ლით  (ოპერატიულსამძებროღონისძიებითხდებადა­ნა­შა­­ლი­ანსხვამარ­თლსა­წი­ნა­აღ­მდე­გოქმე­დე­ბისგა­მოვ­ლე­ნააღ­კვე­თადათა­ვი­დანაცი­ლე­ბაიმპი­რისდად­გე­ნარო­მე­ლიცამ­ზა­დებსსჩა­დისანრომელსაცჩა­დე­ნი­ლიაქვსდა­ნა­შა­­ლიანსხვამარ­თლსა­წი­ნა­აღ­მდე­გოქმე­დე­ბაიმპირისძებნადაშესაბამისსახელმწიფოორგანოშიწარდგენარომელიცემალებაგამოძიებასსასამართლოსთავსარიდებსსასამართლოსმიერდანიშნულისასჯელისანიძულებითიხასიათისსხვაღონისძიებათამოხდასდა­ნა­შა­­ლებ­რი­ვიანსხვამარ­თლსა­წი­ნა­აღ­მდე­გოხელ­ყო­ფისშე­დე­გადდა­კარ­გუ­ლიქო­ნე­ბისძებ­ნადადად­გე­ნაუგ­ზოუკ­ვლოდდა­კარ­გუ­ლიპი­რისძებ­ნასის­ხლისსა­მარ­თლისსაქ­მე­ზეაუ­ცი­ლე­ბე­ლიფაქ­ტობ­რი­ვიმო­ნა­ცე­მე­ბისმო­პო­ვე­ბადადანაშაულისანსხვამართლსაწინააღმდეგოქმედებისჩამდენიპირისიდენტიფიცირება)    გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბულ  ამო­ცა­ნა­თა  შეს­რუ­ლე­ბას.

დავუბრუნდეთ  ისევ  მე7  მუხლს,  რომლის  თ)  ქვეპუნქტი  ნამდვილად  იპყრობს  ყურადღებას  :    ოპე­რა­ტი­ულ-სამ­ძებ­რო  საქ­მი­ა­ნო­ბის  გან­მახორ­ცი­ე­ლე­ბე­ლი  ორ­გა­ნო­ე­ბის  მი­ერ  ღი­ად  ან  კონ­სპი­რა­ცი­ის  წე­სე­ბის  დაც­ვით  გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა:  მოსამართლისბრძანებითსატელეფონოსაუბრისფარულიმიყურადებადაჩაწერაინფორმაცისმოხსნადაფიქსაციაკავშირგაბმულობისარხიდან  (კავშირგაბმულობისსაშუალებებთანკომპიუტერულქსელებთანსახაზოკომუნიკაციებთანდასასადგუროაპარატურასთანმიერთებით),  კომპიუტერულისისტემიდან  (როგორცუშუალოდისედისტანციურადდაამმიზნითკომპიუტერულსისტემაშიშესაბამისიპროგრამულიუზრუნველყოფისსაშუალებებისინსტალაციასაფოსტოსატელეგრაფოგზავნილთა  (გარდადიპლომატიურიფოსტისაკონტროლი

მე7  მუხლის  დასასრულს  წერია,  რომ  ზემოთხსენებული  თ)  ქვეპუნქტით  გათვალისწინებული  ღონისძიებებიმხოლოდ  მოსამართლის  ნებართვით  შეიძლება  იქნეს  განხორციელებული,  თუმცა  რამდენიმე  სტრიქონის  გამოტოვებით  ვაწყდებით  შემდეგს:  რომ  სწორედ  ის  თ)  ქვეპუნქტით  გათვალისწინებული  ღონისძიებები,  რომელზეც  მხოლოდ  მოსამართლის  ნებართვა  ვრცელდება,  შეიძლება  მოსამართლის  ნებართვის  გარეშეც  ჩატარდეს,  თუ  ამის  გადაუდებელი  საჭიროება  არსებობს.    ხომ  არ  არის  მუხლში  სიტყვა  “მხოლოდ”  ზედმეტი?  პროკურატურას  ხომ  ნებისმიერ  წამს  შეუძლია  მიიჩნიოს  ესა  თუ  ის  ღონისძიება  გადაუდებლად  და  მოითხოვოს  ქმედებების  განხორციელება  მოსამართლის  ნებართვის  გარეშე.

თუმცა  დღესდღეობით  სოციალური  ქსელების  პოპულარობიდან  გამომდინარე,  ვფიქრობ  არანაკლებ  საინტერესოა  ამავე  მუხლის  მ)  ქვეპუნქტი:  ოპე­რა­ტი­ულ-სამ­ძებ­რო  საქ­მი­ა­ნო­ბის  გან­მახორ­ცი­ე­ლე­ბე­ლი  ორ­გა­ნო­ე­ბის  მი­ერ  ღი­ად  ან  კონ­სპი­რა­ცი­ის  წე­სე­ბის  დაც­ვით  გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა  ასევე  ინტერნეტურთიერთობისმონიტორინგი  –  გლობალურსაინფორმაციოქსელში  (ინტერნეტშიმიმდინარეღიადადახურულიხასიათისინტერნეტურთიერთობებზედაკვირვებადამათშიმონაწილეობაასევეუკანონოკომპიუტერულიმონაცემისმიღებისსიტუაციისშექმნარომელიცემსახურებადანაშაულისჩამდენიპირისვინაობისდადგენას.   

ამ  პუნქტში  ყურადსაღებია  ის,  რომ  შეიძლებ  როგორც  ღია  ასევე  დახურულიინტერნეტურთიერთობის  კონტროლი.  პირადი  მიმოწერის  კონტროლის  უფლებაც  განა  არ  არღვევს  კონსტიტუციის  მე20  მუხლს?  ბუნებრივია  არღვევს,  მით  უმეტეს  ამ  პუნქტზე  არ  ვრცელდება  სასამართლოს  ნებართვა  და  სამძებრო  საქმიანობის  განმახორციელებელ  ორგანოებს  თავისუფლად,  ყოველგვარი  შეზღუდვის  გარეშე  შეუძლიათ  თვალყური  ადევნონ  ადამიანების  პირად  მიმოწერასაც  კი.  ამის  შესახებ  სარჩელი  საკონსტიტუციო  სასამართლოში  ახალგაზრდა  იურისტთა  ასოციაციას  2012  წლის  24  ოქტომბერს  დაუკმაყოფილეს.

ძალიან  სასიამოვნოა  თითოეული  მოქალაქისთვის  ის  ფაქტი,  რომ  საკონსტიტუციო  სასამართლო  ადამიანის  უფლებებს  იცავს,  თუმცა  კიდევ  უამრავი  ხარვეზი  არსებობს  კანონებში,  ხშირია  სამართალდამრცველების  უკანონო  მოქმედების  ფაქტებიც,  მაგრამ  როგორც  ვხედავთ,  ხდება  მათზე  რეაგირება  და  ხარვეზების  აღმოფხვრა.

თქვენ  თუ  იცნობთ  რაიმე  ხარვეზს  კანონმდებლობაში?