საარჩევნო შემოწირულობები

საარჩევნო შემოწირულობები – Electoral Donations  – საარჩევნო კამპანიის ფონდში საარჩევნო სუბიექტის ანგარიშზე ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ ჩარიცხული ფულადი სახსრები, აგრეთვე უსასყიდლოდ მიღებული ყველა სახის მატერიალური ფასეულობა და მომსახურება.    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

2. საარჩევნო ცენზი – Electoral Requirement  – კონსტიტუციის ან საარჩევნო კანონით დადგენილი, საარჩევნო უფლების მინიჭების პირობა. ცენზი შესაძლოა იყოს ასაკობრივი, მოქალაქეობის, ქონებრივი, სქესობრივი, ენობრივი. ბინადრობის და ა.შ.მაგ. სქესობრივი ცენზი დიდი ხნის მანძილზე ზღუდავდა ქალთა არჩევნებში მონაწილეობას, ასაკობრივი ცენზი ზღუდავს ამომრჩევლთა ასაკს სრულწლვანებით, ხოლო კანდიდატებისათვის უფრო მაღალ ასაკს მოითხოვს, არაქმედუნარიანობის ცენზი ზღუდავს არჩევნებში ფსიქიკურად ავადმყოფი ადამიანების მონაწილეობას, რასაც სასამართლოს გადაწყვეტილება ესაჭიროება. არსებობს მორალური ცენზებიც,რომლებიც ზღუდავენ არჩევნებში იმ პირების მონაწილეობას რომლებიც პატიმრობის ვადას იხდიან.    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……