საერთაშორისო ორგანიზაციების ცნება, სახეები და იურიდიული ბუნება

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com

Leave  a  reply

საერთაშორისო  ორგანიზაციები  მუდმივი  სახელმწიფოთშორისო  დაწესებულებებია,  რომლებიც  ხანგრძლივი  ვადით  ან  უვადოდ  იქმნება  პოლიტიკური,  ადმინისტრაციული,  ეკონომიკური,  კულტურული  და  სხვა  მიზნების  განსახორციელებლად.

საერთაშორისო  ორგანიზაციები  ორ  დიდ  ჯგუფად  იყოფა:  სამთავრობათშორისო  და  არასამთავრობო  ორგანიზაციებად.

სამთავრობათაშორისი  საერთაშორისო  ორგანიზაცია  იქმნება  საერთაშორისო  სამართლის  ძირითადი  სუბიექტიდ  –  სუვერენული  სახელმწიფოების  მიერ,  რომელნიც  განსაზღვრავენ  ამ  ორგანიზაციების  კომპეტენციასა  და  სტრუქტურას,  მის  საერთაშორისო  –  სამართლებრივ  სუბიექტუნარიანობას.  ასეთი  ორგანიზაციის  ყოველი  წევრი  მოქმედებს  მოცემული  ქვეყნის  სახელმწიფო  ხელისუფლების  ორგანოთა  მეშვეობით,  მთელი  ქვეყნის  სახელით.

არასამთავრობო  საერთაშორისო  ორგანიზაცია  იქმნება  რამდენიმე  სახელმწიფოს  საზოგადოებრივი  ორგანიზაციების  ან  პირების  მიერ.  მას  არ  გააჩნია  საერთაშორისო  –  სამართლებრივი  სუბიექტუნარიანობა.

სამთავრობათშორისი  საერთაშორისო  ორგანიზაციები  ყველაზე  მნიშვნელოვან  და  ქმედით  ინსტიტუტს  წარმოადგენენ.  მათ  საქმიანობაზეა  პირველ  რიგში  დამოკიდებული  მშვიდობისა  და  ხალხთა  უშიშროების  საკითხები,  ამავე    დროს,  შეცდომა  იქნებოდა  არასამთავრობო  საერთაშორისო  ორგანიზაციების  როლის  უგულებელყოფა  თანამედროვე  სამყაროში.  მშვიდობის  დაცვის  საქმეში  ამ  ორგანიზაციებს  უაღრესად  დიდი  როლი  ეკუთვნის.

განასხვავებენ 
უნივერსალურდა  რეგიონალურსაერთაშორისო  ორგანიზაციებს.  პირველ  კატეგორიას  მიეკუთვნება  ისეთი  ორგანიზაციები,  რომელთა  მიზანია  საერთაშორისო  თანამშრომლობის  სხვადასხვა  სახის  საკითხების  მოწესრიგება  მსოფლიოს  ყველა  ან  თითქმის  ყველა  სახელმწიფოს  მონაწილეობით.

რეგიონალური  საერთაშორისო  ორგანიზაციები  მოიცავენ  გარკვეული  გეოგრაფიული  რეგიონის  სახელმწიფოებს  და  ამ  რაიონის  უშიშროების,  პოლიტიკური,  ეკონომიკური,  სოციალური  და  სხვა  პრობლემების  გადაწყვეტის  მიზნებს  ემსახურებიან.

ამის  გარდა,  საერთაშორისო  ორგანიზაციები  განსხვავდებიან  ერთმანეთისგან  კომპეტენციის  მიხედვით  –  ზოგადსაერთაშორისოორგანიზაციასმიეკუთვნებიან  ის  ორგანიზაციები,  რომელთა  მიზანია  საკითხთა  ფართო  სპექტრის  რეგლამენტაცია,  ხოლო 
სპეციალიზებულიორგანიზაციებივიწრო,  სპეციალური  დანიშნულების  საკითხების  მოწესრიგებას  ემსახურებიან.