საერთაშორისო სამართლებრივი პასუხისმგებლობა

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com

საერთაშორისო  სამართლის  სუბიექტის  მოქმედება  ან  უმოქმედობა,  რომელიც  არღვევს  საერთაშორისო  –  სამართლებრივ  ნორმას,  სუბიექტის  საერთაშორისო  სამართლებრივ  პასუხისმგებლობას  იწვევს.  ეს  პასუხისმგებლობა  შეიძლება  იყოს  გამოწვეული  სახელმწიფო  ორგანოების  მიერ  ჩადენილი  მართლსაწინააღმდეგო  მოქმედებებით  ან  მოქმედებისაგან  თავის  შეკავებით.

განასხვავებენ  საერთაშორისო  –  სამართლებრივი  პასუხისმგებლობის  შემდეგ  სახეებსა  და  ფორმებს:

მატერიალური პასუხისმგებლობა  –  დელიქტის  ან  საერთაშორისო  დანაშაულის  ჩამდენი  სახელმწიფო  მოვალეა  აანაზღაუროს  მის  მიერ  მიყენებული  მატერიალური  ზიანი.  მატერიალური  პასუხისმგებლობა  შეიძლება  იყოს  ორი  ფორმის:  რესტიტუცია  –  ანუ  პირვანდელი  მდგომარეობის  აღდგენა  და  რეპარაცია  –  როდესაც  დელიქვენტს  მხოლოდ  მატერიალური  ზარალის  ფულადი  ან  გარკვეული  სახის  საქონლით  ანაზღაურება  მოეთხოვება.

პოლიტიკური  პასუხისმგებლობა  ყველა  იმ  სახის  პასუხისმგებლობას  მოიცავს,  რომელსაც  არა  აქვს  მატერიალური  ხასიათი.  მაგ.:

სატისფაქციაშეიძლება  გამოიხატოს  სინანულის    გამოცხადებით,  ბოდიშის  მოხდით,  დამნაშავეთა  დასჯით,  კომპენსაციის  გადახდით  და  სხვა.

საერთაშორისოსამართლებრივისანქციებიანუ  დამნაშავის  მიმართ  იძულებითი  ზომების  გამოყენება  პოლიტიკური  პასუხისმგებლობის  უმნიშვნელოვანეს  ფორმას  წარმოადგენს.  იგი  სხვადასხვა  ფორმით  ვლინდება,  რომელთაგან  ძირითადია:  ეკონომიკური  და  დიპლომატიური  ურთიერთობების  გაწყვეტა,  ყოველგვარი  სახის  საქონლის  და  ტრანსპორტის  დელიქვენტის  საზღვრებში  მიტანის  საშუალების  აღკვეთა  და  ბოლოს,  როგორც  უკიდურესი  ზომა,  შეიარაღებული  აგრესიის  დროს  შეიარაღებული  ძალების  გამოყენება.