საცილო გარიგებები

კონსპეტი. აღებულია: Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013

საცილო გარიგებები დადების მომენტში ნამდვილია. ოღონდ მისი ბედი დამოკიდებულია იმაზე  გაასაჩივრებს თუ არა გარიგების მხარე (ან უფლებამოსილი პირი ) ამ გარიგებას. თუ ეს მოხდა  მაშინ გარიგება დადების მომენტიდანვე ჩაითვლება ბათილად. საცილო გარიგება შეცილების გამო ბათილად ჩაითვლება არა შეცილების მომენტიდან, არამედ მისი დადების მომენტიდან.
საცილო გარიგებების ყველაზე გავრცელებული შემთხვევებია შეცდომით, მოტყუებით ან იძულებით დადებული გარიგებები. საცილო გარიგებათა ეს სახეები იმავდროულად განეკუთვნება ნების ნაკლის გამო დადებულ გარიგებებს. გარიგების შეცილება  როგორც წესი  ხორციელდება შეცილების შესახებ განცხადების გაკეთებით . ამის უფლება აქვს დაინტერესებულ პირს. შეცილება საკმარისია გარიგების მონაწილე მეორე მხარი მიმართ. გამონაკლისების გარდა  კანონი რაიმე სპეციალურ ფორმას გარიგების შეცილებისათვის არ ითვალისწინებს. მთავარია შეცილებიდან აშკარად ჩანდეს  რომ დაინტერესებულ პირს არ სურს გარიგების ნამდვილობა, მისთვის იურიდიული ძალის მინიჭება.
დაინტერესებულ პირს შეუძლია არ გამოიყენოს შეცილების უფლება და ამით გარიგება ძალაში დატოვოს. მაშასადამე  შეცილების უფლება არა მხოლოდ გარიგების გაუქმების უფლებაა  არამედ მისთვის ნამდვილობის მინიჭების უფლებაც.
კანონი შეცილების უფლებას განსაზღვრულ ჩარჩოებში აქცევს. მაგალითად  შეცდომით დადებული გარიგების შეცილების უფლება პირს აქვს ერთი თვის განმავლობაში შეცილების საფუძვლის შეტყობის მომენტიდან.
შეცილება შეიძლება არა მხოლოდ მთლიანად გარიგების  არამედ მისი რომელიმე ნაწილისაც ისე  რომ ამან არ გამოიწვიოს მთლიანად გარიგების ბათილობა.

_________________________________

გადასვლა >>>> სამოქალაქო სამართალი

.