სახალხო დამცველი

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com

ვინ არის სახალხო დამცველი?

“სახალხო  დამცველი  ზედამხედველობას  უწევს  ქვეყნის  ტერიტორიისა  და  მისი  იურისდიქციის  ფარგლებში  ადამიანის  უფლებათა  და  თავისუფლებათა  დაცვას.  შესაბამისად  საქართველოს  ტერიტორიაზე  მყოფი  ადამიანების  უფლებებსა  და  თავისუფლებებს  იცავსგანურჩევლად რასისაკანისფერისასქესისაენისარელიგიისაპოლიტიკური ან სხვა შეხედულებისაეროვნულიეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისაწარმოშობისაქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისასაცხოვრებელი ადგილისა თუ სხვა გარემოებისა

საქართველოს  სახალხო  დამცველი  ავლენს  ადამიანის  უფლებათა  და  თავისუფლებათა  დარღვევის  ფაქტებს  და  ხელს  უწყობს  დარღვეული  უფლებებისა  და  თავისუფლებების  აღდგენას  და  ასევე  ეწევა  საგანმანათლებლო  საქმიანობას  ადამიანის  უფლებათა  და  თავისუფლებათა  სფეროში.

საქართველოს  სახალხო  დამცველი  ასრულებს  გაერთიანებული  ერების  ორგანიზაციის  წამებისა  და  სხვა  სასტიკი,  არაადამიანური  ან  დამამცირებელი  მოპყრობის  ან  სასჯელის  წინააღმდეგ  კონვენციის  ფაკულტატური  ოქმით  გათვალისწინებული  პრევენციის  ეროვნული  მექანიზმის  ფუნქციებს  და  ამ  ფუნქციის  შესასრულებლად  საჭირო  ყველა  ტექნიკური  თუ  ფინანსური  რესურსით  არის  აღჭურვილი.

სახალხოდამცველიზედამხედველობასუწევსქვეყნისტერიტორიისადამისიიურისდიქციისფარგლებშიადამიანისუფლებათადათავისუფლებათადაცვას.
შესაბამისადსაქართველოსტერიტორიაზემყოფიადამიანებისუფლებებსადათავისუფლებებსიცავსგანურჩევლადრასისაკანისფერისა,
სქესისაენისა,
რელიგიისაპოლიტიკური ან სხვა შეხედულებისაეროვნულიეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისაწარმოშობისაქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისასაცხოვრებელი ადგილისა თუ სხვა გარემოებისა

საქართველოსსახალხოდამცველიავლენსადამიანისუფლებათადათავისუფლებათადარღვევისფაქტებსდახელსუწყობსდარღვეულიუფლებებისადათავისუფლებებისაღდგენასდაასევეეწევასაგანმანათლებლოსაქმიანობასადამიანისუფლებათადათავისუფლებათასფეროში.

საქართველოსსახალხოდამცველიასრულებსგაერთიანებულიერებისორგანიზაციისწამებისადასხვასასტიკი,
არაადამიანურიანდამამცირებელიმოპყრობისანსასჯელისწინააღმდეგკონვენციისფაკულტატურიოქმითგათვალისწინებულიპრევენციისეროვნულიმექანიზმისფუნქციებსდაამფუნქციისშესასრულებლადსაჭიროყველატექნიკურითუფინანსურირესურსითარისაღჭურვილი.

როგორხდებასახალხოდამცველისარჩევა?

საქართველოსსახალხოდამცველადაირჩევასაქართველოსმოქალაქე,
რომელსაც  5
წლისვადითირჩევსსაქართველოსპარლამენტისრულიშემადგენლობისხმებისუმრავლესობით.
კანდიდატურისწარდგენისუფლებააქვთსაქართველოსპრეზიდენტს,
საპარლამენტოფრაქციას,
პარლამენტისწევრთასულცოტაექვსკაციანჯგუფს,
რომლებიცარშედიანარცერთფრაქციაში.

კენჭისყრისშედეგადარჩეულადჩაითვლებაკანდიდატი,
რომელიცმეტხმასმიიღებს,
მაგრამარანაკლებსაქართველოსპარლამენტისსრულიშემადგენლობისუმრავლესობისხმებისა.
თუარჩევისათვისსაკმარისიხმებიერთზემეტმაკანდიდატმამიიღო,
მაგრამმიღებულხმათარაოდენობისტოლობისგამოარჩეულივერგამოვლინდა,
ამკანდიდატურებსერთადეყრებათკენჭიდაარჩეულადჩაითვლებაის,ვინცმეტხმასმიიღებს,
მაგრამარანაკლებსაქართველოსპარლამენტისსრულიშემადგენლობისუმრავლესობისხმებისა.
მიღებულხმათატოლობისშემთხვევაშიკენჭისყრისპროცედურაგრძელდებასახალხოდამცველისგამოვლენამდე.

ერთიდაიგივეპირისაქართველოსსახალხოდამცველისთანამდებობაზეშეიძლებააირჩესზედიზედმხოლოდორჯერ.

რაუფლებამოსილებებიაქვსსახალხოდამცველს?

საქართველოსსახალხოდამცველიდამოუკიდებლადამოწმებსადამიანისუფლებათადათავისუფლებათადაცვისმდგომარეობას,
ასევემათიდარღვევისფაქტებსროგორცმიღებულიგანცხადებისადასაჩივრისსაფუძველზე,
ისესაკუთარიინიციატივით.

საქართველოსსახალხოდამცველიგანიხილავსსაქართველოსმოქალაქეთა,
უცხოქვეყნისმოქალაქეთადამოქალაქეობისარმქონეპირთა,
აგრეთვეკერძოსამართლისიურიდიულპირთა,
პოლიტიკურდარელიგიურგაერთიანებათაგანცხადებებსადასაჩივრებს,
რომლებიცეხებასახელმწიფოხელისუფლებისადაადგილობრივითვითმმართველობისორგანოთასაჯაროდაწესებულებათადათანამდებობისპირთაქმედებებსანაქტებსსაქართველოსკონსტიტუციითადაკანონითდადგენილუფლებათადათავისუფლებათა,
აგრეთვეიმსაერთაშორისოხელშეკრულებათადაშეთანხმებებითდადგენილუფლებათადათავისუფლებათადარღვევისშესახებ,
რომელთამონაწილეცარისსაქართველო.

საქართველოსსახალხოდამცველიგანიხილავსდაკავებული,
დაპატიმრებულიანსხვაგვარადთავისუფლებაშეზღუდულიპირისთვისსაქართველოსკანონმდებლობითუზრუნველყოფილიუფლებებისდარღვევას,
ასევეთავად,
ანსპეციალურიპრევენციულიჯგუფისწევრიამოწმებსპატიმრობისადათავისუფლებისაღკვეთისდაწესებულებებშიდაკავებისადათავისუფლებისშეზღუდვისსხვაადგილებში,
აგრეთვეფსიქიატრიულდაწესებულებებშიმოხუცთათავშესაფრებსადაბავშვთასახლებშიადამიანისუფლებათადათავისუფლებათადაცვისმდგომარეობას;
პირადადხვდებადაესაუბრებადაკავებულებს,
პატიმრობაშიმყოფთდამსჯავრდებულებს;
ამოწმებსაღნიშნულდაწესებულებებშიმათიყოფნისდამადასტურებელდოკუმენტაციას,
მოწმისგარეშე,
პირადადანთარჯიმნისმეშვეობითხვდებადაესაუბრებადაკავებულებს,
პატიმრობაშიმყოფანსხვაგვარადთავისუფლებაშეზღუდულპირებსადამსჯავრდებულებს,
ფსიქიატრიულდაწესებულებებშიმოხუცთათავშესაფრებსადაბავშვთასახლებშიმოთავსებულპირებს,
აგრეთვეიმპირებს,
რომელთაცშეუძლიათაღნიშნულპირთაუფლებებისდარღვევისშესახებინფორმაციისმიწოდება.”

ეს  არის  ძირითადი  ამონარიდები  ორგანული  კანონიდან  “საქართველოს  სახალხო  დამცველის  შესახებ”

საქართველოში  სახალხო  დამცველები  იყვნენ  ნანა  დევდარიანი,  სოზარ  სუბარი  და  გიორგი  ტუღუში,  ამჟამად  კი  სახალხო  დამცველის  კანდიდატურებად  დიმიტრი  ლორთქიფანიძე,  გელა  ნიკოლაიშვილი,  ლია  მუხაშავრია  და  თამარ  გურჩიანი  განიხილებიან.

რომელი  მათგანი  აკმაყოფილებს  თქვენი  აზრით  სახალხო  დამცველის  კანდიდატურას?