ქორწინების შეწყვეტა და მისი ბათილად ცნობა

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com

დაახლოებით  ერთი  კვირის  წინ  ჩემი  პოსტი  ქორწინებას  ეხებოდა.  თუმცა  მასალის  სიდიდის  გამო  საკითხის  ბოლომდე  ამოწურვა  ვერ  მოვახერხე  და  ქორწინების  შეწყვეტა  და  მისი  ბათილად  გამოცხადებას  ცალკე  პოსტს  მივუძღვნი.

ქორწინების შეწყვეტა

ქორწინების  შეწყვეტის  ორი  საფუძველი  არსებობს:  მეუღლის  გარდაცვალება  და  განქორწინება.  საქართველოს  კანონმდებლობა  არც  იძულებით  დაქორწინებას  იცნობს  და  არც  იძულებით  ოჯახის  შენარჩუნებას.    განქორწინებისთვის  ერთ–ერთი  მეუღლის  სურვილიც  საკმარისია.  მეუღლეებს  ნებისმიერ  დროს  შეუძლიათ  განქორწინდნენ.  კანონი  ამ  კუთხით  მხოლოდ  ერთადერთ  შეზღუდვას  ითვალისწინებს:  ცოლის ორსულობის დროს და ბავშვის დაბადებიდან ერთი წლის განმავლობაშიქმარს უფლება არა აქვსცოლის თანხმობის გარეშეშეიტანოს სარჩელი განქორწინებაზესხვა  ნებისმიერ  დროს,  როგორც  ცოლს,  ისე  ქმარს,  სრული  უფლება  აქვთ,  მოითხოვონ  განქორწინება.

კანონი  იცნობს  განქორწინების  ორ  წესს:
–განქორწინება  სასამართლოს  გზით  და
–განქორწინება  სამოქალაქო  რეესტრის  სააგენტოს  ტერიტორიულ  სამსახურში.

სასამართლოს  ჩარევა  საჭიროა  მხოლოდ  იმ  შემთხვევაში,  თუკი  მეუღლეებს  შორის  არსებობს  რაიმე  სახის  დავა  –  ქონებრივი,  შვილებთან  დაკავშირებით  და  ა.შ  რომელსაც  ისინი  ურთიერთშეთანხმებით  ვერ  წყვეტენ.  თუ  კი  განქორწინება  სასამართლოს  გზით  გაქვთ  გადაწყვეტილი  მაშინ  უნდა  მიმართოდ  რაონულ  ან  საქალაქო  სასამართლოს  თქვენი  და  თქვენი  მეუღლის  საერთო  საცხოვრებელი  ადგილის  მიხედვით.თუ  კი  ამ  დროისთვის  ცალ–ცალკე  ცხოვრობთ,  სასამართლოს  უნდა  მიმართოდ  თქვენი  მეუღლის  საცხოვრებელი  ადგილის  მიხედვით.    სასამართლოს  უნდა  მიმართოდ  სამოქალაქო  სარჩელით,  რომელსაც  აქვს  სპეციალური  დადგენილი  ფორმა  და  რომელიც  შეგიძლიათ  მოიპოვოთ  სასამართლოში  ან  ადვოკატის  მეშვეობით.  სარჩელის  შეტანისას,  საჭიროა  გაითვაისწინოთ  სახელმწიფო  ბაჟის  საკითხი.  სახელმწიფო  ბაჟის  მინიმალური  ოდენობა  არის  100  ლარი,  მაქსიმალური  3000  ლარი.  ეს  იმაზეა  დამოკიდებული,  თუ  რა  ღირებულების  ქონებრივი  სარგებლის  მიკუთვნებას  ითხოვთ.თუმცათუალიმენტისგადახდასითხოვთმაშინბაჟისგადახდისგანთავისუფლდებითსაყურადღებოა,  რომ  განქორწინების  გადაწყვეტილების  გამოტანისას,  სამართლო  თავად  განსაზღვრავს,  თუ  რომელმა  მეუღლემ  უნდა  გადაიხადოს  კანონით  გათვალისწინებული  ბაჟი  და  ასევე,  თუ  საჭიროდ  მიიჩნევს  რომ  ბაჟი  გადაახდევინოს  ორივე  მეუღლეს,  იგი  განსაზღვრავს  თითოეული  მეუღლის  მიერ  გადასახდელ  თანხას.

განქორწინების  საქმის  განხილვისას,  სასამართლო  იღებს  გარკვეულ  ზომებს  მეუღლეთა  შესარიგებდად.  მას  უფლება  აქვს  გადადოს  საქმის  განხილვა  და  მეუღლეებს  შესარიგებლად  მისცეს  დრო  არაუმეტეს  ექვსი  თვისა.  თუკი  სასამართლო  დაადგენს,  რომ  მიუხედავად  ამ  ზომებისა,  მეუღლეთა  შემდგომი  თანაცხოვრება  და  ოჯახის  შენარჩუნება  შეუძლებელია,  მაშინ  იგი  იღებს  გადაწყვეტილებას  განქორწინების  შესახებ.  სასამართლოს  გადაწყვეტილება  აუცილებლად  უნდა  დარეგისტრირდეს  სამოქალაქო  რეესტრში.  დარეგისტრირებაშესაძლებელიაგადაწყვეტილებისკანონიერძალაშიშესვლისდღიდანარაუგვიანესსამიწლისგანმავლობაში,  რომელიმე  მეუღლის  ინიციატივით.  თუკი  ეს  სამი  წელი  ისე  გავიდა,  რომ  არც–ერთმა  მეუღლემ  გადაწყვეტილება  არ  გაატარა  რეგისტრაციაში,  მეუღლეები  კვლავ  დაქორწინებულად  ჩაითვლებიან.

ხლო  თუკი  შეუღლეები  თანხმდებიან  განქორწინებასა  და  მის  პირობებზე,  მაშინ  სასამართლოსადმი  მიმართვა  საჭირო  არ  არის  და  განქორწინება  ხდება  უბრალოდ,  ერთობლივი  განცხადების  შეტანით,  სამოქალაქო  რეესტრის  სააგენტოს  ტერიტორიულ  სამსახურში,  ერთ–ერთი  მეუღლის  საცხოვრებელი  ადგილის  მიხედვით  და  მოეთხოვებათ  მომსახურეობის  საფასურის  გადახდა,  რაც  შეადგენს  45  ლარს..  განცხადებაში  მეუღლეები  ადასტურებენ,  რომ  თანახმანი  არიან  განქორწინებაზე  და  ერთმანეთს  შორის  დავა  არ  აქვთ.  განქორწინება  ხდება  განცხადების  შეტანის  დღიდან  15  სამუშაო  დღის  გასვლის  შემდეგ,  მაგრამ  იმ  შემთხვევაში,  თუკი  სახეზეა  განსაკუთრებლი  გარემოება    ერთ–ერთი  მხარის  სიცოცხლისთვის  რეალური  საფრთხე,  ბავშვის  დაბადება  და  ა.შ  გნქორწინების  რეგისტრაცია  შეიძლება  მოხდეს  განცხადების  შეტანის  დღესვე.  ქორწინებაშეწყვეტილადითვლებაგანქორწინებისრეგისტაციისმომენტიდან.

განქორწინება,  შეიძლება  ერთ–ერთი  მეუღლის  განცხადებითაც  მოხდეს  იმ  პირთან  რომელიც:
ა)  კანონით  დადგენილი  წესით,  აღიარებულია  უგზო–უკვლოდ  დაკარგულად;
ბ)    სულით  ავადმყოფობის  ან  ჭკუასუსტობის  გამო,  ცნობილია  ქმედუუნაროდ;
გ)  სასამართლოს  მიერ,  მსჯავრდებულია  დანაშაულისთვის  და  მისჯილი  აქვს  თავისუფლების  აღკვეთა,  არანაკლებ  სამი  წლის  ვადით.

ასეთ  შემთხვევაში,  მეუღლე  ვალდებულია,  სამოქალაქო  რეესტრის  სააგენტოს  წარუდგინოს  სათანადოდ  დამოწმებული,  კანონიერ  ძალაში  შესული  დოკუმენტაცია.  თუკი  განქორწინების    შემდეგ,  გარდაცვლილად  გამოცხადებული  ან  უგზო–უკვლოდ  დაკარგულად  აღიარებული  მეუღლე  გამოჩნდება,  მაშინ  გაუქმდება  სასამართლოს  გადაწყვეტილება  და  ქორწინება  შეიძლება  აღდგეს  მეუღლეთა  ერთობლივი  განცხადების  შეტანით  სამოქალაქო  რეესტრის  სააგენტოში.  ქორწინების  აღდგენა  დაუშვებელია,  თუ  გარდაცვლილად  გამოცხადებული  ან  უგზო–უკვლოდ  დაკარგულად  აღიარებული  პირის  მეუღლე  უკვე  დაქორწინებულია  სხვა  პირზე.

ქორწინებისბათილობა

ქორწინება  შეიძლება  ბათილად  იქნას  ცნობილი,  თუკი  თავიდანვე  დარღვეული  იყო  დაქორწინების  კანონით  დადგენილი  პირობები.  აუცილებელია  იცოდეთ,  რომ  ქორწინების  შეწყვეტა  და  ქორწინების  ბათილობა,  სულ  სხვადასხვა  სამართლებრივი  ინსტიტუტებია.  თუკი  ქორწინების  შეწყვეტის  დროს,  ქორწინება  და  მის  შედეგად  წარმოშობილი  ყველა  სამართლებრივი  შედეგი  ჩვეულებრივ  შემდგარად  თვლება,  ქორწინების  ბათილობის  დროს  –  ითვლება,  რომ  ქორწინება  არ  მომხდარა  და  შესაბამისად,  არ  წარმოშობილა  არავითარი  სამართლებრივი  შედეგი.  ქორწინებაშეიძლებაბათილადცნოსმხოლოდსასამართლომ.  არავის  აქვს  უფლება,  მიუთითოს  ქორწინების  ბათილობაზე,  თუკი  იგი  სასამართლომ  არ  აღიარა  ასეთად.