ხელშეკრულება ფრენშაიზინგის

ხელშეკრულება ფრენშაიზინგის

E. franchise agreement

ხელშეკრულება, რომელიც წარმოადგენს გრძელვადიან ვალდებულებით ურთიერთობას და რომლითაც დამოუკიდებელი საწარმოები ორმხრივად კისრულობენ ვალდებულებას საჭიროების მიხედვით, სპეციფიკურ ვალდებულებათა შესრულების გზით ხელი შეუწყონ საქონლის წარმოებას, გასაღებასა და მომსახურებათა განხორციელებას (საქართველოს „სამოქალაქო კოდექსი“, მუხლი 607).

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……