პატიმარ ქალთა უფლებები

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com პატიმარ  ქალთა  და  ზოგადად  პატიმართა  უფლებების  შესახებ  საზოგადოების  უმეტესმა  ნაწილმა  თითქმის  არაფერი  იცის,  ამიტომ  დღეს  გადავწყვიტე  დამეწერა  იმაზე,  თუ  რა  უფლებები  გააჩნიათ  მსჯავრდებულ  ქალბატონებს   SHAPE  \* MERGEFORMAT როგორც  წესი,  საპატიმროებში  ქალებს  განცალკევებით  ათავსებენ.  პატიმრობის  Read More …

ჰომოფობია

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ტერმინი ჰომოფობია ნიშნავს უსაფუძვლო შიშს,  განდგომას, ან დისკრიმინაციას ჰომოსექსუალობისა და ჰომოსექსუალთა მიმართ. ევროპარლამენტის  მიერ  2006  წლის  18  იანვარს  მიღებულ  რეზოლუციაში  ტერმინი  ჰომოფობია  ასეა  განმარტებული: ჰომოფობიაწარმოადგენსწინასწარგანწყობაზედაფუძნებულირაციონალურშიშსადასიძულვილსლესბოსელების,  გეების,  ბისექსუალებისადატრანსგენდერიადამიანებისმიმართდამსგავსიარასიზმის,  ქსენოფობიის,  ანტისემიტიზმისადასექსიზმისა. ჰომოფობიასთან  ბრძოლის  საერთაშორისო  დღედ  17  მაისის  გამოცხადება  ჯანდაცვის  მსოფლიო  ორგანიზაციის  გადაწყვეტილებას  უკავშირდება,  რომელმაც  1990  Read More …

აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლება

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია  (იგივე  ევროკონვენცია)  ადამიანის  უფლებათა  დაცვის  სფეროში  ერთ–ერთი  ძირითადი  ინსტრუმენტია.  ევროკონვენცია  ევროპის  საბჭოს  ფარგლებში  იქნა  შემუშავებული  1948  წლის  ადამიანის  საყოველთაო  დეკლარაციის  უმთავრესი  პრინციპების  გათვალისწინებით.  ხელმოწერა  1950  წლის  4  ნოემბერს  რომში  მოხდა,  ძალაში  კი  1953  Read More …

პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com საქართველოსკონსტიტუციისმე-20  მუხლის  მიხედვით,  ყოველი  ადამიანის  პირადი  ცხოვრება,  პირადი  საქმინობის  ადგილი,  პირადი  ჩანაწერი,  მიმოწერა,  საუბარი  სატელეფონო  და  სხვა  სახის    ტექნიკური  საშუალებით,  აგრეთვე  ტექნიკური  საშუალებებით  მიღებული  შეტყობინებანი  ხელშეუხებელია.  აღნიშნული  უფლების  შეზღუდვა  დაიშვება  საასამართლოს  გადაწყვეტილებით  ან  მის  Read More …

პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლება

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ადამიანის  უფლებათა  და  ძირითად  თავისუფლებათა  ევროპული  კონვენცის  მერვე  მუხლი  განსაზღვრავს  პირადი  და  ოჯახური  ცხოვრების  უფლებას  და  შეზღუდვის  კრიტერიუმებს. მუხლი  8  –  პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლება 1. ყველას აქვს უფლება, რომ დაცული იყოს მისი პირადი და ოჯახური ცხოვრება, საცხოვრისი და მიმოწერა. 2. დაუშვებელია ამ უფლების განხორციელებაში საჯარო ხელისუფლების ჩარევა, გარდა ისეთი შემთხვევისა, როდესაც ასეთი ჩარევა ხორციელდება კანონის შესაბამისად და აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში ეროვნული უშიშროების, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების, ქვეყნის ეკონომიკური კეთილდღეობის ინტერესებისათვის,  უწესრიგობისა თუ დანაშაულის თავიდან ასაცილებლად, ჯანმრთელობისა ან მორალის, ანდა სხვათა უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად. ევროკონვენციის  მე–8_მე–11  Read More …

წამების აკრძალვა

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ადამიანის  სიცოცხლისა  და  ჯანმრთელობის  დაცვა  დემოკრატიული  საზოგადოების  ერთ-ერთ  უმთავრეს  საფუძველს  წარმოადგენს.  ამის  ერთ–ერთ  მნიშვნელოვან  გარანტად  ადამიანის  უფლებათა  და  ძირითად  თავისუფლებათა  ევროპული  კონვენციის  მესამე  მუხლი  გვევლინება. „არავინ შეიძლება დაექვემდებაროს წამებას, არაადამიანურ ან ღირსების შემლახველ მოპყრობას ან დასჯას“ წამების აკრძალვა აბსოლუტური ხასიათისაა. ნებისმიერი  უხეში  მოპყრობა  არ  არის  წამება.  Read More …

სახალხო დამცველი

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ვინ არის სახალხო დამცველი? “სახალხო  დამცველი  ზედამხედველობას  უწევს  ქვეყნის  ტერიტორიისა  და  მისი  იურისდიქციის  ფარგლებში  ადამიანის  უფლებათა  და  თავისუფლებათა  დაცვას.  შესაბამისად  საქართველოს  ტერიტორიაზე  მყოფი  ადამიანების  უფლებებსა  და  თავისუფლებებს  იცავსგანურჩევლად რასისა,  კანისფერისა,  სქესისა,  ენისა,  რელიგიისა,  პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებისა,  ეროვნული,  ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა,  წარმოშობისა,  ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა,  Read More …

სიცოცხლის უფლება

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ბლოგზე  განხილული  გვაქვს  ევთანაზია,  აბორტი.  შესაბამისად  სიცოცხლის  უფლების  თემატიკასაც  შევეხეთ  რამდენჯერმე.  თუმცა,  ამჯერად  გადავწყვიტე  სიცოცხლის  უფლება  საერთაშორისო  სამართლის  მხრიდან  განმეხილა.  კერძოდ,  შემოგთავაზოთ  ევროსასამართლოს  მიერ  გამოტანილი  საინტერესო  გადაწყვეტილებები  ევროპული  კონვენციის  მეორე  მუხლზე  აღძრული  საქმეების  შესახებ. Read More …

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com საქართველოს კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის,  ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ მუხლი  3.    ოჯახში ძალადობა ოჯახში ძალადობა გულისხმობს ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევას ფიზიკური, ფსიქოლოგიური,  ეკონომიკური, სექსუალური ძალადობით ან Read More …

საავტორო უფლებები

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com უყურებთ  სერიალს  “ჩემი  ცოლის  დაქალები”?  გაგიკვირდებათ  ალბათ,  რა  შუაშია  იურიდიულ  ბლოგთან  ეს  სერიალი.  უბრალოდ,  ერთ–ერთ  სერიაში  საინტერესო  იურიდიული  შეცდომა  შევნიშნეთ:  ერთ–ერთი  პერსონაჟი  პოულობს  ხელნაწერს.  ჩათვლის,  რომ  მის  მეუღლეს  ეკუთვნის  ეს  წიგნი,  სიურპრიზის  მოწყობის  მიზნით,  Read More …