სახალხო დამცველი

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ვინ არის სახალხო დამცველი? “სახალხო  დამცველი  ზედამხედველობას  უწევს  ქვეყნის  ტერიტორიისა  და  მისი  იურისდიქციის  ფარგლებში  ადამიანის  უფლებათა  და  თავისუფლებათა  დაცვას.  შესაბამისად  საქართველოს  ტერიტორიაზე  მყოფი  ადამიანების  უფლებებსა  და  თავისუფლებებს  იცავსგანურჩევლად რასისა,  კანისფერისა,  სქესისა,  ენისა,  რელიგიისა,  პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებისა,  ეროვნული,  ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა,  წარმოშობისა,  ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა,  Read More …

სიცოცხლის უფლება

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ბლოგზე  განხილული  გვაქვს  ევთანაზია,  აბორტი.  შესაბამისად  სიცოცხლის  უფლების  თემატიკასაც  შევეხეთ  რამდენჯერმე.  თუმცა,  ამჯერად  გადავწყვიტე  სიცოცხლის  უფლება  საერთაშორისო  სამართლის  მხრიდან  განმეხილა.  კერძოდ,  შემოგთავაზოთ  ევროსასამართლოს  მიერ  გამოტანილი  საინტერესო  გადაწყვეტილებები  ევროპული  კონვენციის  მეორე  მუხლზე  აღძრული  საქმეების  შესახებ. Read More …

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com საქართველოს კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის,  ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ მუხლი  3.    ოჯახში ძალადობა ოჯახში ძალადობა გულისხმობს ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევას ფიზიკური, ფსიქოლოგიური,  ეკონომიკური, სექსუალური ძალადობით ან Read More …

საავტორო უფლებები

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com უყურებთ  სერიალს  “ჩემი  ცოლის  დაქალები”?  გაგიკვირდებათ  ალბათ,  რა  შუაშია  იურიდიულ  ბლოგთან  ეს  სერიალი.  უბრალოდ,  ერთ–ერთ  სერიაში  საინტერესო  იურიდიული  შეცდომა  შევნიშნეთ:  ერთ–ერთი  პერსონაჟი  პოულობს  ხელნაწერს.  ჩათვლის,  რომ  მის  მეუღლეს  ეკუთვნის  ეს  წიგნი,  სიურპრიზის  მოწყობის  მიზნით,  Read More …