ამნისტია ყალბ დოკუმენტაციაზე

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com “ამნისტია  დოკუმენტების  გამყალბებლებისთვის”  ცვლილება  კანონში  ყველა  იმ  პირზე  გავრცელდება  რომლებმაც  2007  წლამდე  საკუთარი  პირადი  მოაცემები  ან  პასპორტი  გააყალბეს.  პარლამენტში  დამტკიცების  შემდეგ  კანონი  უკვე  ძალაში  შევა  და  სამართლებრივი  პასუხისმგებლობისგან  გაათავსუფლებს  იმ  მოქალაქეებს  რომლებიც  თავისი  ნებით  Read More …

ბინის საკუთრება მრავალბინიან სახლებში

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com მრავალბინიან  სახლში  პირი  არის  როგორც  განსაზღვრული  ბინის  მესაკუთრე,  ისე  საერთო  საკუთრების  მონაწილე.  ინდივიდუალური  საკუთრება  პირს  შეიძლება  ჰქონდეს  ბინაზე  და  ასევე  შენობის  იმ  ნაწილზე,  რომელსაც  ბინად  არ  იყენებს.  ბინის  მესაკუთრეთა  საერთო  საკუთრებას  წარმოადგენს  მიწის  ნაკვეთი,  Read More …

იპოთეკა-#1

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com სესხის  ან  სხვა  ნაკისრი  ვალდებულების  უზრუნველსაყოფად  მოძრავ  ნივთებთნ  ერთად  შეიძლება  ასევე  გამოყენებული  იქნას  უძრავი  ქონება.  უძრავი  ნივთი  ის  ქონებრივი  ღირებულებაა,  რომელსაც  ყველაზე  მეტად  ენდობიან  ,  ამიტომაც  არ  არის  შემთხვევითი,  რომ  დიდი  კრედიტები  ბანკების  მიერ  Read More …

ურთიერთობები ბინის მესაკუთრეთა შორის

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ზოგადად  მრავალბინიან  სახლებზე  უკვე  ვისაუბრე,  ეს  პოსტი  კი  უშუალოდ  მესაკუთრეთა  ურთიერთობებს  შეეხება. ურთიერთობები    ბინის  მესაკუთრეთა  შორის  განისაზღვრება  ამ  კოდექსით,  მაგრამ  მესაკუთრეთა  შეთანხმებით  მათ  შორის  ურთიერთობები  შეიძლება  კოდექსის  ნორმებისგან  განსხვავებულად  მოწესრიგდეს,  მაგრამ    კოდექსის  ნორმებისგან  განსხვავებულ  Read More …

ანდერძი და მისი შედგენის წესები

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ნებისმიერ  სრულწლოვან  პირს,  უფლება  აქვს,  თავისი  სიცოხლის  განმავლობაში,  შეადგინოს  ანდერძი  და  განსაზღვროს  მთელი  მისი  ქონების  ბედი  გარდაცვალების  შემდეგ.  ანდერძის  შედგენის  დროს,  პირს  აქვს  სრული  თავისუფლება  იმასთან  დაკავშირებით,  თუ  ვის  დაუტოვებს  თავის  ქონებას.  ანდერძით  მემკვიდრეობისას,  Read More …

უძრავი ნივთის შეძენისა და გასხვისების წესები

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com უძრავ  ნივთებს  მიეკუთვნება  მიწის  ნაკვეთი,  მასში  არსებული  წიაღისეულით,  მიწაზე  აღმოცენებული  მცენარეები,  ასევე  შენობა  ნაგებობები  ,  რომლებიც  მყარად  დგას  მიწაზე. უძრავ  ნივთზე  უფლების  წარმოშობის  საფუძველია: უძრავი  ქონების  რეგისტრაციას  ახორციელებს  საქართველოს  იუსტიციის  სამინისტროს  საჯარო  სამართლის  იურიდიული  Read More …

სანივთო სამართლის ცნება და პრინციპები

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ქართული  სამოქალაქო  კოდექსი  არ  იძლევა  სანივთო  სამათლის  ცნებას.  დოქტრინის  მიხედვით,  სანივთო  სამართალი  წარმოადგენს  იმ  ნორმათა  ერთობლიობას,  რომელიც  აწესრიგებს  პირთა  ურთიერთობებს  ნივთებთან.  სანივთო  სამართალი  იმავდროულად  ქონებრივი  სამართალიცაა,  თუმცა  ეს  უკანასკნელი  გაცილებით  მეტს  ნიშნავს.  სანივთო  სამართალი  Read More …

კაზუსი გირავნობის თემიდან (ამოხსნა)

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com რადგან  ზოგიერთ  უნივერიტეტში    შუალედური  გამოცდების  კვირაა,  გადავწყვიტე  ერთი  კაზუსი  შემომეთავაზებინა  გირავნობის  თემიდან,  თავისი  ამოხსნით.  თანაც,  აღნიშნული  კაზუსი  გამოადგება  არამხოლოდ  იურისტებს,  არამედ  ნებისმიერ  პირს,  რომელიც  დაინტერესებულია  გირავნობის  საკითხით. კაზუსი: ასანიძემ  სტანდარტ  ბანკიდან  აიღო  სესხი  1000  Read More …

სამეზობლო ზემოქმედებათა სახეები

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com სამოქალაქო  კოდექსით  განსაზღვრულია  მესაკუთრეთა  ურთიერთზემოქმედების  ფარგლები.  ამას  საემისიო  სამართალიც  ჰქვია.  ემისიის  ცნებაში  იგულისხმება  ყველა  ის  ზემოქმედებანი,  რაც  მიწის  ერთი  ნაკვეთიდან  მეორეზე  ვრცელდება  და  გარკვეული  აზრით  ზიანს  აყენებს  მას.  ამის  მაგალითია  გაზით,  ორთქლით,  სუნით,  ჭვარტლით,  Read More …

იპოთეკის რეგისტრაცია

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com იპოთეკა  უძრავ  ნივთზე  არსებული  სანივთ  უფლებაა.  გირავნობისგან  განსხვავებით,  იპოთეკა  წარმოიშობა  საჯარო  რეესტრში  რეგისტრაციის  შედეგად:  მესაკუთრისა  და  იპოთეკარის  მიერ  სანოტარო  წესით  დამოწმებული  საბუთების  წარდგენით  ხდება  რეგისტრაცია.  საბუთებში  აღინიშნება  ნივთის  მესაკუთრის,  იპოთეკარის  ვინაობა.  ასევე  სავარაუდო  მოვალე  Read More …

საკუთრების უფლების დაცვა

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com საკუთრების  უფლების  დაცვის  აღიარებული  სანივთო–სამართლებრივი  საშუალებები  სავინდიკაციო  და  ნეგატორული  სარჩელებია. ვინდიკაციას  მაშინ  მიმართავენ,  როდესაც  მესაკუთრეს  წართმეული  აქვს  ნივთზე  მფლობელობა,  როგორც  იტყვიან  ხოლმე  ვინდიკაცია  ესაა  სხვისი  უკანონო  მფლობელობიდან  ნივთის  გამოთხოვა  მესაკუთრის  მიერ.  ვინდიკაციის  ვითარებაში  მესაკუთრეს  Read More …