საერთაშორისო სამართლებრივი პასუხისმგებლობა

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com საერთაშორისო  სამართლის  სუბიექტის  მოქმედება  ან  უმოქმედობა,  რომელიც  არღვევს  საერთაშორისო  –  სამართლებრივ  ნორმას,  სუბიექტის  საერთაშორისო  სამართლებრივ  პასუხისმგებლობას  იწვევს.  ეს  პასუხისმგებლობა  შეიძლება  იყოს  გამოწვეული  სახელმწიფო  ორგანოების  მიერ  ჩადენილი  მართლსაწინააღმდეგო  მოქმედებებით  ან  მოქმედებისაგან  თავის  შეკავებით. განასხვავებენ  საერთაშორისო  Read More …