უცილოდ ბათილი გარიგებები

კონსპეტი. აღებულია: Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 არარა გარიგებები ბათილი გარიგებების ყველაზე მკაცრი და კატეგორიული ფორმაა. ამ გარიგებით გათვალისწინებული სამართლებრივი შედეგი არ დადგება არც გარიგების უშუალო მონაწილეების მიმართ და არც მესამე პირთათვის. ასეთი გარიგება დადებისთანავე Read More …

საცილო გარიგებები

კონსპეტი. აღებულია: Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 საცილო გარიგებები დადების მომენტში ნამდვილია. ოღონდ მისი ბედი დამოკიდებულია იმაზე  გაასაჩივრებს თუ არა გარიგების მხარე (ან უფლებამოსილი პირი ) ამ გარიგებას. თუ ეს მოხდა  მაშინ გარიგება დადების მომენტიდანვე Read More …

პირობითი გარიგებები

კონსპეტი. აღებულია: Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 ხშირია შემთხვევები,  როცა გარიგების მონაწილეები გარიგებით გათვალისწინებული შედეგი დადგომას უკავშირებენ განსაზღვრული გარემოებების არსებობას. ვინაიდან გარიგების შედეგების შედეგების დადგომა ამ გარემოებებზეა დამოკიდებული  სამოქალაქო სამართალი ასეთ გარიგებებს პირობით გარიგებებს უწოდებს. Read More …

წარმომადგენლის ნამდვილობის პირობა

კონსპეტი. აღებულია: Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 წარმომადგენლობა შეიძლება ყველა სახის ურთიერთობისა და ყველა გარიგების მიმართ იყოს გამოყენებული. მაგრამ ამ ზოგადი წესიდან შეიძლება არსებობდეს გამონაკლისები. წარმომადგენლობა არ გამოიყენება მაშინ  როცა გარიგების ხასიათიდან გამომდინარე იგი უშუალოდ Read More …

ინტერესთა თანაფარდობა წარმომადგენლობისას

კონსპეტი. აღებულია: Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 წარმომადგენლის მეშვეობით დადებული გარიგებისას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თავისებურება ინტერესთა სიმრავლეა. მასში  სულ ცოტა  სამი პირი მაინც მონაწილეობს: წარმომადგენელი, წარმოდგენილი პირი და მესამე პირი  რომელთანაც უნდა დადოს წარმომადგენელმა გარიგება. აქედან Read More …

ვადების ცნება და სახეები სამოქალაქო სამართალში

კონსპეტი. აღებულია: Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 სამოქალაქო სამართალში ვადა ეწოდება დროის მონაკვეთს, რომლის დადგომას  თუ გასვლას მოჰყვება გარკვეული სამართლებრივი შედეგები. ვადების კლასიფიკაცია სხვადასხვა საფუძვლით ხდება. იმის მიხედვით თუ ვის მიერ არის განსაძღვრული სამოქალაქო უფლებების Read More …

ხანდაზმულობა, ვადის შეჩერება და შეწყვეტა

კონსპეტი. აღებულია: Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 ხანდაზმულობა არის დრო, პერიოდი, რომლის განმავლობაში პირს უფლება აქვს მოითხოვოს სხვა პირისაგან რაიმე მოქმედების შესრულება ან მოქმედებისაგან თავის შეკავება. ხანდაზმულობის ვადა ძირითადად უწყვეტად მიმდინარეობს, მაგრამ რეალურად არის კანონით Read More …

სამართლიანობა და თანასწორობა

კონსპეტი. აღებულია: Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 თანასწორობა რეალურ სინამდვილეში არ არსებობს – სრული თანასწორობის ცნება შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ ჰიპოთეტურად. იურიდიული ცნებები აბსტრაქტულია იმიტომ, რომ ნორმა მოქმედებს ყველა ერთგვაროვანი და მსგავსი ურთიერთობების მიმართ. თანასწორობის პრინციპი დასაბამს Read More …

სამართლიანობის თეორიები

კონსპეტი. აღებულია: Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 განასხვავებენ სამართლიანობის ანალიტიკურ, ემპირიულ და ნორმატიულ თეორიებს. სამართლიანობის ანალიტიკური თეორია აანალიზებს სამართლიანობის ცნების ლოგიკურ სტრუქტურასა და ლინგვისტურ (ენობრივ) შინაარსს. ანალიტიკური თეორია სამართლიანობის ემპირიული ან ნორმატიული თეორიების ნაწილის წარმოადგენს. Read More …

როულზი სამართლიანობის შესახებ

კონსპეტი. აღებულია: Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 როულზმა ჩამოაყალიბა სამართლიანობის თანამედროვე თეორია. მან სოციალური ხელშეკრულების საფუძველზე განავითარა შეხედულებები. როულზი თავის თეორიას უწოდებს კატეგორიული იმპერატივის „პროცედურულ’’ ინტერპრეტაციას. როულზი აყალიბებს იმას, რომ ინდივიდმა უნდა განსაზღვროს მომავალი საზოგადოებრივი Read More …

სამართალი როგორც კულტურის ფენომენი

კონსპეტი. აღებულია: Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 სამართალი ყალიბდება და ვითარდება კულტურასთან ერთად. სამართლის როლი განსხვავებულია სხვადასხვა კულტურებში. ანტიკურ რომში სამართალი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა, ვიდრე მაგალითად საბერძნეთში. აღსანიშნავია, რომ ცნობილ იურისტთა მთელი ფენა Read More …